Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 30.janvārīNr. 42

protokols Nr. 3, 20. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.decembra lēmuma Nr.646
„Par vidi degradējošām būvēm, Jūrmalā Miera ielā 31, kadastra apzīmējumi
1300 008 8406 001 un 1300 008 8406 002” atzīšanu par spēku zaudējušu

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) 2012.gada 24.aprīlī sagatavoja atzinumu Nr.147 par būves pārbaudi un uzdeva nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Jūrmalā īpašniekam J.T. (personas kods ***) līdz 2012.gada 8.jūnijam sakārtot būves ar kadastra apzīmējumiem 1300 008 8406 001 un 1300 008 8406 002 Miera ielā 31, Jūrmalā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Minētie norādījumi netika izpildīti.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2012.gada 22.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.646 „Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Miera ielā 31, kadastra apzīmējumi 1300 008 8406 001 un 1300 008 8406 002”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.7031, kā nekustamā īpašuma Miera ielā 31 , Jūrmalā īpašnieks ir reģistrēts O.S. (personas kods ***), (pamats: Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2013.gada 12.aprīļa lēmums lietā Nr.C04182913, C-1829-13/22).

2013.gada 17.oktobrī Dome saņēma O.S. (personas kods ***) pilnvarotās personas S.M. (personas kods ***) 2013.gada 17.septembra iesniegumu (reģistrēts Domē ar Nr.1.2-1/4218) par objekta Miera ielā 31, Jūrmalā sakārtošanu.

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 14.novembrī sagatavoja atzinumu Nr.500 par būves pārbaudi un konstatēja, ka 2012.gada 24.aprīļa Jūrmalas pilsētas domes atzinumā Nr.147 par būves pārbaudi 1.punkta uzdotais tika izpildīts. Uzsākta dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 008 8406 001) un garāžas (kadastra apzīmējums 1300 008 8406 002) rekonstrukcija atbilstoši 2006.gada 28.augusta akceptētajam būvprojektam „Dzīvojamās mājas lit.1 un garāžas lit.2 rekonstrukcija Miera ielā 31, Jūrmalā” un 2007.gada 13.jūnija izdotai būvatļaujai Nr.108, kuras derīguma termiņš pagarināts līdz 2015.gada 09.maijam. Nekustamais īpašums Miera ielā 31, Jūrmalā ir sakārtots, minētās būves ir iekonservētas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2013.gada 26.septembra Jūrmalas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.39 „Par nekustamo īpašumu nodokli Jūrmalā” un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.decembra būvatļauju Nr.108, kuras derīguma termiņš pagarināts līdz 2015.gada 9.maijam un vadoties uz O.S. (personas kods ***) pilnvarotās personas S.M. (personas kods ***) iesniegumu (reģistrēts Domē ar Nr.1.2-1/4218), un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 14.novembra atzinumu Nr.500 par būves pārbaudi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.646 „Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Miera ielā 31, kadastra apzīmējumi 1300 008 8406 001 un 1300 008 8406 002”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF