Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 114

protokols Nr. 5, 17. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 22.jūnija lēmuma Nr.639
„Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Izskatot zemes vienības Kāpu ielā 36/38, Jūrmalā īpašnieka akciju sabiedrības „EXCEL VOYAGES S.A.”, (reģistrācijas Nr.CHE-106.023,112, adrese: Le Daphne, CP 199, 1884 Villarssur-Ollon, Šveice), pilnvarotās personas M.B. (personas kods ***) 2014.gada 28.janvāra iesniegumu, (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/399), ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 22.jūnija lēmumu Nr.639 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38”, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 54.punkts nosaka, ka zemes vienību sadalīšanas projekti un citi zemes vienību veidošanas projekti, kas vietējā pašvaldībā apstiprināti līdz 2009.gada 23.decembrim un nav īstenoti, ja par tiem attiecīgā Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa nav sniegusi atzinumu, ir īstenojami līdz 2011.gada 23.decembrim.

Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 22.jūnija lēmums Nr.639 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38” nav īstenots.

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 54.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājuma komitejas 2014.gada 5.marta sēdes atzinumu (Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 22.jūnija lēmumu Nr.639 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF