Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 26.jūlija 389.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2014.gada 16.janvārīNr. 17

protokols Nr. 1, 21. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā
esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 3.daļu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5.panta 1.daļu, kā arī privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisijas 2013.gada 4.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.6), Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālo lietu komitejas 2013.gada 18.decembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-83/12), lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu racionālu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt ar privatizējamo sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” (reģistrācijas Nr.40003426429) pilnvarojuma līgumus:

1.1. par Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošo privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanu, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu;

1.2. par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanu, saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu;

1.3. par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošā nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, saskaņā ar lēmuma 3.pielikumu;

1.4. par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošā nekustamā īpašuma, kurā atrodas pašvaldības iestādes, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, saskaņā ar lēmuma 4.pielikumu;

1.5. par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo īpašumu kopšanu, saskaņā ar lēmuma 5.pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minētos līgumus.

3. Pēc lēmuma 1.punktā minēto līgumu noslēgšanas:

3.1. atzīt par spēku zaudējušu 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līgumu Nr.48 par nekustamā īpašuma (dzīvojamā fonda, t.sk. tajā esošā nedzīvojamā un vasarnīcu fonda) apsaimniekošanu:

3.2. noteikt, ka dzīvojamo telpu īres līgumus par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu īri turpmāk sagatavo Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļa;

3.3. atzīt par spēku zaudējušu 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līgumu Nr.47 par nekustamā īpašuma (nedzīvojamā un vasarnīcu fonda) apsaimniekošanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOC Grozīts ar domes 2018.gada 26.jūlija 389.lēmumu

Pielikums Nr.2 DOCX

Pielikums Nr.3 DOCX

Pielikums Nr.4 DOCX

Pielikums Nr.5 DOCX