Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2014.gada 18.decembrīNr. 26

protokols Nr. 18, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.20
„Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.20 „Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt nolikuma nosaukumu šādā redakcijā:

„Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde”.

1.2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes(turpmāk – pārvalde) uzdevumus, tiesības un struktūru.”.

1.3. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Pārvaldes mērķis ir sniegt atbalstu Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu nodrošināšanai, rūpēties par tūrismu, kūrorta nozares jautājumiem, ārējiem sakariem tūrisma un kūrorta jomā”.

1.4. Papildināt 5.punktu pēc vārdiem „Sabiedrisko attiecību nodaļa” ar vārdiem „Tūrisma nodaļa.”.

1.5. Papildināt 6.punktu ar 6.12. – 6.13.apakšpunktiem šādā redakcijā:

„6.12. nodrošināt pašvaldības tūrisma attīstības stratēģijas, kūrorta koncepcijas un ikgadējā tūrisma mārketinga plāna izstrādi, ieviešanu un aktualizēšanu;

6.13. nodrošināt pašvaldības informācijas centru izveidošanu un darbību.”.

1.6. Papildināt ar 9.1punktu šādā redakcijā:

„9.1 Tūrisma nodaļas uzdevumi ir:

9.11. nodrošināt kūrorta tiesiskās sistēmas izveides veicināšanu valstī un statusa iegūšanu un saglabāšanu Jūrmalai;

9.12. veicināt Latvijas kūrortu profesionālo organizāciju izveidi un sekmēt to darbību;

9.13. veicināt Jūrmalas kā kūrorta vietas un tajā pieejamo kūrorta produktu, pakalpojumu, to daudzveidības un nemitīgas attīstības popularizēšanu;

9.1 4. apkopot pašvaldības tūrisma statistikas informāciju;

9.15. veicināt viesmīlības paaugstināšanas kvalifikācijas un citus pasākumus tūrisma nozarē strādājošiem Jūrmalā;

9.16. sagatavot tūrisma attīstības prognozes, kuras izmanto domes lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta sastādīšanā;

9.1 7. piedalīties pašvaldības attīstības stratēģijas izstrādē;

9.18. piedalīties ar tūrisma saistīto projektu un dokumentu, tai skaitā nacionālā, līmenī izstrādāšanā un realizēšanā;

9.19. apzināt un uzturēt informāciju par tūrisma objektiem pašvaldībā;

9.110. veikt pilsētas tūrisma attīstības analīzi;

9.111. izstrādāt un īstenot ikgadējo tūrisma mārketinga plānu saskaņā ar kopīgo pilsētas tēla stratēģiju;

9.112. veicināt tūrisma produktu un infrastruktūras veidošanu, piesaistot Eiropas Savienības un citus finanšu atbalsta projektus līdzfinansējumam sadarbībā ar Attīstības pārvaldi;

9.113. veicināt privātās investīcijas tūrisma komercdarbības projektu realizācijai;

9.114. izstrādāt tūrisma informatīvos materiālus saskaņā ar kopīgo pilsētas tēla stratēģiju un nodrošināt to izplatīšanu ārvalstu tūrisma žurnālistiem un tūrisma kompānijām;

9.115. sniegt bezmaksas informāciju par tūrisma iespējām Jūrmalā, un iespēju robežās arī Latvijā;

9.116. nodrošināt tūrisma un kūrorta nozares saistītās informācijas sagatavošanu Latvijas plašsaziņas līdzekļiem;

9.117. nodrošināt ārvalstu tūrisma plašsaziņas līdzekļu, tūrisma kompāniju, tūrisma un kūrorta nozares pārstāvju uzņemšanu Jūrmalā;

9.118. reprezentēt Jūrmalu un tās tūrisma un kūrorta piedāvājumu;

9.119. nodrošināt pilsētas ārējo sakaru uzturēšanu un jaunu izveidošanu tūrisma un kūrorta jomā;

9.120. nodrošināt pilsētas pārstāvību starptautiskajās organizācijās, ja nav nepieciešama pašvaldības vadības dalība;

9.121. koordinēt un uzturēt sakarus ar citām Latvijas pašvaldībām, ārvalstu pilsētām un starptautiskajām organizācijām tūrisma un kūrorta jautājumos;

9.122. veicināt tūrisma objektu saglabāšanu, izmantošanu tūrisma vajadzībām un tūrisma infrastruktūras attīstību;

9.123. veicināt izglītojošo darbu tūrisma jomā, kā arī tūrisma komercdarbības jomā;

9.124. sagatavot darba uzdevumus ekspertiem pētījumu, analīžu veikšanai un citu pakalpojumu sniegšanai;

9.125. nodrošināt pašvaldības mājas lapas satura veidošanu par pilsētas tūrisma un kūrorta jautājumiem;

9.126. līdzdarboties pašvaldības suvenīru un reprezentācijas priekšmetu sagatavošanā”.

1.7. Papildināt ar 11.1punktu šādā redakcijā:

„11.1Papildus Tūrisma nodaļai ir šādas tiesības:

11.11. pārstāvēt domi un piedalīties dažādās apspriedēs, semināros, kursos, un konferencēs par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

11.12. organizēt apspriedes un piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs un apspriedēs par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

11.13. piedalīties domes un tās struktūrvienību organizētajos pasākumos un darba sanāksmēs, domes un komiteju sēdēs, ar domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora atļauju piedalīties domes sarunās ar trešajām personām, kas saistīti ar tūrismu vai kūrorta politiku;

11.14. iepazīties ar ārpus pašvaldības esošo tūrisma izpildinstitūciju darba pieredzi;

11.15. realizēt Jūrmalas tūrisma informācijas centra klientiem tūrisma informatīvos maksas materiālus – kartes, ceļvežus, bukletus;

11.16. realizēt Jūrmalas tūrisma informācijas centra klientiem suvenīrus, pastkartes, pilsētu raksturojošas piemiņas lietas un citus tūrisma produktus;

11.17. sadarboties un piedāvāt tūrisma uzņēmumu un tūrisma gidu pakalpojumus;

11.18. iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.”.

2. Nolikums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

3. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikums Nr.24 „Tūrisma nodaļas nolikums.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF