Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 119

protokols Nr. 5, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.430
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 009 6320 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54”

Pamatojoties uz I.G., personas kods *** (turpmāk – Iesniedzējs), pilnvarotās personas R.A.-Ž., personas kods ***, 2013.gada 8.novembra iesniegumu reģistrācijas Nr.1.1-39/5206-G, (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.daļu, Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] 2011.gada 29.septembrī Dome pieņēma lēmumu Nr.430 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6320 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54” (turpmāk – Lēmums Nr.430).

Lēmuma Nr.430 1.punktā Iesniedzējam tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6320 Jāņa Pliekšāna ielā 54, Jūrmalā (turpmāk – Zemes gabals) un līdz 2012.gada 1.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā (turpmāk – Būvvalde) akceptēt dzīvojamās mājas (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6320 001) renovācijai (turpmāk – Būve) un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

[2] 2013.gada 16.jūlijā Dome Iesniedzējam izdeva brīdinājumu par Lēmuma Nr.430 piespiedu izpildi (turpmāk – Brīdinājums Nr.1). Brīdinājumā Nr.1 Iesniedzējam tika izteikts aicinājums izpildīt Lēmumu Nr.430 labprātīgi – novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas, izstrādājot, saskaņojot un Būvvaldē akceptējot Būves renovācijas projektu un saņemot būvatļauju būvdarbu turpināšanai, nosakot termiņu līdz 2013.gada 4.augustam.

2013.gada 8.oktobrī Dome Iesniedzējam izdeva brīdinājumu par Lēmuma Nr.430 piespiedu izpildi (turpmāk – Brīdinājums Nr.2). Brīdinājumā Nr.2 Iesniedzējam tika izteikts aicinājums izpildīt Lēmumu Nr.430 labprātīgi – novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas, izstrādājot, saskaņojot un Būvvaldē akceptējot Būves renovācijas projektu un saņemot būvatļauju būvdarbu turpināšanai, nosakot termiņu līdz 2013.gada 8.novembrim.

[3] Iesniedzējs vairākkārtējus Domes izteiktos aicinājumus par Lēmuma Nr.430 labprātīgu izpildi nav ņēmis vērā. Būvvaldē nav iesniegts būvprojekts Būves renovācijai un nav saņemta būvatļauja būvdarbu turpināšanai.

[4] 2013.gada 8.novembrī Dome saņēma Iesniedzēja iesniegumu ar lūgumu par Lēmuma Nr.430 izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību, argumentējot ar to, ka Lēmuma Nr.430 izpildes procesā tiek veiktas pārrunas ar arhitektu R.K. attiecībā uz renovācijas projekta izstrādi un līdz ar to ir nepieciešams Lēmuma Nr.430 labprātīgas izpildes termiņa pagarinājums līdz 2014.gada 30.janvārim.

[5] 2013.gada 29.novembrī Domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) Iesniedzēju informēja par to, ka R.K. piešķirtā būvprakses sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies 2013.gada 16.aprīlī. Ņemot vērā to, ka iesniegumā nav norādītas citas veiktās darbības, piem., plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšana, kā tikai pārrunas ar minēto arhitektu, Pilsētplānošanas nodaļa lūdza iesniegt papildus informāciju un pierādījumus tam, ka Lēmuma Nr.430 izpildes procesā divu gadu laikā ir veiktas kādas darbības.

[6] Pilsētplānošanas nodaļa no Iesniedzēja nav saņēmusi papildus informāciju un pierādījumus par Lēmuma Nr.430 izpildes procesā veiktajām darbībām, un Iesniedzēja lūgtais Lēmuma Nr.430 izpildes termiņa pagarinājums līdz 2013.gada 30.janvārim ir iztecējis. Minētie fakti norāda uz to, ka Iesniedzējs līdz šim brīdim nav veicis nekādas darbības Lēmuma Nr.430 izpildes procesā, kā arī nav izrādījis savu labo gribu un nodomu tuvākajā nākotnē Lēmumu Nr.430 izpildīt labprātīgi.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[7] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.430 1.punkta izpildes termiņš ir beidzies (sk. [1], [2] un [4]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā nav novērstas.

[8] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1], ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[9] 2013.gada 8.novembrī Pilsētplānošanas nodaļa ir saņēmusi Iesniedzēja iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.430 izpildes termiņu.

Savā iesniegumā Iesniedzējs norāda, ka ar Lēmumu Nr.430 tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas Zemes gabalā un Iesniedzējs ir gatavs izpildīt Lēmumu Nr.430, norādot, ka izpildei ir nepieciešams papildus laiks līdz 2014.gada 30.janvārim.

[10] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, secina, ka grozījumi Lēmumā Nr.430 par izpildes termiņu (sk. [4] un [6] punktu) nav pieņemami, bet pieņemami grozījumi par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, un proti, Iesniedzējam piederošās Būves domājamās daļas iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Ministru Kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 171.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Lēmumā Nr.430 un papildināt ar 11.punktu, izsakot to šādā redakcijā:

„11. Uzdot būvētājam I.G., personas kods ***, līdz 2015.gada 1.martam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atjaunot iepriekšējā stāvoklī lietošanā esošo dzīvojamās mājas (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6320 001) Jāņa Pliekšāna ielā 54, Jūrmalā domājamo daļu.

2. Veikt grozījumus Lēmuma 430 2.punktā izsakot to šādā redakcijā:

„2. Lēmuma 1. un 11.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370. panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu”.

3. Lēmumu Nr.430 pārējā daļā atstāt negrozītu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Lejupielāde: DOC un PDF