Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 17.septembra 36.nolikumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2014.gada 9.oktobrīNr. 22

protokols Nr. 15, 44. punkts

Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likumu „Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas (turpmāk – Komisija) darbības mērķis ir izvērtēt pašvaldības nekustamo īpašumu (turpmāk – Objekts) cenu ietekmējošos faktorus: kadastrālo vērtību, grāmatvedības bilances vērtību un sertificētu īpašumu vērtētāju, kas saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu veic Objekta vērtēšanu, (turpmāk – Vērtētājs) iesniegtos vērtējumus, apstiprināt Objekta nosacīto cenu un izskatīt citus ar nekustamā īpašuma vērtību un atsavināšanas procesu saistītos jautājumus.

1.2. Komisija savā darbībā ievēro Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, kā arī citus spēkā esošos normatīvos aktus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus un šo nolikumu.

1.3. Komisijas nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

2. Komisijas kompetence

2.1. Komisija izskata:

2.1.1. Vērtētāju iesniegtos Objekta vērtējumus;

2.1.2. Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa s informāciju par Objektu, Objekta nosacītās cenas korekciju, Objekta bilances un Objekta kadastrālo vērtību;

2.1.3. citus ar Objekta vērtību un nosacītās cenas noteikšanu saistītos jautājumus;

2.1.4. par Objekta atsavināšanas lēmuma projektā iekļaujamo Objekta nosacīto cenu;

2.1.5. citus jautājumus, kas saistīti ar Objekta un citu nekustamo īpašumu vērtību.

2.2. Komisija lemj par Objekta vērtējuma aktualizācijas nepieciešamību.

3. Komisijas tiesības un pienākumi

3.1. Komisijas tiesības:

3.1.1. pieaicināt un iesaistīt atsavināmā Objekta novērtēšanā neatkarīgus ekspertus;

3.1.2. iepazīties ar atsavināmā Objekta ekonomisko un tehnisko stāvokli un ar Objektu saistīto dokumentāciju;

3.1.3. pieprasīt citām Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām vai iestādēm iesniegt papildu informāciju;

3.1.4. ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai;

3.1.5. ierosināt atkārtotu Objekta novērtēšanu;

3.1.6. uz Komisijas sēdi var uzaicināt informācijas sniegšanai Vērtētāju un Jūrmalas pilsētas domes darbiniekus.

3.2. Komisijas pienākumi:

3.2.1. noteikt atsavināmā Objekta nosacīto cenu;

3.2.2. noteikt atsavināmā Objekta izsoles soļa apmēru;

3.2.3. noteikt atsavināmā Objekta izsoles reģistrācijas maksu;

3.2.4. rīkot Objekta izsoli;

3.2.5. virzīt Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par Objekta atsavināšanu Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

4. Komisijas sastāvs un darba organizācija

4.1. Komisijas sastāvu izveido saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

4.2. Komisijā darbojas 6 (seši) locekļi, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Grozīts ar domes 2015.gada 17.septembra 36.nolikumu

4.3. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisiju vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

4.4. Komisijas priekšsēdētājs:

4.4.1. nosaka Komisijas sēžu laiku un darba kārtību;

4.4.2. sasauc un vada Komisijas sēdi;

4.4.3. vada Objekta izsoli.

4.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolēšanu organizē Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa.

4.6. Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē un Objekta izsolē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem.

4.7. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Komisijas lēmums tiek pieņemts ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss, bet, ja sēdi vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, tad izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis