Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 20.jūnija 276.lēmumu

2014.gada 13.martāNr. 104

protokols Nr. 5, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra
lēmumā Nr.16 „Par Koku vērtēšanas komisiju”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra nolikuma Nr.26 „Koku vērtēšanas komisijas nolikums” 4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.16 „Par Koku vērtēšanas komisiju”:

1. Lēmuma 1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.1. Atis Sapronovs – Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas mežsaimniecības vecākais speciālists, komisijas priekšsēdētājs;”.

2. Lēmuma 1.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.2. Oskars Začests – Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas mežsaimniecības speciālists, komisijas priekšsēdētāja vietnieks;”.

3. Lēmuma 1.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.3. Ingrīda Griķe – Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētas galvenā dārzniece, komisijas locekle;”.

4. Lēmuma 1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„1.4. Ineta Umbraško – Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste, komisijas locekle”.

5. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Saimniecības nodaļai nodrošināt komisiju ar autotransportu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis