Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 135

protokols Nr. 5, 38. punkts

Par patapinājuma līguma noslēgšanu
ar pirmsskolas izglītības iestādi „Austras koks”

2013.gada 20.decembrī tika parakstīts un 2013.gada 27.decembrī apstiprināts Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā akts par bērnudārza ēkas Tukuma ielā 9, Jūrmalā, būves kadastra Nr.1300 026 5105 001 pieņemšanu ekspluatācijā.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 6.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tukuma ielā 9, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 026 5105, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5105 un būves ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5105 001, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kā arī, ņemot vērā, Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības sniegto informāciju par Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošajiem īpašumiem Tukuma ielā 9, lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas izmantošanu un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Austras koks” (reģistrācijas Nr.90009249140) darbību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Austras koks” uz nenoteiktu laiku šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumu Tukuma ielā 9, Jūrmalā:

Nr.p.k

Objekta tips

Kadastra apzīmējums

Platība

Daudzums

1.

Zemes gabals

1300 026 5105

10198 m2

2.

Bērnudārza ēka

1300 026 5105 001

2014.2 m2

3.

Ceļi un laukumi

1605.5 m2

4.

Teritorijas apgaismojums

19 gab.

5.

Konteineru nojume

1 gab.

6.

Koka klucīšu segums

441 m2

7.

Gumijas segums bērnu rotaļu laukumam

489 m2

8.

Žogs

420.5 m

9.

Autotransporta vārti

1 gab.

10.

Gājēju vārti

2 gab.

11.

Datoru un telefonu tīkls

1 gab.

12.

Videonovērošanas sistēma

1 gab.

13.

Ugunsdzēsības signalizācija

1 gab.

14.

Izziņošanas sistēma

1 gab.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, kura sastāvā ietilpst:

sols bez atzveltnes

atkritumu urna

rotaļu komplekss BRL101

slidkalniņš „Rūķu cepure” RSL

šūpoles ar grozu SUP3

līdzsvara šūpoles LSUP

vingrošanas komplekss VE3

āra tāfele 2.0 x 0.1 x 1.7 m

atsperšūpoles FS103

atsperšūpoles FS101

atsperšūpoles FS102

smilšu kaste 2 x 2 m ar tīkla pārklāju

14 gab.

8 gab.

1 gab.

2 gab.

1 gab.

1 gab.

2 gab.

2 gab.

2 gab.

2 gab.

3 gab.

16 gab.

16.

Apstādījumi

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot patapinājuma līgumu par lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma un pamatlīdzekļu nodošanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Austras koks”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF