Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 111

protokols Nr. 5, 14. punkts

Par telpu nomu Jūrmalas Alternatīvās skolas vajadzībām
no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola”

Pamatojoties uz Izglītība likuma 60.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,

ievērojot 2013.gada 25.oktobra Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Viestura ielā 6 telpu nomas līgumu Nr.1-19/334, kas noslēgts starp valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola” (reģistrācijas Nr.40003482021) un Jūrmalas Alternatīvo skolu (reģistrācijas Nr.90000051665),

ievērojot, ka Jūrmalas alternatīvā skola, noslēdzot iepriekšminēto līgumu, ir uzņēmusies finanšu saistības, kuru termiņš pārsniedz divpadsmit mēnešus no līguma noslēgšanas brīža,

ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas 2014.gada 11.februāra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-22/4) un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas 2014.gada 17.februāra ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-22/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt telpu nomu 1620 m2 platībā Jūrmalā, Viestura ielā 6, kas nepieciešamas Jūrmalas Alternatīvās skolas darbības nodrošināšanai, no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola” laika periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim.

2. Apstiprināt starp Jūrmalas alternatīvo skolu un valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola” 2013.gada 25.oktobrī noslēgto Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Viestura ielā 6 telpu nomas līgumu Nr.1-19/334 saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF