Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 136

protokols Nr. 5, 39. punkts

Par Zemes nomas līguma noslēgšanu ar H.R.K., Jūrmalā,
Raiņa ielā 118, kadastra numurs 1300 020 0901

Jūrmalas pilsētas dome apstiprinājusi 2010.gada 16.decembrī starp Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolu un D.B.K. noslēgto nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/903, par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra numurs 1300 020 0901, kopējā platība 26474 m2) daļas 10431 m2 platībā nomu namīpašuma ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0901 001 uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 14.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Raiņa ielā 118, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 26474 m2 (kadastra numurs 1300 020 0901), 394/1000 domājamām daļām 10431 m2 platībā, nostiprinātas H.R.K. (personas kods ***), zemesgrāmatas nodalījums Nr.4399. Tiesību pamats: 2012.gada 30.maija Mantojuma apliecība (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma).

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 27.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz ēku Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra apzīmējums 1300 020 0901 001) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000190333). Ēka saistīta ar zemesgabalu (kadastra numurs 1300 020 0901).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmo daļu un, ņemot vērā H.R.K. 2014.gada 20.februāra iesniegumu (reģistrēts ar Nr.1.1.-27/1572), kuru, pamatojoties uz Amerikas Savienotajās Valstīs 2012.gada 3.septembrī izdotu pilnvaru pārstāv M.D.K., personas kods ***, un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Zemes nomas līgumu starp H.R.K. (personas kods ***) un Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolu par zemesgabala 394/1000 daļas Jūrmalā, Raiņa ielā 118 (kadastra numurs 1300 020 0901 ) 10431 m2 platībā nomu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0901 001 uzturēšanai.

2. Noteikt zemesgabala nomas maksu 6% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2014.gada 1.janvāra. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē H.R.K. (iznomātājam) nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par izmantojamo zemesgabalu 394/1000 domājamām daļām 10431 m2 platībā. Pievienotās vērtības nodoklis papildus nomas maksai tiek maksāts no brīža, kad iznomātājs tiek reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, par ko informēt ir iznomātāja pienākums.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu, kuru slēgs Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola un H.R.K.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF