Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 130

protokols Nr. 5, 33. punkts

Darba uzdevuma precizēšana un detālplānojuma projekta
Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Jūrmalā, Dubulti 3520 izstrādes
turpināšana daļai – zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3520

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumu Nr.683 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Jūrmalā, Dubulti 3520” tika uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumu Nr.536 „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas – zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 49A nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātā daļa - zemesgabals Jūrmalā, Slokas ielā 49A, apstiprināts darba uzdevums detalizēti izstrādātajai daļai, un noteikts, ka par zemesgabala Jūrmalā Dubulti 3520 turpmāko izstrādi un nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiks pieņemts atsevišķs lēmums.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumu Nr.601 „Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas projekts zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A.

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 11.oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, un saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 473.punktu: „Pašvaldība ir tiesīga apstiprināt detālplānojumus, kuru izstrāde uzsākta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995-2007. ar grozījumiem un papildinājumiem līdz 2009.gadam (Saistošie noteikumi Nr.19, 12.07.2007.) prasībām un, kuru risinājumi neatbilst jauno noteikumu prasībām, viena gada laikā pēc jauno noteikumu spēkā stāšanās”.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa ir saņēmusi SIA „SL 49” 2013.gada 11.decembra iesniegumu un SIA „AD JŪRMALA” 2013.gada 20.decembra iesniegumu ar situācijas skaidrojumu un lūgumu turpināt detālplānojuma izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3520 saskaņā ar jauno teritorijas plānojumu.

Lai detālplānojumu varētu izstrādāt saskaņā ar 2012.gada 11.oktobra Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu un noteiktu nepieciešamo pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanu, nepieciešams precizēt darba uzdevumu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 101.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka projekta izstrāde detālplānojuma daļai - zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3520 (kadastra Nr.1300 010 3520) tiks turpināta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt precizēto darba uzdevumu saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādes turpināšanai vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.130

(protokols Nr.5, 33.punkts)2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.130

(protokols Nr.5, 33.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETALIZĒJAMAI TERITORIJAI

zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3520

(kadastra Nr.1300 010 3520, zemesgabala platība 11485 kv.m)

1. Zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3520 īpašnieks:

Jūrmalas pilsētas pašvaldība (nodokļu maksātāja kods 90000056357)

Zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3520 nomnieks:

SIA „AD JŪRMALA” (reģistrācijas Nr.40003679998)

2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

SIA „AD JŪRMALA” (reģistrācijas Nr.40003679998)

3. Detālplānojuma izstrādes pamatojums.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka 2012.gada 16.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punkts, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 163.2.punkts un likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto autonomo funkciju nodrošināšana.

4. Detālplānojuma izstrādes mērķis.

Projekta mērķis ir izstrādāt daudzfunkcionāla un pakalpojumu objekta apbūves izvietojuma priekšlikumu un apbūves nosacījumus, detālplānojumā nodrošinot nepieciešamo pašvaldības autonomo funkciju realizāciju zemesgabalā Jūrmalā, Dubulti 3520 – Lielupes krastmalas nostiprināšanu pretplūdu pasākumu nodrošināšanai, gājēju promenādes izveidošanu, kā arī iedzīvotāju veselīga dzīvesveida, kvalitatīvas dzīves vides un sporta pakalpojumu sniegšanu, precizējot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalos, vadoties pēc Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

5. Teritorijas raksturojums.

5.1. Zemesgabals atrodas Dubultu rajonā, starp Slokas ielu un Lielupi.

5.2. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals atrodas Jauktas darījumu apbūves teritorijā (7JD), kapu 300m aizsargjoslā, ūdensgūtnes iecirkņa ķīmiskā aizsargjoslā.

5.3. Jauktas darījumu apbūves teritorijas ir noteiktas daudzfunkcionālai komerciālu un sabiedrisku uzņēmumu attīstībai. Šīs teritorijas atļautā izmantošana ir pakalpojumu objekts, tehniska rakstura pakalpojumu objekts, pārvaldes objekts, drošības dienesti, ražošanas uzņēmums, daudzfunkcionāla ēka.

6. Prasības detālplānojuma izstrādei

(saskaņā ar 2012.gada 16.oktobra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”):

6.1. Saņemt atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

6.1.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes;

6.1.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas;

6.1.3. VAS Latvijas Valsts ceļi;

6.1.4. Veselības inspekcijas;

6.1.5. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

6.1.6. SIA „Lattelekom” Lielrīgas reģiona;

6.1.7. SIA „Jūrmalas ūdens”;

6.1.8. SIA „Jūrmalas Siltums”;

6.1.9. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

6.1.10. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

6.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Būvniecības nodaļas;

6.1.12. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas;

6.1.13. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

6.1.14. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

6.2. Detālplānojuma sastāvs:

6.2.1. paskaidrojuma raksts – ietver teritorijas pašreizējās izmantošanas un detālplānojuma risinājuma aprakstu un pamatojumu;

6.2.2. grafiskā daļa:

· grafisko daļu izstrādā Latvijas 1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS – 92 TM uz augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pamatnes;

· teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns;

· teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi (plāns ar topogrāfijas elementiem), nosakot pašreizējās un plānotās zemes vienību robežas, plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju izvietojumu shēmu, apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem nosaka aizsargjoslas;

· citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, inženierapgādes tīklu shēmas).

6.2.1. teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi:

· detalizēti teritorijas izmantošanas nosacījumi un apbūves parametri saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

· detālplānojuma realizācijas kārtība.

6.3. Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu:

6.3.1. paziņojumi un publikācijas presē;

6.3.2. pasta apliecinājums par paziņojumu nosūtīšanu blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem;

6.3.3. publiskās apspriešanas pasākumu saraksts;

6.3.4. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, pievienojot pamatojumu noraidījumiem;

6.3.5. sabiedriskās apspriedes protokols, kas noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

6.3.6. ziņojums par institūciju atzinumiem.

7. Detālplānojuma izskatīšana.

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo atzinumu. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam.

Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai izstrādes vadītājs kopā ar detālplānojuma izstrādātāju organizē publisko apspriešanu un pieprasa no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma projektu.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.pdf vai *jpd formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā.

Organizēt sabiedrības līdzdalības pasākumu publiskās apspriešanas ietvaros.

Pēc publiskās apspriešanas beigām detālplānojuma izstrādātājs kopā ar izstrādes vadītāju apkopo publiskās apspriešanas materiālus un institūciju atzinumus, un, ja nepieciešams, detālplānojuma izstrādātājs precizē detālplānojuma projektu.

8. Detālplānojuma apstiprināšana

Izstrādāto detālplānojuma projektu, kopsavilkumu, kā arī administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu detālplānojuma izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam.

Ja detālplānojumā ietvertie risinājumi skar nekustamos īpašumus, kuru īpašnieki nav detālplānojuma ierosinātāji, pirms detālplānojuma apstiprināšanas jāsaņem viņu rakstiska piekrišana un uz detālplānojuma grafiskās daļas kartes lapas jābūt šo nekustamo īpašumu īpašnieku parakstam, izņemot gadījumus, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek piemērota nekustamo īpašumu piespiedu atvasināšana.

Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, pievienojot savu atzinumu. Dome pieņem lēmumu atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 116.punktam un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantam.

Detālplānojuma stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu ievieto arī vietējā laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē un izziņo citos sabiedrībai pieejamos veidos.

9. Citas prasības.

Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro prasības atbilstoši 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 131., 132., 134., 135., 136. punktiem.

Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar 2010.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (3 CD).

Sagatavoja: R.Ansule

29425622


Lejupielāde: DOC un PDF