Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 133

protokols Nr. 5, 36. punkts

Par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”
valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Ķemeru ielā 86,
Jūrmalā, neprivatizēto daļu

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”, reģistrācijas Nr.40003192154, 2014.gada 20.janvāra vēstulē Nr.1.17/376 piedāvā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pārņemt īpašumā valsts dzīvojamās mājas, Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, neprivatizēto daļu – neiznomāto neapdzīvojamo telpu Nr.600.

Nekustamais īpašums Ķemeru ielā 86, Jūrmalā sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 007 7810, ar kopējo platību 2996 m2, uz kura atrodas dzīvojamā ēka (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem ēkas kadastra Nr.1300 007 7810 001) ar 4 dzīvokļu īpašumiem un 1 neapdzīvojamo telpu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 21.punktu, Ministru kabineta 2002.gada 30.jūlija noteikumu Nr.324 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldības īpašumā” 3.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes ar 2013.gada 3.maija rīkojumu Nr.1.1-14/177 izveidotās komisijas 2014.gada 12.marta ieteikumu (protokols Nr.5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Pārņemt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Ķemeru ielā 86, Jūrmalā neprivatizēto daļu – neapdzīvojamās telpas Nr.600 ar kopējo platību 170,53 m2.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF