Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 120

protokols Nr. 5, 23. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales
apstiprināšanu Sūnu ielā 26, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot J.G. (personas kods ***) 2014.gada 28.februāra iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/807) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Sūnu ielā 26, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 5904) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BaltSurvey” (reģistrācijas Nr.40003761022) valdes priekšsēdētāja un zemes ierīkotāja M.L. (personas kods *** un sertifikāta Nr.AA000000056) ir saņēmusi zemes vienības Sūnu ielā 26, Jūrmalā īpašnieces G.G. (personas kods ***) pilnvarotās personas D.J. (personas ***) pilnvarotās personas J.G. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam, kurš saskaņots ar zemes vienības Sūnu ielā 26, Jūrmalā īpašnieci I.S. (personas kods ***).

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.14-9/311 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Sūnu ielā 26, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 40.punktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2014.gada 5.marta Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Sūnu ielā 26, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BaltSurvey” zemes ierīkotājas Marijas Laganovskas izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Sūnu ielā 26, Jūrmalā ar kopējo platību 2839 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1419m2 platībā un piešķirot adresi Sūnu iela 24, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Sūnu ielā 26, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1420m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1.Noteikt, ka zemes vienībai Sūnu ielā 26, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Sūnu ielā 26, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2376 III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104);

2.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.4. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

2.2.5. aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

2.2.6. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.7. aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

2.2.8. aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102).

2.3.Uzdot zemes vienības Sūnu ielā 26, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Sūnu iela 24, Jūrmalā ar kopējo platību 1419 m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1.Noteikt, ka zemes vienības Sūnu iela 24, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Sūnu iela 24, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2. aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (120104);

3.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.4. aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102).

3.3. Uzdot zemes vienības Sūnu iela 24, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF