Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 112

protokols Nr. 5, 15. punkts

Par atļaujas izsniegšanu būves
nojaukšanai Jūrmalā, Salacas ielā 3

Pamatojoties uz P.F. (personas kods **) 2014.gada 6.janvāra iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.14-3/55) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 012 1301 002)Jūrmalā, Salacas ielā 3, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk Komisija) 2014.gada 7.janvāra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma (Nr.100000480076, Nr.100000127758) norakstus, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā un ēku arhitektonisko novērtējumu.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinumu Nr.11-02/211, Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” sastāvā esošā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma III daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” septītās nodaļas 7.7.apakšnodaļas 468.punkta prasībām un Komisijas 2014.gada 7.janvāra protokolu Nr.01, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam P.F. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.002 (būves kadastra apzīmējums 1300 012 1301 002) Jūrmalā, Salacas ielā 3.

2. Būves nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF