Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 12.novembra 44.nolikumu

2014.gada 18.decembrīNr. 30

protokols Nr. 18, 25. punkts

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju
iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek izstrādāti un vērtēti iniciatīvas projektu pieteikumi, finansēti un īstenoti iniciatīvas projekti.

2. Iniciatīvas projektu (turpmāk – Projekti) mērķis ir veicināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iedzīvotāju un viesu līdzdalību Jūrmalas pilsētas vides un sociālās dzīves sekmēšanai, veselības veicināšanas, vides uzlabošanas, kultūras un integrācijas procesu attīstībai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī Jūrmalas pilsētas tēla popularizēšanai.

3. Projekti tiek vērtēti šādās kategorijās:

3.1. publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide;

3.2. sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana;

3.3. veselības aprūpes pieejamības palielināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošana;

3.4. sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai;

3.5. kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošana;

3.6. tūrisma veicināšanas un sezonalitātes mazināšanas pasākumu īstenošana.

4. Katrai no Nolikuma 3.punktā uzskaitītajām kategorijām katru gadu, profilējošo komiteju ietvaros, tiek apstiprinātas pārskata gada prioritātes. Projekta idejai ir jābūt balstītai uz kādu no šīm prioritātēm.

5. Projekta iesniedzējs (turpmāk – Iesniedzējs) var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums.

6. Projekta īstenošanas vieta ir Jūrmalas pilsētas administratīvā teritorija un faktiskie labuma guvēji ir Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji un viesi.

7. Projektu īstenošanas laika periods ir no pārskata gada 1.marta līdz 31.decembrim.

8. Maksimālā Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte jeb līdzfinansējuma apjoms (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums) vienam Projektam ir 90% (deviņdesmit procenti) no Projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas.

9. Katrai no Nolikuma 3.punktā uzskaitītajām kategorijām katru gadu, profilējošo komiteju ietvaros, tiek apstiprināta maksimālā, pārskata gadā piešķiramā pašvaldības līdzfinansējuma summa viena Projekta īstenošanai.

10. Informācija par iniciatīvas projektu konkursa (turpmāk – Konkursa) izsludināšanu tiek izvietota pašvaldības tīmekļa vietnē – www.jurmala.lv un pašvaldības informācijas biļetenā. Informācija par Konkursa pirmās kārtas izsludināšanu tiek publicēta ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 1.decembrim. Ja 1.decembris ir brīvdiena, tad publikācijai ir jābūt izvietotai līdz nākamajai darba dienai. 2014.gadā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nolikuma apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē.

11. Publikācijā par Konkursa izsludināšanu tiek sniegta informācija par Nolikuma 4.punktā minētajām prioritātēm un Nolikuma 9.punktā minētajām pašvaldības līdzfinansējuma maksimālajām summām. Papildus tiek norādīta atbildīgo personu kontaktinformācija, saskaņā ar Nolikuma 3.punktā noteiktajām kategorijām, informatīvo semināru norises datumi un Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš. Konkursa pirmās kārtas Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts līdz pārskata gada 31.janvārim. Ja 31.janvāris ir brīvdiena, tad Projektu pieteikumu iesniegšanas beigu datums ir nākamā darba diena.

II. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

12. Atbilstoši Nolikuma 18.punktam aizpildīta Projekta pieteikuma dokumentācija (turpmāk – Pieteikums) vienā eksemplārā Jūrmalas pilsētas domei ir jāiesniedz vai jāizsūta ar pasta zīmoga datumu līdz Nolikuma 11.punktā norādītajam termiņam. Pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa netiek izskatīti un tiek atgriezti iesniedzējam.

13. Informācija par Projekta pieteikuma dokumentācijas iesniegšanu katrā no nākamajām Konkursa kārtām tiek publicēta kopā ar informatīvo paziņojumu par atkārtotu Konkursa izsludināšanu.

14. Pieteikumu papīra formātā var iesniegt personīgi pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai sūtot pa pastu uz adresi: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015. Pieteikumam ir jābūt ievietotam slēgtā aploksnē, ar norādi „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursam”. Papildus uz aploksnes ir jānorāda Nolikuma 3.punktā norādītā kategorija, kurā iesniedzējs iesniedz Pieteikumu, iesniedzēja organizācijas nosaukums, kontaktpersonas vārds un uzvārds.

15. Papildus Pieteikumu un tā pielikumus līdz Nolikuma 11.punktā noteiktajam termiņam ir jāiesniedz elektroniskā formātā, nosūtot uz elektronisko pasta adresi - pasts@jpd.gov.lv, pavadvēstulē norādot Nolikuma 3.punktā norādīto kategoriju, kurā iesniedzējs iesniedz Pieteikumu, iesniedzēja organizācijas nosaukumu un kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, kā arī atsauci uz „Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursu”. Ja elektroniski iesūtītais Pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, Pieteikums papīra formātā nav jāiesniedz.

16. Iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt ne vairāk kā 1 (vienu) Pieteikumu katrā no Nolikuma 3.punktā uzskaitītajām kategorijām, kopsummā ne vairāk kā 3 (trīs) Pieteikumus.

III. Projekta pieteikuma noformējums un saturs

17. Pieteikums un tā pielikumi ir jānoformē datorrakstā, valsts valodā, uz A4 lapām. Papīra formāta Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt caurauklotām un sanumurētām, norādot kopējo lapu skaitu. Elektroniskā formāta Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt sanumurētām, sagatavotām .doc vai .pdf datņu formātā.

18. Pieteikumā jāietver:

18.1. korekti aizpildīts Nolikuma 3.pielikums „Iesniegums dalībai Projektu konkursā”;

18.2. korekti aizpildīts Nolikuma 4.pielikums „Iesnieguma veidlapa”, kuru ir parakstījis Projekta koordinators un visu Projektā iesaistīto organizāciju vadītāji;

18.3. korekti aizpildīts Nolikuma 5.pielikums „Budžeta veidlapa”, kuru ir parakstījis Projekta koordinators un visu Projektā iesaistīto organizāciju vadītāji;

18.4. korekti aizpildīts Nolikuma 6.pielikums „Dzīves un darba gājums (CV)” kurā ir sniegta informācija par Iesniedzēja un Projekta īstenošanai pieaicināto speciālistu zināšanām un profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā;

18.5. ja Pieteikums tiek sagatavots saskaņā ar Nolikuma 3.1.punktu, papildus iepriekš uzskaitītajam ir jāsagatavo un jāiesniedz:

18.5.1. korekti aizpildīts Nolikuma 7.pielikums „Situācijas plāna apraksts”;

18.5.2. korekti aizpildīts Nolikuma 8.pielikums „Saskaņojuma lapa”;

18.5.3. korekti aizpildīts Nolikuma 9.pielikums „Kopīpašnieku saskaņojuma lapa”, ja Projekts skar daudzdzīvokļu ēkas un/vai tām piegulošās zemes kopīpašumu (vismaz 51% no kopīpašniekiem ir jāatbalsta projekta ideja un tās īstenošana);

19. Pieteikumam var pievienot arī citus pielikumus pēc Iesniedzēja ieskatiem, ja tas var sniegt papildu informāciju par Iesniedzēja kompetenci vai Projekta ideju kopumā.

20. Nolikuma 18.3.punktā norādītajā „Budžeta veidlapā” ir iekļaujamas šādas izdevumu pozīcijas:

20.1. Projekta administrēšanas, koordinēšanas un vadīšanas izmaksas, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Projekta budžeta kopsummas, tai skaitā:

20.1.1. Projekta personāla atlīdzības izmaksas un nodokļu maksājumi;

20.1.2. darba vietas telpu īres, nomas un apsaimniekošanas izmaksas;

20.1.3. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

20.1.4. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

20.1.5. transporta izmaksas;

20.1.6. biroja un kancelejas preču iegādes izmaksas.

20.2. pasākumu organizēšanas izmaksas, tai skaitā:

20.2.1. ēdināšanas izmaksas (līdz 5 (pieciem) euro vienai personai);

20.2.2. transporta izmaksas;

20.2.3. nekustamā īpašuma noma, tai skaitā telpu nomas izmaksas;

20.2.4. iekārtu, inventāra un aparatūras īres un nomas izmaksas, tehniskās apkalpošanas izmaksas;

20.2.5. materiālu iegādes izmaksas;

20.2.6. piesaistīto speciālistu atalgojuma izmaksas un nodokļu maksājumi;

20.2.7. publicitātes izmaksas, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Projekta budžeta kopsummas.

20.3. infrastruktūras labiekārtojuma elementu iegādes, uzstādīšanas un demontāžas izmaksas, tai skaitā:

20.3.1. esošas labiekārtojuma infrastruktūras demontāžas izmaksas;

20.3.2. celtniecības un dārza tehniskas īres un nomas izmaksas, tehniskās apkalpošanas izmaksas;

20.3.3. transportēšanas izmaksas;

20.3.4. labiekārtojuma infrastruktūras elementu iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

20.3.5. apzaļumošanas izmaksas.

20.4. citas Nolikuma 2.punktā noteiktā mērķa īstenošanai nepieciešamās izmaksas, tai skaitā nodokļu un nodevu maksājumi.

21. Nolikuma 18.3.punktā norādītajā „Budžeta veidlapā” nav iekļaujamas šādas izdevumu pozīcijas:

21.1. prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu izmaksas;

21.2. komandējumu izmaksas;

21.3. izmaksas citu Projektu īstenošanai vai citu Projektu ilgtspējas nodrošināšanai;

21.4. izmaksas kredītsaistību un parādu nomaksai;

21.5. citas izmaksas, kas nav saistītas ar Nolikumā 2.punktā noteiktā mērķa īstenošanu.

IV. Projektu pieteikumu izvērtēšanas kārtība

22. Pieteikumu izvērtēšanu veic ar Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu apstiprināta Pieteikumu izvērtēšanas un Projektu īstenošanas uzraudzības darba grupa (turpmāk – Darba grupa). Katrai no Nolikuma 3.punktā minētajām kategorijām tiek izveidota sava Darba grupa. Savukārt lēmumu par Pieteikumu apstiprināšanu un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, pamatojieties uz Darba grupas sniegto novērtējumu, pieņem ar Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu apstiprināta Projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija).

23. Darba grupas sastāvu veido:

23.1. Darba grupas vadītājs - konkrētās jomas pašvaldības struktūrvienības vadītājs;

23.2. Darba grupas vadītāja vietnieks - konkrētās jomas struktūrvienības pārstāvis;

23.3. Finansists –pašvaldības darbinieks ar zināšanām un pieredzi finanšu vadībā vai grāmatvedībā;

23.4. Darba grupas loceklis - pašvaldības darbinieks ar specifiskām zināšanām un pieredzi konkrētajā jomā;

23.5. Darba grupas vadītājs ir tiesīgs Darba grupas sastāvā iekļaut arī citus Darba grupas locekļus.

24. Darba grupa, objektīva priekšstata gūšanai Pieteikumu izvērtēšanai, ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus ekspertus. Eksperti nepiedalās Pieteikumu vērtēšanā.

25. Darba grupa 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Nolikuma 11.punktā norādītā termiņa beigām veic Pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Noraidīti tiek tie Pieteikumi, kuri neatbilst vērtēšanas Administratīvajiem kritērijiem vai kuru Iesniedzējiem pastāv nenokārtotas saistības ar pašvaldību. Šajā gadījumā par Pieteikumu noraidīšanu Iesniedzēji rakstveidā tiek informēti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc fakta konstatēšanas.

26. Pieteikumu pārbaudes un izvērtēšanas gaitā, ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Nolikuma 11.punktā minētajā publikācijā norādītā termiņa beigām, Darba grupa ir tiesīga apmeklēt Projektu plānotās īstenošanas vietas un tikties ar Iesniedzējiem klātienē, kā arī pieprasīt no Iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu.

27. Ne vēlāk kā 25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā pēc Nolikuma 11.punktā norādītā termiņa beigām, pēc Darba grupas ierosinājuma, tiek sasaukta Vērtēšanas komisijas sēde. Pirms Vērtēšanas komisijas sēdes Darba grupai, atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam ir jāizvērtē Pieteikumu atbilstība vērtēšanas Specifiskajiem kritērijiem. Pieteikuma kopējais vērtējums tiek iegūts, Darba grupas locekļu piešķirto punktu summu dalot ar vērtētāju skaitu. Iegūtie rezultāti tiek prezentēti Vērtēšanas komisijas sēdē.

28. Darba grupa ir tiesīga Vērtēšanas komisijai sniegt priekšlikumus izmaiņu veikšanai Pieteikumos un/vai to pielikumos, ar mērķi nodrošināt pašvaldības līdzfinansējuma efektīvu izmantošanu.

29. Vērtēšanas komisijas sastāvu veido:

29.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs –pašvaldības izpilddirektors;

29.2. Vērtēšanas komisijas locekļi – pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājs, Labklājības pārvaldes vadītājs, Pilsētsaimniecības pārvaldes vadītājs, Kultūras nodaļas vadītājs, Tūrisma nodaļas vadītājs un Budžeta nodaļas vadītājs.

30. Lēmums par Pieteikumu apstiprināšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai vai to noraidīšanu, pamatojoties uz Darba grupas sniegto prezentāciju un priekšlikumiem, tiek pieņemts Vērtēšanas komisijas sēdē, Vērtēšanas komisijas locekļiem balsojot. Vērtēšanas komisijas sēde ir slēgta un tiek sasaukta ne vēlāk kā 25 (divdesmit piecu) darba dienu laikā pēc Nolikuma 11.punktā norādītā termiņa beigām.

31. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pagarināt Pieteikumu izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas termiņu ne ilgāk kā par 20 (divdesmit) darba dienām, par to 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informējot Iesniedzējus.

32. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieprasīt no Iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, pretējā gadījumā Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par Pieteikuma noraidīšanu.

33. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par daļēju Pieteikumā norādīto Projektā plānoto aktivitāšu atbalstīšanu un daļēju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

34. Darba grupa Iesniedzējus par Pieteikumu apstiprināšanu vai noraidīšanu rakstiski informē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas, pirms tam par pieņemtajiem lēmumiem informējot profilējošo komiteju.

35. Kopā ar pozitīvu Vērtēšanas komisijas lēmumu Darba grupa Iesniedzējam nosūta rakstisku uzaicinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā ierasties parakstīt vienošanos par Projekta īstenošanu (turpmāk – Vienošanās), atbilstoši Nolikuma 10.pielikumam.

36. Ja Vienošanās no Iesniedzēja puses netiek parakstīta Nolikuma 35.punktā noteiktajā termiņā vai Iesniedzējs rakstiski atsakās parakstīt Vienošanos, Darba grupa par šo faktu informē Vērtēšanas komisiju, kura ir tiesīga lemt par piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma pārdali, izsludinot jaunu konkursu vai pārskatot iepriekšējā konkursa rezultātus.

37. Informācija par Pieteikumu apstiprināšanu un pašvaldības līdzfinansētu Projektu īstenošanu tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vienošanās parakstīšanas un pašvaldības informācijas biļetenā – atbilstoši plānotajam izdošanas datumam. Publikācijā tiek norādīts Iesniedzēja nosaukums, Projekta nosaukums, plānotais Projekta īstenošanas laiks un finansējuma apjoms, tai skaitā piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms.

V. Projektu finansēšanas kārtība

38. Iesniedzējam Projekta ieviešanai jāparedz pašu finansējums ne mazāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kopējā Pieteikumā norādītā Projekta īstenošanai paredzētā finansējuma. Iesniedzējs Projekta īstenošanai var piesaistīt līdzfinansējumu no citiem avotiem, taču šis līdzfinansējums nevar būt no pašvaldības budžeta.

39. Pašvaldības līdzfinansējums Iesniedzējam tiek pārskaitīts atbilstoši Vienošanās noteiktajai kārtībai, paredzot avansa maksājumu ne vairāk kā 40% (četrdesmit procentu) apmērā no pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas. Starpposma maksājums ne vairāk kā 40% (četrdesmit procentu) apmērā tiek veikts pēc Nolikuma 55.punktā lēmuma pieņemšanas. Uz Starpposma maksājumu Iesniedzējs var pretendēt tikai tad, ja ir iztērēts avansa maksājums. Noslēguma maksājums tiek veikts pēc Nolikuma 60.punktā minētā akta parakstīšanas. Maksājumu veikšanas kārtība ir atrunāta Nolikuma 10.pielikumā.

40. Ja Konkursa īstenošanai pārskata gadā paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma summa netiek apgūta, Vērtēšanas komisija var lemt par jaunas Konkursa kārtas izsludināšanu.

41. Iesniedzējam ir pienākums atgriezt pašvaldības līdzfinansējumu vai tā daļu, ja:

41.1. pašvaldības līdzfinansējums ir izlietots Projektā neparedzētiem mērķiem;

41.2. ir pārkāpti Nolikuma vai Vienošanās noteikumi.

42. Visus Projekta īstenošanas laikā konstatētos neattiecināmos izdevumus vai sadārdzinājuma izmaksas Iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem.

VI. Projekta īstenošana un uzraudzība

43. Iesniedzējs nodrošina Projekta īstenošanu Nolikuma 7.punktā noteiktajā termiņā, atbilstoši Nolikuma un Vienošanās noteikumiem.

44. Iesniedzējs nodrošina Projektā paredzēto līdzekļu izlietojumu atbilstoši Projekta mērķim, aktivitātēm un apstiprinātajam budžetam, kā arī nepieļauj Projektā plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem un Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas nodošanu trešajām personām, kuras nav minētas Pieteikumā.

45. Iesniedzējs nodrošina, ka tiek atvērts atsevišķs norēķinu konts, caur kuru bezskaidras naudas norēķinu veidā tiek veikti visi ar Projekta īstenošanu saistītie finanšu darījumi, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī, ka tiek veikta atsevišķa grāmatvedības uzskaite.

46. Iesniedzējs nodrošina Projekta publicitāti masu saziņas līdzekļos un vizuālo informāciju Projekta īstenošanas vietā, iepriekš to saskaņojot ar Darba grupu. Darba grupa atzinumu sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā.

47. Projekta īstenošanas laikā aizliegta politisko partiju reklāma, politiskās kampaņas un aģitācijas.

48. Visi ar Projekta īstenošanu saistītie jautājumi tiek risināti Darba grupas ietvaros, un Darba grupa var lemt par Projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, grozījumiem Projekta budžetā un/vai aktivitātēs, ja šīs izmaiņas neietekmē Projekta mērķa īstenošanu.

49. Lēmumus, kuri ietekmē Projekta mērķa īstenošanu, pieņem Vērtēšanas komija, kas tiek sasaukta pamatojoties uz Darba grupas ierosinājumu.

50. Darba grupa veic Projekta īstenošanas uzraudzību, organizējot pārbaudes Projekta īstenošanas vietā, pieprasot sniegt informāciju vai dokumentus. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā.

51. Darba grupai, konstatējot, ka Iesniedzējs ir pārkāpis Nolikuma vai Vienošanās noteikumus, ir pienākums par šo faktu informēt Vērtēšanas komisiju, kas var lemt par Projekta īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma atgriešanu.

52. Iesniedzējs ir atbildīgs par Nolikuma 10.pielikuma 2.pielikumā esošā Projekta Starpposma pārskata korektu sagatavošanu un iesniegšanu, saskaņā ar Vienošanās noteiktajiem termiņiem. Starpposma pārskatam pielikumā ir jāpievieno izdevumus pamatojošo dokumentu apstiprinātas kopijas un fotoattēli.

53. Darba grupa, pamatojoties uz Iesniedzēja rakstisku iesniegumu, var lemt par Starpposma pārskata un tā pielikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu ne ilgāku par 10 (desmit) darba dienām.

54. Darba grupa pārbauda iesniegtā Starpposma pārskata atbilstību Nolikumam un Vienošanās noteikumiem. Darba grupa ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, kā arī sniegt priekšlikumus vai norādījumus Starpposma pārskatā iekļautās informācijas precizēšanai, labošanai vai papildināšanai. Papildus pieprasītie vai labotie dokumenti ir jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā.

55. Darba grupa lēmumu par Starpposma pārskata apstiprināšanu pieņem ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā, par to rakstiski, 3 (trīs) darba dienu laikā, informējot Iesniedzēju.

56. Visā Projekta īstenošanas laikā Nolikuma 22.punktā minētā Darba grupa ir tiesīga pieprasīt no Iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus, kā arī apmeklēt Projekta īstenošanas vietas, tiekoties ar Iesniedzējiem, lai iepazītos ar Projekta attīstību. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā.

57. Iesniedzējs ir atbildīgs par Nolikuma 10.pielikuma 3.pielikumā esošās Projekta noslēguma Atskaites korektu sagatavošanu un iesniegšanu, saskaņā ar Vienošanās noteiktajiem termiņiem, taču ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Projekta īstenošanas pabeigšanas. Atskaites pielikumā ir jāpievieno izdevumus pamatojošo dokumentu apstiprinātas kopijas un fotoattēli, kā arī komercbankas apstiprināta Projekta norēķinu konta izdruka par visiem Projekta īstenošanas laikā veiktajiem darījumiem.

58. Darba grupa pārbauda iesniegtās noslēguma Atskaites atbilstību Nolikumam un Vienošanās noteikumiem. Darba grupa ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, kā arī sniegt priekšlikumus vai norādījumus Atskaitē iekļautās informācijas precizēšanai, labošanai vai papildināšanai. Papildus pieprasītie vai labotie dokumenti ir jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā.

59. Lēmumu par Atskaites apstiprināšanu pieņem Vērtēšanas komisija, kas tiek sasaukta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc visu Nolikuma 58.punktā minēto dokumentu saņemšanas.

60. Kopā ar Nolikuma 59.punktā minēto lēmumu Iesniedzējs 5 (piecu) darba dienu laikā saņem rakstisku uzaicinājumu ierasties parakstīt aktu par Projekta noslēgumu, atbilstoši Nolikuma 10.pielikuma 4.pielikumam.

61. Ja Projekts tiek īstenots Nolikuma 3.1.punktā minētās kategorijas ietvaros un Projekta īstenošanas vieta ir pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums, pēc Projekta īstenošanas beigām tiek sastādīts un abpusēji parakstīts Nolikuma 10.pielikuma 5.pielikums.

62. Iesniedzējam pēc Projekta īstenošanas beigām 10 (desmit) darba dienu laikā ir jāatmaksā neizlietotā pašvaldības līdzfinansējuma daļa.

63. Iesniedzējiem, kuru Projekti nav īstenoti atbilstoši Nolikuma un Vienošanās noteikumiem un kuru Projektu Atskaites Vērtēšanas komisija noraida, ir jāatmaksā neatbilstoši izlietotais pašvaldības līdzfinansējums.

64. Visi iesniedzēji, kas ir sekmīgi īstenojuši savu Projektu, iegūst rakstveida apliecinājumu par veiksmīgu Projekta īstenošanu un tiesības piedalīties Konkursa noslēguma pasākumā.

VII. Pārejas noteikumi

65. Pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa ir atbildīga par Nolikuma izvērtēšanu, trūkumu novēršanu un aktualizēšanu ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.decembrim.

66. Ar Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē šādi dokumenti:

66.1. Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra nolikums Nr.2 „Kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums”;

66.2. Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra nolikums Nr.3 „Jūrmalas pilsētas domes veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu vērtēšanas nolikums”;

66.3. Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikums Nr.9 „Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 Vērtēšanas kritēriji DOCX

Pielikums Nr.2 Vērtējuma tabula DOCX

Pielikums Nr.3 Iesniegums dalībai projektu konkursā DOCX

Pielikums Nr.4 Pieteikuma veidlapa DOCX

Pielikums Nr.5 Budžeta veidlapa DOCX

Pielikums Nr.6 Dzīves un darba gājums (CV) DOCX

Pielikums Nr.7 Situācijas plāna apraksts DOCX

Pielikums Nr.8 Saskaņojuma lapa DOCX

Pielikums Nr.9 Kopīpašnieku saskaņojuma lapa DOCX

Pielikums Nr.10 Vienošanās par projekta īstenošanu DOCX


Lejupielāde: DOC un PDF