Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 29.augusta 29.saistošajiem noteikumiem

2014.gada 13.martāNr. 109

protokols Nr. 5, 11. punkts

Par interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības licences maksu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 1.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas maksas pakalpojuma interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licences maksu saskaņā ar pielikumu.

2. Licences pieteikuma iesniedzējam maksa par licenci 10 dienu laikā no Komisijas lēmuma par licences izsniegšanu jāieskaita Jūrmalas pilsētas domes Reģistrācijas Nr.90000056357 maksas pakalpojumu kontā LV81PARX0002484577002, AS „Citadele banka”, PARXLV22.

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 1.jūnija lēmumu Nr.497 „Par maksas pakalpojumiem interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.109

(protokols Nr.5, 11.punkts)

Maksas pakalpojuma izcenojums

Nr.p.k.

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Izcenojums (EUR)

Izcenojums (LVL)

1.

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licence

1 vienība

53.00

37.25