Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 1

protokols Nr. 5, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72., 73.pantu,
Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu „Par pašvaldību budžetiem”

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”, instrukcijas 44.punktu izsakot šādā redakcijā:

„44. Ārkārtas gadījumos, ja finanšu līdzekļi ir nepieciešami nekavējoši, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ir tiesīgs izdot rīkojumus par pašvaldības budžeta grozījumiem, neievērojot 37.punktā noteikto kārtību:

44.1. par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” budžeta finansētām institūcijām (juridiskām personām), nepārsniedzot EUR 8 000;

44.2. par izmaiņu veikšanu budžeta finansētajai institūcijai budžeta programmai apstiprinātās apropriācijas ietvaros starp programmas aktivitātēm un klasifikācijas kodiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām šādu ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros:

44.2.1. klasifikācijas kodā 1000 „Atlīdzība”;

44.2.2. klasifikācijas kodā 2000 „Preces un pakalpojumi”;

44.2.3. klasifikācijas kodā 3000 „Subsīdijas un dotācijas”;

44.2.4. klasifikācijas kodā 4000 „Procentu izdevumi”;

44.2.5. klasifikācijas kodā 5000 „Pamatkapitāla veidošana”;

44.2.6. klasifikācijas kodā 6000 „Sociālie pabalsti”;

44.2.7. klasifikācijas kodā 7000 „Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība”;

44.3. par izmaiņu veikšanu budžeta finansētajai institūcijai starp klasifikācijas kodiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām, programmām un aktivitātēm, ja grozījumu summa vienā kodā nepārsniedz EUR 8 000, izņemot gadījumus, ja izmaiņas tiek veiktas, pārkārtojot apropriāciju no kapitālajiem izdevumiem uz uzturēšanas izdevumiem;

44.4. par tāmju apstiprināšanu komercsabiedrībām, iepriekšējā budžeta gadā pamatkapitālā ieguldīto līdzekļu atlikumiem atbilstoši pamatkapitāla ieguldījuma mērķim;

44.5. par tāmju apstiprināšanu budžeta finansētām institūcijām Eiropas Savienības, citu ārējo finanšu instrumentu un pašvaldības līdzfinansētu projektu īstenošanai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes pieņemto lēmumu par projektu īstenošanu ;

44.6. par līdzekļu piešķiršanu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai no programmas „Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” budžeta finansētām institūcijām Eiropas Savienības, citu ārējo finanšu instrumentu un pašvaldības līdzfinansētu projektu īstenošanai.”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF