Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 115

protokols Nr. 5, 18. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmumā Nr.252
„Par kvartāla Jūrmalā, starp Jūras, Pilsoņu, Jomas un Smilšu ielām apstiprināšanu,
zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 izveidošanu,
zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” un lietošanas mērķa maiņu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 1997.gada 20.februāra lēmumu Nr.252 „Par kvartāla Jūrmalā, starp Jūras, Pilsoņu, Jomas un Smilšu ielām apstiprināšanu, zemesgabalu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 12 un Pilsoņu ielā 14/16 izveidošanu, zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” (turpmāk – Lēmums) un 2000.gada 30.marta Domes lēmumu Nr.314 „Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmumā Nr.252” ir noteikts apgrūtinājums zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 - saglabāt pilsētas skvēra funkciju, un noteikts, ka zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu 14/16 lietošanas mērķis ir parku, skvēru teritorija - 091216.

2014.gada 5.februārī Domē ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DEVIŅDESMIT SEŠI” reģistrācijas Nr.40003492087, juridiskā adrese: Jūrmala, Jūras iela 56, LV-2015, iesniegums ar lūgumu atcelt lēmuma 4.2.punktu, kas nosaka zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu 14/16 apgrūtinājumu par pilsētas skvēra saglabāšanu.

Saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Jauktā darījumu apbūves teritorijā (6JD2) un Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā. Jauktas darījumu apbūves teritorijas ir noteiktas daudzfunkcionālai komerciālu un sabiedrisku uzņēmumu attīstībai. Šo teritoriju galvenie atļautās izmantošanas veidi ir saistīti ar tirdzniecību, pakalpojumiem un citām publiskās funkcijām. Teritorijās tiek ierobežota dzīvojamās apbūves attīstība, tajās aizliegts veidot ražošanas uzņēmumus.

Pamatojoties uz Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.punktu un saskaņā ar 2014.gada 5.marta Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra lēmumā Nr.252 „Par kvartāla Jūrmalā, starp Jūras, Pilsoņu, Jomas un Smilšu ielām apstiprināšanu, zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 izveidošanu, zemes īpašuma tiesību atjaunošanu”:

1. Svītrot lēmuma 4.2.apakšpunktu.

2. Lēmuma 6.punktu izteikt šādā redakcijā:

„6. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 lietošanas mērķis ir 0801- komercdarbības objektu apbūve”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF