Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 107

protokols Nr. 5, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.10
„Par dalību Eiropas Komisijas projektā „SportCityNet””

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta sesto daļu un Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 1.pielikumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.10 „Par dalību Eiropas Komisijas projektā „SportCityNet””:

1. Lēmuma 1.punktu papildināt ar 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.1. Noteikt projekta mērķi – dalīties ar pieredzi un zināšanām Eiropas līmenī, izveidojot un piedaloties Eiropas aktīvā dzīvesveida tīklā”.

2. Lēmuma 1.punktu papildināt ar 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„1.2. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2013.gada 24.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam.”

3. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:

„2. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes finansējumu EUR 4 980.05 (Ls 3 500.00) apmērā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa EUR 609.79 (Ls 428.56);

2.2. neattiecināmo izmaksu summa EUR 4 370.26 (Ls 3 071.44).”

4. Lēmuma 4.punktu izteikt šādā redakcijā:

„4. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļai sadarbībā ar Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļu.”

5. Lēmuma 5. punktu izteikt šādā redakcijā:

„5. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.107

(protokols Nr.5, 7.punkts)

Projekta

„SportCityNet”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa

Projekta nosaukums: „SportCityNet”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 08.100.

Kopējais Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums projekta aktivitāšu īstenošanai: 4980.05 euro, Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 4980.05 euro, neattiecināmās izmaksas 4370.26 euro.

Pozīcija / gads

2013.gads

2014.gads

Turpmākais projekta īstenošanas gads

Turpmākais projekta īstenošanas gads

Turpmākais projekta īstenošanas gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

2 962

1

2 018

0

0

2 018

0

0

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

1

1

0

0

1

0

0

0

no pašvaldības budžeta

1

1

no valsts budžeta

no ES fonda

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

410

200

200

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

2 552

1 817

1 817

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

2 962

1

2 018

0

0

2 018

0

0

0

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

2 961

0

2 018

2 018

Atlikums perioda beigās, t.sk:

1

1

0

0

0

0

0

0

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

1

1

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF