Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 121

protokols Nr. 5, 24. punkts

Par zemes ierīcības projektu realizēšanu pa posmiem
auto ceļa A10 daļas Priedaine-Ķemeri rekonstrukcijai

Izskatot Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” (reģistrācijas Nr.40003344207) valdes locekļa E.S. 2014.gada 10.februāra iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.1-28/1170) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes ierīcības projektu, kuri apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumu Nr.476 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Dzirnavu iela 117, Jūrmalā, Bažciems 0605, Jūrmalā, Bažciems 0611, Jūrmalā, Bažciems 0616, Jūrmalā, Dzirnavu iela 115, Jūrmalā, Dzirnavu iela 113, Jūrmalā, Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu Nr.450 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Ķemeri 6403, Jūrmalā, Ķemeri 6412, Jūrmalā, Ķemeru kapi, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu” realizēšanu pa posmiem auto ceļa A10 daļā Priedaine-Ķemeri rekonstrukcijai.

Pamatojoties uz „ Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 20.panta 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 12.punkta 12.3.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un 2014.gada 5.marta Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt zemes ierīcības projekta zemes vienībām „Dzirnavu iela 117, Jūrmalā, Bažciems 0605, Jūrmalā, Bažciems 0611, Jūrmalā, Bažciems 0616, Jūrmalā, Dzirnavu iela 115, Jūrmalā, Dzirnavu iela 113, Jūrmalā, Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā” īstenošanu pa posmiem, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augusta lēmumu Nr.476 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Dzirnavu iela 117, Jūrmalā, Bažciems 0605, Jūrmalā, Bažciems 0616, Jūrmalā, Dzirnavu iela 115, Jūrmalā, Dzirnavu iela 113, Jūrmalā, Dzirnavu iela 0136 Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu”:

1.1. Pirmajā posmā zemes ierīcības projekts realizējams šādām zemes vienībām:

1.1.1. Dzirnavu iela 117, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000220030 un platība 4338m2);

1.1.2. Dzirnavu iela 117A, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000220031 un platība 700m2);

1.1.3. „Bažciems 0605”, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000220032 un platība 154094m2);

1.1.4. „Bažciems 0605A”, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000220033 un platība 3300m2);

1.1.5. „Bažciems 0611”, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000220034 un platība 19114m2);

1.1.6. „Bažciems 0611A”, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000220035 un platība 2100m2);

1.1.7. „Bažciems 136”, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000220043un platība 6800m2);

1.1.8. „Bažciems 136A”, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000220044 un platība 7963m2.

1.2. Nākamie posmi zemes ierīcības projekta realizēšanai sekojošām zemes vienībām nosakāmi jebkādā secībā pēc ierosinātāja ieskatiem, par tiem pieņemot lēmumu pašvaldībā:

1.2.1. „Bažciems 0616”, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000220036 un platība 10930m2);

1.2.2. „Bažciems 0616A”, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000220037 un platība 200m2);

1.2.3. Dzirnavu iela 115, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000220038 un platību 3906m2);

1.2.4. Dzirnavu iela 115A, Jūrmala (plānotie kadastra apzīmējums 13000220040 un platība 200m2);

1.2.5. Dzirnavu iela 115B, Jūrmala (plānotie kadastra apzīmējums 13000220039 un platība 200m2);

1.2.6. Dzirnavu iela 113, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000220041 un platība 4778m2);

1.2.7. Dzirnavu iela 113A, Jūrmala (plānotie kadastra apzīmējums 13000220042 un platība 500m2).

2. Noteikt zemes ierīcības projekta zemes vienībām „Ķemeri 6403, Jūrmalā, Ķemeri 6412, Jūrmalā un Ķemeru kapi, Jūrmalā” īstenošanu pa posmiem, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu Nr.450 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Ķemeri 6403, Jūrmalā, Ķemeri 6412, Jūrmalā, Ķemeru kapi, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu”:

2.1. Pirmajā posmā zemes ierīcības projekts realizējams šādām zemes vienībām:

2.1.1. „Ķemeri 6403”, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000260086 un platība 172001m2);

2.1.2. „Ķemeri 6403A”, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000260087 un platība 21700m2).

2.2. Otrajā posmā zemes ierīcības projekts realizējams šādām zemes vienībām:

2.2.1. „Ķemeru kapi”, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000260088 un platība 40885m2);

2.2.2. „Ķemeru kapi P”, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000260089 un platība 1100m2);

2.2.3. „Ķemeri 6412”, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000260084 un platība 7023m2);

2.2.4. „Ķemeri 6412P”, Jūrmala (plānotie: kadastra apzīmējums 13000260085 un platība 800m2).

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF