Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 118

protokols Nr. 5, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.137
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 009 6210 Jūrmalā, Konkordijas ielā 36”

Pamatojoties uz A.S., personas kods *** un I.S., personas kods ***, (turpmāk – Iesniedzēji), 2013.gada 11.novembra iesniegumu, reģistrācijas Nr.1.2-1/4509, (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.daļu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] 2013.gada 3.aprīlī Dome pieņēma lēmumu Nr.137 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6210 Jūrmalā, Konkordijas ielā 36” (turpmāk – Lēmums Nr.137).

Lēmuma Nr.137 1.punktā Iesniedzējiem tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6210 Konkordijas ielā 36, Jūrmalā (turpmāk – Zemes gabals) un līdz 2013.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā (turpmāk – Būvvalde) akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 009 6210 001) Konkordijas ielā 36, Jūrmalā rekonstrukcijai un saimniecības ēkas jaunbūvei (turpmāk – Būves) un nodot Būves ekspluatācijā.

[2] Būvvaldē nav iesniegts būvprojekts Būvju rekonstrukcijai un jaunbūvei, un nav izdota būvatļauja būvdarbu turpināšanai.

[3] 2013.gada 17.maijā Būvvalde ar lēmumu Nr.904 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu Būvju rekonstrukcijai un jaunbūvei Konkordijas ielā 36, Jūrmalā. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš ir 4 gadi.

[4] 2013.gada 11.novembrī Pilsētplānošanas nodaļa saņēma Iesniedzēju Iesniegumu ar lūgumu par Lēmuma Nr.137 izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību, un argumentē ar to, ka Lēmuma izpildes procesā ir izstrādāts Būvju tehniskais projekts un tiek veikta tā saskaņošana ar kaimiņu zemes gabala īpašniekiem un nepieciešamajām valsts un pašvaldības institūcijām. Minēto darbību veikšanai nepieciešamais termiņš ir viens gads.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[5] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.137 1.punkta izpildes termiņš ir beidzies (sk. [1], [2] un [4]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā nav novērstas.

[6] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1], ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[7] 2013.gada 11.novembrī Pilsētplānošanas nodaļa ir saņēmusi Iesniedzēja Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.137 izpildes termiņu.

Savā Iesniegumā Iesniedzēja norāda, ka ar Lēmuma Nr.137 1.punktu Iesniedzējam tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas Zemes gabalā un Iesniedzējs ir gatavs izpildīt Lēmumu, norādot, ka izpildei ir nepieciešams papildus laiks un tātad Lēmuma Nr.137 1.punkta izpildes termiņa pagarinājums.

[8] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.137 izpildes termiņu (sk. [3] un [7] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai saudzējošāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Lēmuma Nr.137 1.punktā izsakot to šādā redakcijā:

„1. Uzdot nekustamā īpašuma Konkordijas ielā 36, Jūrmalā īpašniekiem A.S., personas kods ***, un I.S., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6210 Konkordijas ielā 36, Jūrmalā un līdz 2015.gada 1.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā būvprojektu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6210 001 rekonstrukcijai un saimniecības ēkas jaunbūvei Konkordijas ielā 36, Jūrmalā, saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai un nodot būves ekspluatācijā”.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmumu Nr.137 pārējā daļā atstāt negrozītu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Lejupielāde: DOC un PDF