Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 138

protokols Nr. 5, 43. punkts

Par telpu nomu Attīstības pārvaldes darba nodrošināšanai

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmuma Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju” izpildi, un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2013.gada 26.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-80/5), ar 2013.gada 20.decembra izdoto rīkojumu Nr.1.1-14/608 „Par telpu nomas Attīstības pārvaldes darba nodrošināšanai pretendentu izvērtēšanas komisijas izveidi” tika izveidota komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

Ņemot vērā 2013.gada 27.decembra Komisijas sēdes atzinumu (protokols Nr.1), Komisija uzsāka nomas objektu piedāvājuma atlasi, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.3pantu un ievērojot 2013.gada 29.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

Pamatojoties uz Komisijas 2014.gada 3.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nomāt nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 2, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 510 3005) telpas ar kopējo platību 261 m2 (turpmāk tekstā – Telpas) no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kļavu centrs”, reģistrācijas numurs 40003932449.

2. Noteikt Telpu nomas maksu mēnesī EUR 3915.00 (trīs tūkstoši deviņi simti piecpadsmit euro, 00 centi), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Papildus noteiktajai nomas maksai, veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem.

3. Noteikt Telpu nomas līguma termiņu – 2026.gada 1.februāris.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai 5 (piecu) darba dienu laikā, no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas, sagatavot Telpu nomas līgumu starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Kļavu centrs”.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt Telpu nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā atbilstoši normatīvo aktu prasībām viena mēneša laikā no Telpu nomas līguma parakstīšanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF