Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 116

protokols Nr. 5, 19. punkts

Par patvaļīgās būvniecības radīto
seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru
1300 019 0034 Kaugurciema ielā 16B, Jūrmalā

Izskatot V.K. 2013.gada 27.decembra iesniegumu, reģistrēts ar Nr.1.2-39/6016-K, (turpmāk – Iesniegums) un izvērtējot lietas materiālus, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] 2013.gada 19.februārī Jūrmalas pilsētas Būvvaldes komisija (turpmāk-Būvvalde) ar lēmumu Nr.317 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu (turpmāk-PAU) dzīvojamās mājas-savrupmājas būvniecībai Kaugurciema ielā 16B, Jūrmalā. PAU derīguma termiņš – 4 gadi.

[2] 2013.gada 27.decembrī Domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk- Pilsētplānošanas nodaļa) saņēma Iesniegumu par patvaļīgiem būvdarbiem zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 019 0034 Kaugurciema ielā 16B, Jūrmalā (turpmāk – Zemes gabals).

[3] 2014.gada 13.janvārī Pilsētplānošanas nodaļa pārbaudīja Zemesgabalu un konstatēja, ka patvaļīgi, bez Būvvaldes akceptēta būvprojekta uzsākta dzīvojamās mājas (turpmāk – Būve) būvniecība Zemesgabalā.

[4] 2014.gada 13.janvārī Pilsētplānošanas nodaļa izdeva atzinumu Nr.22 par būves pārbaudi, kurā Zemes gabala īpašniekam, I.P., personas kods *** (turpmāk – Būvētājs), pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas ceturto punktu un 30.panta otro, trešo un ceturto daļu tika uzdots:

[4.1] nekavējoties pārtraukt patvaļīgo būvniecību līdz Domes lēmuma pieņemšanai;

[4.2] ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā protokola parakstīšanai;

[4.3] saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu , rakstiskā veidā Pilsētplānošanas nodaļā iesniegt savu viedokli un argumentus saistībā ar būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību Zemes gabalā.

[5] 2014.gada 20.janvārī Būvētājam tika sastādīts administratīva pārkāpuma protokols CC Nr.001095, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpuma kodeksa 152.panta otro daļu. Administratīvās komisijas uzliktais naudas sods EUR 1000,00 par patvaļīgo būvniecību ir samaksāts.

[6] 2014.gada 20.janvārī Pilsētplānošanas nodaļa saņēma Būvētāja iesniegumu, kurā Būvētājs norāda, kā būvdarbi tika uzsākti priekšlaicīgi pirms projekta akceptēšanas Būvvaldē. Būvētājs esošo situāciju apzinās un ir gatavs veikt jebkādus nepieciešamos pasākumus, lai konkrēto situāciju vērstu par labu visīsākā laika periodā.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, Dome secina:

[7] Lietā nav strīda par to, ka būvdarbi Zemesgabalā darbi uzsākti patvaļīgi, pārkāpjot būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības (sk. [5], [6]).

[8] Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību normā noteikts, ka izdodams konkrēta satura administratīvais akts (obligātais administratīvais akts), iestāde izdod šādu administratīvo aktu. Savukārt Būvniecības likuma 30.panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldībai jāpieņem lēmums par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.). Tātad minētās tiesību normas paredz, ka Domei ir jāizdod obligātais administratīvais akts, ar kuru administratīvā akta adresātam tiktu uzlikts pienākums novērst patvaļīgās būvniecības sekas – izbūvētā objekta nojaukšanu. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1], ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[9] Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 5.pantam, iestāde piemērojamo tiesību normu ietvaros veicina privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Tādejādi iesnieguma priekšmets ir jānosaka atbilstoši iesniedzēja gribai, kura secināma no iesnieguma satura kopumā, pat ja iesniegumā norādīts neprecīzi. Proti, iestāde interpretē iesniegumā ietverto lūgumu tā, kā to atbilstoši likuma normām būtu formulējis saprātīgs iesniedzējs. Būvētājs savā 2014.gada 20.janvāra iesniegumā norāda, ka apņemas novērst visus trūkumus, tātad viņam ir nodoms turpināt būvniecību.

[10] Būvētājs ar savām darbībām nav nodarījis būtisku kaitējumu sabiedrībai. Dome, izvērtējot lietas apstākļus un būvinspektora konstatētos pārkāpumus, secina, ka konstatētos pārkāpumus ir iespējams novērst un būvniecību turpināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tātad, ir iespējams pieņemt privātpersonai saudzējošāku lēmumu par patvaļīgās būvniecību radīto seku novēršanu, uzdodot Būvētājam par pienākumu būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas, tas ir, izstrādāt, saskaņot un iesniegt Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu Būves būvniecībai un saņemt būvatļauju būvniecības turpināšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Dome nolemj:

1. Uzdot īpašniekam I.P., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 016 5006 Kaugurciema iela 16B, Jūrmalā, un līdz 2014.gada 30.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā iesniegt Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamas mājas būvniecībai.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā Domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Lejupielāde: DOC un PDF