Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 139

protokols Nr. 5, 42. punkts

Par zemesgabalu Jūrmalā, Turaidas iela 5005, Omnibusa iela 4033,
Vienības prospekts 1608, Viestura iela 8004 daļu iznomāšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikuma Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” 1.5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 14. maija nolikuma Nr.22 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 5.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/40 „Par informācijas sagatavošanu un izvietošanu par pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomu” 3.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 1.2.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 19.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/3) un Jūrmalas pilsētas domes Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas 2014.gada 5.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-24/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Turaidas iela 5005 (kadastra numurs 1300 009 5005) daļu 16 kv.m., Omnibusa iela 4033 (kadastra numurs 1300 009 4033) daļu 20 kv.m., Vienības prospekts 1608 (kadastra numurs 1300 007 1608) daļu – 12 kv.m., Viestura iela 8004 (kadastra numurs 1300 007 8004) daļu – 10 kv.m (4.pielikums – Zemesgabalu atrašanās vietas (Iznomājamais objekts)) uz pieciem gadiem automātisko velonomas punktu ar telefonisku bezskaidras naudas norēķinu sistēmu izveidošanai un pakalpojumu sniegšanai, kas būtu sasaistīta ar automātiskajiem velonomas punktiem Rīgas pilsētā, lai velosipēdus var paņemt vienā pilsētā un nodot citā.

2. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai 2 (divu) nedēļu laikā sagatavot paziņojumu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 5.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/40 „Par informācijas sagatavošanu un izvietošanu par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomu”. Publicējamās informācijas teksts saskaņā ar 1.pielikumu (Publikācija par Jūrmalas pilsētai piederošo zemesgabalu daļu iznomāšanu) un 2.pielikumu (Mutiskās izsoles nolikums).

3. Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai organizēt nomas pieteikumu izvērtēšanu, nomas maksas izsoli un sagatavot Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par zemes nomas līguma noslēgšanu.

4. Apstiprināt Zemes nomas līguma projektu (3.pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.139

(protokols Nr.5, 42.punkts)

Publikācija par Jūrmalas pilsētai piederošo zemesgabalu daļu iznomāšanu

1. Iznomājamā objekta nosaukums

Zemesgabalu daļas, kas sastāv no:

Turaidas iela 5005 (kadastra numurs 1300 009 5005) daļu 16 kv.m., Omnibusa iela 4033 (kadastra numurs 1300 009 4033) daļu 20 kv.m., Vienības prospekts 1608 (kadastra numurs 1300 007 1608) daļu – 12 kv.m., Viestura iela 8004 (kadastra numurs 1300 007 8004) daļu – 10 kv.m, (turpmāk – Iznomājamais objekts).

2. Iznomāšanas mērķis

Automātisko velonomas punktu ar telefonisko bezskaidras naudas norēķinu sistēmu izveidošana un pakalpojumu sniegšana, kas būtu sasaistīti ar automātiskiem velonomu punktiem Rīgas pilsētā, lai velosipēdus varētu paņemt vienā pilsētā un nodot citā, nodrošinot, ka līguma darbības laikā kopumā velonomās Jūrmalā ir pieejami ne mazāk kā 30 velosipēdi, kas ir tehniskajā kārtībā, un, ka Rīgā darbojās vismaz 8 velonomas punkti, kuros ir pieejams ne mazāk kā 60 velosipēdi, kas ir tehniskajā kārtībā.

3. Objekta iznomāšanas veids

Mutiska izsole ar pretendentu atlasi.

Izsoles solis 10 no izsoles sākuma cenas.

Ar mutiskas izsoles nolikumu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231.kabinetā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv

4. Iznomājamā objekta nosacītā nomas maksa

Atbilstoši 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” par katru Iznomājamā objekta zemesgabala daļu nomas maksa nosakāma 1,5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro gadā.

Papildus nomas maksai maksājami likumos noteiktie nodokļi.

5. Maksimālais iznomāšanas termiņš

Pieci gadi.

6. Informācija par iznomājamo objektu

Ar zemes komisijas 2005.gada 27.maija lēmumu Nr.162 izveidots zemesgabals Turaidas iela 5005 4420 m2 platībā Turaidas ielas uzturēšanai posmā no Jomas ielas līdz Lienes ielai. Īpašuma tiesības 2005.gada 19.augustā nostiprinātas zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Ar zemes komisijas 2001.gada 6.jūlija lēmumu Nr.473 izveidots zemesgabals Omnibusa iela 4033 1333m2 platībā Omnibusa ielas uzturēšanai posmā no Lienes ielas līdz Jomas ielai. Īpašuma tiesības 2001.gada 5.septembrī nostiprinātas zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Ar zemes komisijas 2006.gada 22.septembra lēmumu Nr.176 izveidots zemesgabals Vienības prosp.1608 4985m2 platībā Vienības prosp. uzturēšanai posmā no Bulduru prosp. līdz pludmalei. Īpašuma tiesības 2006.gada 7.decembrī nostiprinātas zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Ar zemes komisijas 2000.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.408 izveidots zemesgabals Viestura iela 8004 7265 m2 platībā Viestura prosp. uzturēšanai posmā no Pērkona ielas līdz Vienības prosp. Īpašuma tiesības 2000.gada 9.augustā nostiprinātas zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

7. Izsoles pretendentu pieteikšanās

7.1. Pretendents, kurš vēlas nomāt Iznomājamo objektu, Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms pretendentu atlases dienas, t.i., līdz 2014.gada ________ plkst.17.00, iesniedz šādus dokumentus:

7.1.1. pieteikumu dalībai izsolē;

7.1.2. Uzņēmumu reģistra izziņas oriģinālu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi iepriekš, par pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesībām;

7.1.3. pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties Iznomājamā objekta nomas maksas izsolē;

7.1.4. Valsts ieņēmumu dienesta Izziņu par to, ka nav nodokļu parādu;

7.1.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;

7.1.6. apliecinošus dokumentus par velonomas punktu darbību un to atrašanās vietām Rīgas pilsētā, kas apstiprina tiesisku pamatojumu veikt velonomas pakalpojumus norādītājās vietās;

7.1.7. apliecinošu dokumentu par iznomājamo velosipēdu regulārās tehniskās apkopes veicēju.

7.2. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Pieteikuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts sanumurēto un cauršūto lapu skaits (ar cipariem un vārdiem), ko ar savu parakstu, tā atšifrējumu, amata nosaukumu, vietu, datumu un pretendenta zīmoga nospiedumu (juridiskām personām) apliecina pretendents vai persona, kurai ir atbilstošas pārstāvības tiesības. Apliecinājuma izvietojumam ir jāsaskaras ar cauršūto lapu uzlīmi.

8. Pretendentu atlases un izsoles laiks un vieta

Pirmā nomas maksas izsole notiks 2014.gada __________________, plkst.10.00, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, mazajā zālē.

9. Nomas līguma projekts

Ar zemes nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231.kabinetā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv

10. Nomas objekta apskate (laiks)

Nomas objektu var apskatīt darba dienās no plkst.10.00 – 15.00, iepriekš sazinoties ar Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļu, tālrunis 670938642.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.139

(protokols Nr.5, 42.punkts)

Mutiskās izsoles nolikums

Iznomājamā objekta, kas sastāv no zemesgabalu Turaidas iela 5005 (kadastra numurs 1300 009 5005) daļas 16 kv.m., Omnibusa iela 4033 (kadastra numurs 1300 009 4033) daļas 20 kv.m., Vienības prospekts 1608 (kadastra numurs 1300 007 1608) daļu – 12 kv.m., Viestura iela 8004 (kadastra numurs 1300 007 8004) daļas – 10 kv.m., nomas tiesību izsole.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Nomas līgumā paredzētais Iznomājamā objekta izmantošanas veids – automātisko velonomas punktu ar telefonisko bezskaidras naudas norēķinu sistēmu izveidošana un pakalpojumu sniegšana, kas būtu sasaistīti ar automātiskiem velonomu punktiem Rīgas pilsētā, lai velosipēdus varētu paņemt vienā pilsētā un nodot citā, nodrošinot, ka līguma darbības laikā kopumā velonomās Jūrmalā ir pieejami ne mazāk ka 30 velosipēdi, kas ir tehniskajā kārtībā, un ka Rīgas pilsētā darbojās vismaz 8 velonomas punkti, kuros ir pieejams ne mazāk, ka 60 velosipēdi, kas ir tehniskā kārtībā.

1.2. Izsoli organizē Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kas ir izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumu Nr.568;

1.3. Izsoles veids – izsole ar pretendentu atlasi;

1.4. Izsoles mērķis – Iznomājamā objekta iznomāšana par iespējami augstāku nosacīto nomas maksu;

1.5. Pretendentu atlasi veic Komisija;

1.6. Izsoles soli nosaka Komisija un t.i. 10 no Iznomājamā objekta izsoles sākuma cenas.

2. Izsoles sākuma cena (Iznomājamā objekta (nosacītā ikmēneša nomas maksa) un zemes nomas līguma termiņš

2.1. Izsole tiek veikta par zemes nomas maksas lielumu. Izsoles sākuma cena – EUR 28.00 (divdesmit astoņi euro, 00 centi) par katru Iznomājamā objekta zemesgabala daļu. Iznomājamā objekta zemesgabalu daļu nosacītānomas maksa noteikta piemērojot Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkta nosacījumus; papildus nomas maksai maksājami likumos noteiktie nodokļi.

2.2. Zemes nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts uz pieciem gadiem.

3. Pretendentu pieteikšanās

Pretendentu pieteikšanās kārtību un termiņus nosaka Publikācijā par Jūrmalas pilsētai piederoša īpašuma iznomāšanu.

4. Izsoles norise

4.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens no pretendentiem;

4.2. Ja izsolei piesakās tikai viens pretendents, izsoli atzīst par notikušu un ar vienīgo izsoles pretendentu slēdz zemes nomas līgumu;

4.3. Komisija, atklājot izsoli, sagatavo pretendentu sarakstu. Izsoles pretendentu sarakstā protokolists atzīmē katra pretendenta piedāvāto nomas maksu, nomas maksas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina;

4.4. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs pretendents ar parakstu izsoles pretendentu sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto nomas maksu;

4.5. Izsoles pretendents solīšanas procesā paceļ savu kārtas numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no pretendentiem nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko nomas maksu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un šis āmura piesitiens noslēdz nomas maksas noteikšanu. Pretendenta solītā nekustamā īpašuma nomas maksa tiek ierakstīta protokolā;

4.6. Pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai. Ar šo brīdi nekustamā īpašuma nomas maksa tiek uzskatīta par noteiktu;

4.7. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa (turpmāk – Pašvaldības īpašumu nodaļa) divu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas publicē šo informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv ;

4.8. Septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, Pašvaldības īpašumu nodaļa noformē nekustamā īpašuma zemes nomas līgumu un izsniedz to nomas tiesību pretendentam parakstīšanai. Ja iepriekšminētajā termiņā nomas tiesību pretendents neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no zemes nomas līguma slēgšanas ir atteicies;

4.9. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt zemes zemes nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa secīgi piedāvā zemes nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kuš nosolīja nākamo augtāko nomas maksu. Divu darba dienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa publicē šo informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv;

4.10. Nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbild uz šo piedāvājumu divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt zemes nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, septiņu darba dienu laikā pēc zemes nomas līguma parakstīšanas publicē šo informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

5. Komisijas tiesības un pienākumi

5.1. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Komisijas darbu, nodrošina Pašvaldības īpašumu nodaļa;

5.2. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no Komisijas locekļiem;

5.3. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss;

5.4. Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt Komisijas lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgo viedokli fiksē sēdes protokolā un viņš šādā gadījumā nav atbildīgs par Komisijas pieņemto lēmumu;

5.5. Komisijas lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu stājas spēkā pēc Izsoles protokola parakstīšanas. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs;

5.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

5.6.1. vērtēt pretendentus un to iesniegtos pieteikumus saskaņā ar Nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem;

5.6.2. pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu, pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu vai tās izbeigšanu;

5.6.3. atbildēt uz pretendentu jautājumiem;

5.6.4. rakstveidā paziņot visiem pieteikumus iesniegušajiem pretendentiem lēmumu par izsoles rezultātu.3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.139

(protokols Nr.5, 42.punkts)

ZEMES NOMAS LĪGUMS Nr.___________ (PROJEKTS)

Jūrmalā ________________________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģ.Nr.___________ (turpmāk - Dome), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām”, no vienas puses, un

__________________ , reģ.Nr.___________ (turpmāk – Sabiedrība), tās ________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti – Līdzēji,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada ___________ lēmumu Nr._____ (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Lai paplašinātu aktīvā tūrisma iespējas Jūrmalā, Dome iznomā un Sabiedrība pieņem nomā zemesgabalu daļas Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā (2.pielikums) (turpmāk – Iznomājamais objekts) no Līguma spēkā stāšanās brīža uz 5 (pieciem) gadiem.

1.2. Dome un Sabiedrība uzsāk kopprojektu velotūrisma attīstībai Jūrmalā, kā rezultātā Sabiedrība uzstāda 4 (četrus) automātiskos velonomas punktus ar telefonisko bezskaidras naudas norēķinu sistēmu, kas ir sasaistīti ar automātiskiem velonomas punktiem Rīgas pilsētā, un nodrošina velonomas pakalpojumu sniegšanu Iznomājamā objektā saskaņā ar Līgumu.

2. Līdzēju saistības un pienākumi

2.1. Dome:

2.1.1. Nodod Sabiedrībai nomas lietošanā Iznomājamo objektu Līguma darbības laikā, ja Sabiedrība maksā nomas maksu un pienācīgi pilda savas saistības;

2.1.2. koordinē konsultācijas un ir tiesīga saskaņot velonomas punktu darbības grafiku un veikt grozījumus tajā, par atbildīgo personu nozīmējot Domes Attīstības pārvaldes vadītāju.

2.2. Sabiedrība:

2.2.1. ievieš Jūrmalas pilsētā mūsdienīgu un pārbaudītu velosipēdu nomas sistēmu Iznomājamā objektā, kas paplašina aktīvās izklaides iespējas gan iedzīvotājiem, gan tūristiem;

2.2.2. maksā Domei nomas maksu ik mēnesi;

2.2.3. velonomas mājas lapā ievieto informāciju par atpūtas iespējām Jūrmalā;

2.2.4. nodrošina velonomas punktu darbību Līguma darbības laikā ik gadu no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim (ieskaitot);

2.2.5. nodrošina velonovietņu un reklāmstatīvu uzturēšanu kārtībā un pienācīgā vizuālā izskatā, kā arī atbilstošas informācijas aktualizēšanu Līguma darbības laikā ik gadu no 1.novembra līdz 31.martam (ieskaitot);

2.2.6. ir tiesīga vienpersoniski mainīt Līguma 2.2.4. un 2.2.5. punktos minēto grafiku laika apstākļu vai velosipēdu tehniska rakstura bojājumu dēļ;

2.2.7. ir atbildīga par velonomas stendu un velosipēdu pienācīgu tehnisku stāvokli, vizuālu izskatu, uzturēšanu un remontu Līguma darbības laikā;

2.2.8. nodrošina, ka tās darbība vai tās iesaistīto trešo personu rīcība un darbība atbilst Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2.2.9. savlaicīgi un patstāvīgi nodrošina visas nepieciešamas atļaujas un saskaņojumus, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

2.2.10. informē Domi par velonomas klientiem sniedzamo pakalpojumu cenām un to izmaiņām;

2.2.11. nomā saņemto Iznomājamo objektu ir tiesīga izmantot tikai Līgumā norādītā veidā;

2.2.12. kopt un uzturēt kārtībā nomā saņemto Iznomājamo objektu un uz tā atrodošos daudzgadīgos stādījumus;

2.2.13. nodrošina Jūrmalas oficiālās simbolikas izvietošanu uz velonomas stendiem, to iepriekš saskaņojot ar Domi;

2.2.14. nodrošina velonomas punktos ievietoto informācijas izkārtņu saskaņošanu ar Domes Pilsētplānošanas nodaļu;

2.2.15. atlīdzina Domei zaudējumus, kas radušies Sabiedrības vainas dēļ.

3. Maksājumi un norēķinu veikšanas kārtība

3.1. Sabiedrība maksā Domei Iznomājamā objekta nomas maksu EUR_____________ (__________________ euro) reizi ceturksnī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

3.2. Papildus nomas maksai Sabiedrība maksā Domei nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Sabiedrība maksā Līgumā noteikto nomas maksu un pievienotās vērtības nodokli pamatojoties uz Domes izrakstīto rēķinu. Maksājumi tiek veikti reizi ceturksni, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam.

3.4. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad Dome ir saņēmusi maksājumu norēķinu kontā kredītiestādē.

3.5. Domei ir tiesības mainīt Iznomājamā objekta ikmēneša nomas maksu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu.

3.6. Sabiedrībai ir pienākums savlaicīgi veikt nomas maksājumus. Ja Sabiedrība nav saņēmusi Domes izrakstīto rēķinu, Sabiedrība par to informē Domi, taču tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.

4. Līdzēju atbildība

4.1. Ja Līguma saistības netiek pildītas pilnīgi vai daļēji nepārvaramas varas apstākļu dēļ (force majeure), kas nozīmē zemestrīces, viesuļvētras, plūdi, ugunsgrēki u.c. stihiskas nelaimes, kā arī likumdošanas iestāžu, izpildu un tiesas varas lēmumu, nekārtības, karadarbība u.tml., ko Līdzēji iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, tad tie tiek atbrīvoti no atbildības un radušos zaudējumus viens otram neatlīdzina.

4.2. Ja maksājumi tiek kavēti, Sabiedrība maksā Domei nokavējuma naudu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.

4.3. Ja Sabiedrība veic saistību nepienācīgu izpildi, vai pārkāpj Līguma noteikumus, vai izmanto Iznomājamo objektu vai tā daļu citiem mērķiem nekā noteikts Līgumā, Dome ir tiesība piemērot Sabiedrībai līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no ikmēneša nomas maksas par katru pārkāpuma dienu.

4.4. Dome nav atbildīga par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un kaitējumiem, kas var rasties izmantojot velonomas velosipēdus/inventāru, kā arī nav atbildīga par velonomas punktu inventāra tehnisko stāvokli un drošību.

4.5. Sabiedrība nedrīkst iznomāt Iznomājamo objektu vai tā daļu trešajām personām.

5. Līguma grozīšana, papildināšana un laušanas kārtība

5.1. Dome ir tiesīga jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski informējot Sabiedrību vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš, neatlīdzinot Sabiedrības zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu.

5.2. Ja Sabiedrība veic saistību nepienācīgu izpildi vai pārkāpj Līguma noteikumus, vai kavē Līgumā paredzēto maksājumu veikšanu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, vai izmanto Iznomājamo objektu mērķiem nekā noteikts Līgumā un 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Domes rakstiska brīdinājuma attiecīgais pārkāpums netiek novērsts, Dome ir tiesīga vienpusēji atkāpties un pārtraukt Līguma darbību, 10 (desmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot.

5.3. Sabiedrība ir tiesīga vienpusēji atkāpties un pārtraukt Līguma darbību, ne mazāk kā 2 (divus) mēnešus iepriekš par to rakstiski paziņojot.

5.4. Visus strīdus un domstarpības Līguma izpildes gaitā Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, Latvijas Republikas piekritīgajā tiesā.

5.5. Visiem grozījumiem vai papildinājumiem pie Līguma jābūt noformētiem rakstiski, un tie jāparaksta abiem Līdzējiem.

5.6. Jebkuri Līguma papildinājumi un grozījumi, kas noformēti atbilstoši Līguma nosacījumiem, kā arī visi Līguma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas.

6. Noslēguma noteikumi

6.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā 5 (piecus) gadus.

6.2. Līgums pilnībā ietver Līdzēju vienošanos, ir viņiem saprotams un viņi labprātīgi vēlas šādu Līgumu noslēgt.

6.3. Līgums sastādīts divos oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku kopā uz __ (_________) lapām, no kurām Līguma izklāsta daļa – uz 2 (divām) lapām un Līguma pielikumi – uz _ (_________) lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Domes, bet otrs pie Sabiedrības.

6.4. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēts, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Līdzēju saistību pārņēmējiem.

6.5. Līgumam pievienoti:

6.5.1. 1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada __.___________ lēmuma Nr.____________ noraksts uz __ (________) lapām;

6.5.2. 2.pielikums - „Zemesgabalu atrašanās vietas (Iznomājamais objekts)” uz __ (_________) lapām;

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS
Jūrmalas pilsētas dome
reģistrācijas Nr. 90000056357
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā
z.v. z.v.
_______________________ ________________________


4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.139

(protokols Nr.5, 42.punkts)

Zemesgabalu atrašanās vietas (Iznomājamais objekts)

1. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša zeme - Turaidas iela 5005 (kadastra numurs 1300 009 5005 – 16 kv.m.)

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša zeme - Omnibusa iela 4033 (kadastra numurs 1300 009 4033) – 20 kv.m.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša zeme - Vienības prospekts 1608 (kadastra numurs 1300 007 1608 – 12 kv.m.)

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša zeme – Viestura iela 8004 (kadastra numurs 1300 007 8004 – 10 kv.m.)


Lejupielāde: DOC un PDF