Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 134

protokols Nr. 5, 37. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041
„Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”

Izskatot K.T. mantojuma masas aizgādņa N.T., personas kods ***, dzīvo ***, 2013.gada 21.jūnija iesniegumu Nr.1.1-39/3031-T, 2013.gada 28.oktobra iesniegumu Nr.1.1-39/4997-T un S.P. 2013.gada 20.novembra iesniegumu Nr.1.1-39/5394-P ar lūgumu izslēgt no Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem” minēto zemesgabalu Bulduru prospektā 30, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1999.gada 8.oktobra lēmumu Nr.1688 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu, zemes nodošanu nomā Jūrmalā, Bulduru prospektā 30” ir atzītas īpašuma tiesības uz zemesgabalu 928 Fd Jūrmalā, Bulduru prospektā 30 ar zemesgabala kopējo platību 1033 kv.m likumīgā mantinieka K.T. mantiniekiem, un atjaunotas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Bulduru prospektā 30 ar platību 819 kv.m likumīgā mantinieka K.T. mantiniekiem.

Ar Rīgas domes Rīgas Ziemeļu rajona valdes 1994.gada 30.jūnija lēmumu Nr.23 „Par aizgādnības nodibināšanu” ir nodibināta 1993.gada 22.novembrī mirušā K.T. atstātā mantojuma aizgādnība un par aizgādni iecelts N.T..

Uz zemesgabala Bulduru prospektā 30, Jūrmalā atrodas būves ar kadastra apzīmējumu 1300 007 2207 001 (veselības komplekss) un 1300 007 2207 002 (šķūnis), kuras ir pirktas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības un uz kurām īpašuma tiesības nostiprinātas S.P., personas kods ***, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3601.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem” ir noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un, uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas apbūvētas zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā un, kuras ir nepieciešamas pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai, kur saskaņā ar minētā lēmuma pielikuma 4.punktu ir iekļauts zemesgabals Bulduru prospektā 30, Jūrmalā ar piezīmi, ka zemesgabals būs Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekritīgs un izmantojams privatizācijas procesa pabeigšanai, ja mantošanas tiesības tiks noraidītas.

Pašlaik notiek tiesvedība par mantojuma tiesībām starp bijušā īpašnieka K.T. mantiniekiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem” - svītrojot no lēmuma pielikuma 4.punktu – zemes vienība Bulduru prospekts 30, kadastra apzīmējums 1300 007 2207.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF