Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 137

protokols Nr. 5, 40. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Brocēnu ielā 15
Zemes nomas līguma noslēgšanu ar S.J.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.7 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Brocēnu ielā 15 un iekļaušanu neapmierināto zemes pieprasītāju IV prioritātes reģistrā” noteikts, ka namīpašuma labticīgajam ieguvējam ir beigušās zemes lietošanas tiesības un noslēdzams zemes nomas līgums par zemesgabala Jūrmalā, Brocēnu ielā 15 ar kopējo platību 1047 m2 iznomāšanu namīpašuma labticīgā ieguvēja mantiniekiem.

Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Brocēnu ielā 15 labticīgais ieguvējs nav veicis nepieciešamās darbības „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 26.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā termiņā – līdz 2011.gada 30.decembrim S.J. nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2014.gada 16.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Brocēnu ielā 15 ar kadastra numuru 1300 026 2117, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000529442.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 26.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2013.gada 25.janvāra lēmuma Nr.7 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Brocēnu ielā 15 un iekļaušanu neapmierināto zemes pieprasītāju IV prioritātes reģistrā” 7.punkta izpildi, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 19.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar S.J. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Brocēnu ielā 15, kadastra numurs 1300 026 2117, 1047 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz pieciem gadiem namīpašuma uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 31.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas zemes nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļai sniegt prasību tiesā par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu un zemes nomas maksas par faktisko lietošanu parāda piedziņu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF