Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 106

protokols Nr. 5, 5. punkts

Par līguma noslēgšanu

Lai nodrošinātu efektīvāku nodevas par vienreizējo iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā samaksas iespēju un vienreizējās iebraukšanas atļaujas saņemšanu nodevas maksātājiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un saskaņā ar 2013.gada 25.jūlija Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” 10.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt parauglīgumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu vienreizējo iebraukšanu īpaša režīma zonā iekasēšanu, izmantojot mobilo sakaru pakalpojumu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai sagatavot publicēšanai paziņojumu par iespēju slēgt lēmuma 1.punktā minēto līgumu, saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmuma 2.punktā minēto paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļai divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas papildus nosūtīt iespējamiem sadarbības partneriem paziņojumu līguma slēgšanai.

5. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.106

(protokols Nr.5, 5.punkts)

LĪGUMS Nr._______ (projekts)

Jūrmalā 201__.gada „ .......“.......................

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000056357, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV – 2015, tās izpilddirektora p.i Guntas Smalkās personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk - DOME), no vienas puses un __________________________________, Reģistrācijas Nr.____________, juridiskā adrese_________________________, tā _____________________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – PARTNERIS), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā saukti PUSE/-ES), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada _______lēmumu Nr.________, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PUSES sadarbojas, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevas par transportlīdzekļu vienreizējo iebraukšanu īpaša režīma zonā (turpmāk – Nodeva) iekasēšanu, izmantojot mobilo sakaru pakalpojumu, saskaņā ar LĪGUMU.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. PARTNERIS apņemas:

2.1.1. nodrošināt iespēju Nodevas maksātājam ar mobilo sakaru pakalpojumu starpniecību, nosūtot īsziņu uz PARTNERA norādīto tālruņa numuru, veikt norēķinus par Nodevu (2,00 euro) par transportlīdzekļu vienreizējo iebraukšanu īpaša režīma zonā un veikto darījumu notikumus un finanšu transakcijas atspoguļot PARTNERA datu bāzē – elektroniskā norēķinu sistēmā (turpmāk – Sistēma);

2.1.2. informēt DOMI par procentu likmi par starpniecības pakalpojumu sniegšanu, kas noteikta par vienu Nodevas samaksas veikšanas reizi Sistēmā. PARTNERIS informē DOMI 10 (desmit) darba dienu laikā pirms procentu likmes par starpniecības pakalpojumu sniegšanu izmaiņām;

2.1.3. nodrošināt iespēju Nodevas maksātājam, pieslēdzoties pie Sistēmas pirms maksājuma uzsākšanas, saņemt informāciju no Sistēmas, ka Nodevas maksātājam papildus Nodevai būs jāsedz procentu likme par starpniecības pakalpojumu sniegšanu, norādot tās summu naudas izteiksmē, saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 59.panta otro daļu;

2.1.4. nodrošināt starpniecības pakalpojumu periodā no 1.aprīļa līdz 30.septembrim 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā;

2.1.5. informēt Nodevas maksātāju par Nodevas samaksu - nosūtot īsziņu uz Nodevas maksātāja norādīto tālruņa numuru, kurā tiek norādīta informācija par vienreizējo iebraukšanas atļaujas saņemšanu ar derīguma termiņu 1 (vienu) stundu no īsziņas saņemšanas brīža un transportlīdzekļa reģistrācijas numurs;

2.1.6. informēt LĪGUMĀ norādītos DOMES pārstāvjus par Nodevas samaksu, veicot darījumu fiksēšanu Sistēmā, kurā pēc pakalpojuma saņemšanas tiek reģistrēti dati par apmaksāto Nodevu, norādot šādus Nodevas maksātāja datus:

2.1.6.1. identifikatoru;

2.1.6.2. Nodevas maksātāja tālruņa numuru;

2.1.6.3. automašīnas reģistrācijas numuru;

2.1.6.4. Nodevas saņēmējs-Jūrmalas pilsētas dome;

2.1.6.5. vienreizējo iebraukšanas atļaujas saņemšanas datumu;

2.1.6.6. pakalpojuma veidu-Nodeva;

2.1.6.7. vienreizējo iebraukšanas atļaujas saņemšanas laiku no/līdz (datums-vajadzības gadījumā, laiks);

2.1.6.8. daudzumu;

2.1.6.9. summu;

2.1.7. tehniski nodrošināt DOMES pārstāvjiem piekļuves tiesības Sistēmai 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā visā kalendārā gada laikā, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešams veikt Sistēmas profilaktiskos darbus, iepriekš par to paziņojot un saskaņojot ar DOMI, kurā tiek uzskaitīti dati par iekasēto Nodevu un saņemtajām vienreizējām iebraukšanas atļaujām, kā arī nodot DOMES pārstāvjiem Sistēmas izmantošanas un autorizācijas aprakstu, un piekļuves paroles;

2.1.8. nodrošināt atskaišu izstrādi un uzturēšanu par Nodevas maksātāja darījumiem un saņemtajām vienreizējām iebraukšanas atļaujām 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc LĪGUMA laušanas;

2.1.9. nodrošināt DOMI ar vismaz četriem mobilajiem tālruņiem pilnā komplektācijā, ar lādētājiem un automašīnas lādētājiem, kuriem jābūt instalētiem ar īpašu aplikāciju, lai DOMEI atvieglotu un paātrinātu attālinātu Nodevas samaksas pārbaudi, un pakalpojuma sniegšanas periodā veikt visu ar mobilajiem tālruņiem saistīto pakalpojumu samaksu;

2.1.10. nodrošināt DOMES pārstāvjus ar pieejamām atskaitēm par veiktajiem darījumiem un meklēšanu pēc šādiem kritērijiem:

1.1.10.1. identifikatora;

1.1.10.2. Nodevas maksātāja tālruņa numura;

1.1.10.3. Nodevas maksātāja automašīnas reģistrācijas numura;

1.1.10.4. Nodevas saņēmējs-Jūrmalas pilsētas dome;

1.1.10.5. vienreizējo iebraukšanas atļaujas saņemšanas datuma;

1.1.10.6. pakalpojuma veida - Nodeva;

1.1.10.7. vienreizējo iebraukšanas atļaujas saņemšanas laika no/līdz (datums-vajadzības gadījumā, laiks);

1.1.10.8. daudzuma;

1.1.10.9. summas.

2.1.11.nodrošināt finanšu un personu datu aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.1.12. pēc LĪGUMA spēkā stāšanās DOMEI piešķirt tiesības un tehniski nodrošināt iespēju piekļūt Sistēmai. Par piekļuves izveidošanu Sistēmā PARTNERIS paziņo DOMES atbildīgajai personai, kas minēta LĪGUMA 2.2.7.2.punktā, kā arī nodod DOMEI Sistēmas izmantošanas un autorizācijas aprakstu un piekļuves paroles;

2.1.13. nodrošināt Sistēmas apkalpošanu un drošību;

2.1.14. nepieciešamības gadījumā nodrošināt DOMEI papildus programmnodrošinājuma uzstādīšanu un ieviešanu, paziņojot par to DOMES atbildīgajai personai, kas minēta LĪGUMA 2.2.7.1.punktā;

2.1.15. izskatīt DOMES pretenzijas par atskaitēs norādīto informāciju, kuras DOME izteikusi rakstiski, nosūtot tās uz PARTNERA elektronisko pasta adresi ________ ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc tā kalendārā mēneša beigām, kurā noticis darījums. Ja šajā termiņā pretenzijas netiek izteiktas, uzskatāms, ka DOME piekrīt atskaitē norādītajai darījumu summai kalendārajā mēnesī;

2.1.16. iekasēto Nodevu (naudas līdzekļus) pārskaitīt uz DOMES norēķinu kontu: Nr.______________ tajā pašā dienā, kad ir noticis darījums, ja darījums ir noticis darba dienā līdz plkst.16:00. Ja darījums ir noticis darba dienā pēc plkst. 16:00 vai brīvdienā, tad PARTNERIS iekasētos naudas līdzekļus pārskaita uz DOMES norēķinu kontu nākamajā darba dienā, par samaksas dienu uzskatāma diena, kad Nodevas maksātāja samaksātā Nodeva ir ieskaitīta DOMES norēķinu kontā; PARTNERIS vienojoties ar DOMI naudas līdzekļus var ieskaitīt DOMES norēķinu kontā Nr.__________________ avansa maksājuma veidā;

2.1.17. PARTNERIS nosaka par LĪGUMA atbildīgo personu, kura ir:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Mobilā telefona numurs

Tālrunis

e-pasts

2.2. DOME apņemas:

2.2.1. pēc Nodevas maksātāja pieprasījuma izsniegt Nodevas maksātājam attaisnojuma dokumentus par veiktajiem darījumiem;

2.2.2. rakstiski paziņot PARTNERIM par jebkurām LĪGUMĀ veicamajām izmaiņām vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Ja DOME nevar veikt attiecīgās izmaiņas Sistēmā, informācija tiek nosūtīta PARTNERIM uz elektronisko e-pasta adresi______________;

2.2.3. nodrošināt sava tehniskā aprīkojuma, kas tiek izmantots piekļuvei Sistēmai, funkcionēšanu;

2.2.4. rūpīgi glabāt un aizsargāt no izpaušanas viņam nodoto Sistēmas pieejas paroli, novērst nesankcionētu pieejas paroles nonākšanu trešo personu rīcībā;

2.2.5. savlaicīgi paziņot PARTNERIM par savu rekvizītu, pilnvaroto personu un citām izmaiņām datos;

2.2.6. sniegt iespējamo palīdzību PARTNERIM strīdu risināšanā ar Nodevas maksātāju;

2.2.7. DOME nosaka par LĪGUMA atbildīgo personu:

2.2.7.1. Tehnisku jautājumu risināšanai:

Vārds, uzvārds:

Igors Strokins

Amats:

Jūrmalas pilsētas domes

Pilsētsaimniecības pārvaldes

Saimniecības nodaļas vadītājs

Mobilā telefona numurs

29111520

Tālrunis

67093833

e-pasts

Igors@jpd.gov.lv

2.2.7.2. Finanšu jautājumu risināšanai:

Vārds, uzvārds:

Ināra Kundziņa

Amats:

Jūrmalas pilsētas domes

Centralizētās grāmatvedības vadītāja (galvenā grāmatvede)

Mobilā telefona numurs

29404006

Tālrunis

67093806

e-pasts

Inara@jpd.gov.lv

3. GARANTIJAS

3.1. PARTNERIS atbild par radušos traucējumu novēršanu Sistēmā, kas saistīti ar vienreizējo iebraukšanas atļauju izsniegšanu, uzskaiti un norēķinu veikšanas uzskaiti.

3.2. PARTNERIS apņemas vienas dienas laikā pēc DOMES paziņojuma saņemšanas dienas par saviem līdzekļiem novērst radušos traucējumus.

3.3. PARTNERIS pakalpojuma sniegšanas periodā veic pakalpojumu samaksu par mobilajiem tālruņiem, kuri tiks nodoti DOMEI.

4. AUTORTIESĪBAS

4.1. Visas autortiesības uz Sistēmu, kā arī ar Sistēmu saistīto programmnodrošinājumu pieder PARTNERIM.

4.2. DOMEI ir tiesības izmantot Sistēmu, tās programmnodrošinājumu tikai atbilstoši LĪGUMA nosacījumiem. DOMEI nav tiesību veikt jebkāda veida izmaiņas Sistēmā, tās programmnodrošinājumā, kopēt, pavairot vai nodot tās trešajām personām bez PARTNERA rakstiskas piekrišanas.

5. MĀRKETINGS UN REKLĀMA

5.1. PARTNERIS apņemas informēt Nodevas maksātāju par samaksas iespējām, izvietojot informāciju savā mājas lapā www………lv.

5.2. DOME apņemas pie iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (kontrolpunktos: Vaivari, Priedaine) izvietot informāciju uz maksas aparātiem par iespēju veikt samaksu, izmantojot mobilo sakaru pakalpojumu, un mājas lapā www.jurmala.lv, kur šāda informācija ir redzama un aktuāla Nodevas maksātājiem, norādot, ka Nodevas maksātājam papildus Nodevai būs jāsedz procentu likme par starpniecības pakalpojumu sniegšanu __% (_________ procentu) apmērā, norādot tās summu naudas izteiksmē ____ euro, saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 59.panta otro daļu.

5.3. DOME un PARTNERIS apņemas izmantot otras PUSES logotipus tikai LĪGUMĀ noteiktajos gadījumos un apjomos, bet jebkurā gadījumā nepieļaujot to izmantošanu prettiesiskā vai kompromitējošā veidā.

5.4. DOME un PARTNERIS, pirms otras PUSES logotipa izmantošanas, par to informē otru PUSI, saskaņojot logotipa izmantošanas vietu un veidu. Ja logotipa izmantošana neatbilst LĪGUMA nosacījumiem, otrai PUSEI ir tiesības aizliegt sava logotipa izmantošanu.

5.5. DOME un PARTNERIS ir katrs pats atbildīgs par saviem mārketinga izdevumiem.

5.6. Citas iespējas izvietot informāciju tiek starp PUSĒM saskaņotas atsevišķi un pēc vajadzības.

6. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. DOMEI jebkuras pretenzijas un prasības attiecībā uz PARTNERA sniegtajiem pakalpojumiem, nodrošināto pieeju Sistēmai un PARTNERA pieteikumiem, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Nodevas samaksas darījuma datuma jāiesniedz rakstiski PARTNERIM. Šis punkts neatceļ DOMES pienākumu LĪGUMA 2.1.15.punktā noteikto gadījumu pretenziju iesniegšanas termiņu.

6.2. PARTNERIS izskata DOMES pieteikto pretenziju par sniegtajiem pakalpojumiem un sniedz atbildi 15 (piecpadsmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas un novērš apstākļus, par kuriem DOME izsaka pretenziju.

6.3. Visus ar LĪGUMU saistītos strīdus PUSES risina pārrunu ceļā, bet, ja šādā veidā strīdu atrisināt nav iespējams, tas tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.4. Jebkādas rakstiskas vai mutiskas Nodevas maksātāja un trešo personu pretenzijas, sūdzības, iesniegumus, kā arī priekšlikumus saistībā ar Nodevas samaksu izskata DOME. DOME ir atbildīga par atbildes sniegšanu Nodevas maksātājam un strīdu risināšanu ar Nodevas maksātāju.

6.5. Ja Nodevas maksātājs vai trešā persona ar sūdzību ir vērsusies pie PARTNERA, tad PARTNERA pārstāvis norāda DOMES atbildīgās personas koordinātes vai Nodevas maksātāja sūdzību pārsūta DOMEI 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas, izņemot gadījumus, kad Nodevas maksātājs vai trešās personas sūdzība attiecas vienīgi uz PARTNERA darbību.

6.6. Ja pārbaudot sūdzības saturu, DOMEI rodas kādi jautājumi saistībā ar PARTNERA darbību, DOME tos risina, sazinoties ar PARTNERI. PARTNERIS sniedz atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

6.7. Ja Nodevas maksātāja sūdzība ir pamatota, PARTNERIM ir pienākums Nodevas maksātājam atmaksāt samaksāto Nodevu, iepriekš sazinoties ar DOMI. Šajā gadījumā DOME iesniedz PARTNERIM pieprasījumu, norādot Nodevas maksātāja identifikatoru un atmaksājamās Nodevas summas apmēru. PARTNERIS, pamatojoties uz DOMES pieteikumu, veic Nodevas summas atmaksu Nodevas maksātāja kontā datu bāzē 5 (piecu) darba dienu laikā no DOMES pieprasījuma saņemšanas.

7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Neviena no pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas vai tamlīdzīgu apstākļu rezultātā.

7.2. Apstākļi, kas atbrīvo puses no atbildības:

7.2.1. varas iestāžu veiktie pasākumi;

7.2.2. karš vai kara draudi, sacelšanās vai nemieri;

7.2.3. pasta darbības, automātiskās datu apstrādes, datu pārraides un citu elektronisko komunikācijas līdzekļu darbības vai strāvas padeves pārtraukumi, kurus PARTNERIS nevar kontrolēt;

7.2.4. PARTNERA sniegto pakalpojumu pārtraukums vai aizkavēšanās ugunsgrēka vai tamlīdzīgu stihisku nelaimju dēļ;

7.2.5. industriālas darbības, piemēram, streiki, lokauti, boikoti un blokādes, neatkarīgi no tā, vai puses tajās piedalās.

7.3. Nepārvarama vara vai jebkurš no iepriekš minētajiem apstākļiem dod tiesības līdz turpmākam paziņojumam PARTNERIM pārtraukt savu pakalpojumu sniegšanu DOMEI un Nodevas maksātājiem.

8. PUŠU ATBILDĪBA

8.1. PUSES ir mantiski atbildīgas par savu saistību pilnīgu un pienācīgu izpildi un zaudējumu nodarīšanas gadījumā atlīdzina tiešos zaudējumus pilnā apmērā.

8.2.  PARTNERIS par LĪGUMA 2.1.15. un 2.1.16.punktā noteiktā termiņa kavējumu maksā līgumsodu 0,5 (nulle komats pieci procents) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet nepārsniedzot kavētā maksājuma summu, atbilstoši DOMES izrakstītajam rēķinam.

8.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PARTNERI no saistību pienācīgas izpildes.

9. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

9.1. LĪGUMS stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no tā parakstīšanas brīža.

9.2. LĪGUMU var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc DOMES un PARTNERA rakstiskas vienošanās.

9.3. Ja PARTNERIS pienācīgi nepilda savas saistības, DOMEI ir tiesības atkāpties un izbeigt šo LĪGUMU vienpusējā kārtībā, paziņojot par to rakstiski PARTNERIM 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

9.4. PUSES ir tiesīgas vienpusēji atkāpties un pārtraukt LĪGUMA darbību, paziņojot par to otrai PUSEI 2 (divus) mēnešus iepriekš.

9.5. Piekļuves tiesības Sistēmai skatīšanās režīmā tiek nodrošinātas 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc LĪGUMA laušanas.

9.6. PUŠU strīdus, kas radušies sakarā ar LĪGUMU, risina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. CITI NOSACĪJUMI

10.1. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz __(__) lapām, parakstīts divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie DOMES, otrs ­ - pie PARTNERA.

10.2. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus LĪGUMA noteikumus.

11. PUŠU REKVIZĪTI

____________________________
DOME PARTNERIS
Jūrmalas pilsētas dome
Reģ.Nr.90000056357 Reģ.Nr.
Jomas iela 1/5, Jūrmala Adrese
Konts Nr.LV84PARX0002484572001 Konts Nr.
Akciju sabiedrība ”Citadele banka” SWIFTkods
SWIFTkods PARXLV22
_______________________ ________________________
z.v.(G.Smalkā) z.v. ( ___________ )

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.106

(protokols Nr.5, 5.punkts)

Publikācija par līguma slēgšanu

Par nodevas par vienreizējo iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā samaksas iespēju un vienreizējās iebraukšanas atļaujas saņemšanu nodevas maksātājiem, izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmu

1. Līguma priekšmets

Nodrošināt nodevas par vienreizējo iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā samaksas iespēju un vienreizējās iebraukšanas atļaujas saņemšanu nodevas maksātājiem, izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmu.

2. Līguma mērķis

Nodrošināt efektīvāku nodevas par vienreizējo iebraukšanu ar transportlīdzekli Jūrmalas pilsētas īpašā režīma zonā samaksas iespēju un vienreizējās iebraukšanas atļaujas saņemšanu nodevas maksātājiem, izmantojot mobilo pakalpojumu sniedzēju elektronisko norēķinu sistēmu, dodot iespēju nodevas maksātājam izvēlēties sev izdevīgāko šāda pakalpojuma sniedzēju.

3. Līguma noslēgšanas veids

Līgums tiks noslēgts ar visiem pretendentiem, kas iesniegs dokumentus atbilstoši publikācijas 5.punktā noteiktai kārtībai.

4. Līguma termiņš

12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

5. Pretendentu pieteikšanās

5.1. Pretendents, kurš vēlas slēgt līgumu par šīs publikācijas 1.punktā minēto līguma priekšmetu, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 līdz 2014.gada ________ plkst.17.00, iesniedz šādus dokumentus:

5.1.1. Pieteikumu līguma noslēgšanai;

5.1.2. pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota iesniegt pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus līguma noslēgšanai.

5.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka pretendentam nav nodokļu parādu;

5.1.4. Apliecinājums, ka pretendents apņemas nodrošināt līguma parauglīgumā noteiktās prasības.

5.1.5. Pretendenta aprēķinātā procentu likme par katras vienreizējās iebraukšanas nodevas (2 euro) apmaksas gadījumu pretendenta sistētēmā par starpniecības pakalpojumu sniegšanu Līguma ietvaros, ko maksās Nodevas maksātājs un procentu likmes izmaksu tāme.

5.2. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Pieteikuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts sanumurēto un cauršūto lapu skaits (ar cipariem un vārdiem), ko ar savu parakstu, tā atšifrējumu, amata nosaukumu, vietu, datumu un pretendenta zīmoga nospiedumu (juridiskām personām) apliecina pretendents vai persona, kurai ir atbilstošas pārstāvības tiesības. Apliecinājuma izvietojumam ir jāsaskaras ar cauršūto lapu uzlīmi.

6. Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas vieta un laiks

Pretendentu piedāvājumu izvērtēšana notiks 2014.gada __________________, plkst.____, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, mazajā zālē.

7. Līguma projekts

Ar līguma projektu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļā, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 345.kabinetā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.


Lejupielāde: DOC un PDF