Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 132

protokols Nr. 5, 35. punkts

Par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”
valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 39,
Jūrmalā, neprivatizēto daļu

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”, reģistrācijas Nr.40003192154, 2014.gada 10.februāra vēstulē Nr.1.17/906 piedāvā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pārņemt īpašumā valsts dzīvojamās mājas, Dzirnavu ielā 39, Jūrmalā, neprivatizēto daļu - izīrētos dzīvokļu īpašumus Nr.3, Nr.15, Nr.35 un neizīrēto dzīvokļa īpašumu Nr.31.

Nekustamais īpašums Dzirnavu ielā 39, Jūrmalā sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 021 8804, ar kopējo platību 2204 m2, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar 45 dzīvokļu īpašumiem, dzīvokļu kopējā platība 1932,4 m2.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 6. un 21.punktu, Ministru kabineta 2002. gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” 3.punktu un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes ar 2013.gada 3.maija rīkojumu Nr.1.1-14/177 izveidotās komisijas 2014.gada 19.februāra ieteikumu (protokols Nr.3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nepārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas - izīrētos dzīvokļu īpašumus –Nr.3, Nr.15, Nr.35, Dzirnavu ielā 39, Jūrmalā.

2. Pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas neprivatizēto daļu - neizīrēto dzīvokļa īpašumu Nr.31 Dzirnavu ielā 39, Jūrmalā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF