Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 143

protokols Nr. 5, 46. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumā Nr.90
„Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma pagarināšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS MADARA””

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2003.gada 24.decembra lēmumu Nr.850 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dubulti 2502” atdalīts zemesgabals Jūrmalā, Kļavu iela 14 – 800 m2 platībā.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 28.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Kļavu ielā 14 ar kadastra numuru 1300 010 2525, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000141071.

Ar Domes 2004.gada 14.jūlija lēmumu Nr.523 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma noslēgšanu” starp Domi un SIA „JŪRMALAS MADARA” 2004.gada 3.augustā tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/735 (turpmāk – Līgums).

Ar Domes 2004.gada 22.septembra lēmumu Nr.689 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 14.jūlija lēmumā Nr.523 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma noslēgšanu”” Līguma termiņš tika pagarināts līdz 2014.gada 6.novembrim.

Ar Domes 2014.gada 20.februāra lēmumu Nr.90 „ Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS MADARA”” Nomas līguma termiņš pagarināts uz pieciem gadiem namīpašuma uzturēšanai.

Domē saņemts SIA „JŪRMALAS MADARA” 2014.gada 28.februāra iesniegums Nr.3 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumu Nr.90” (reģistrēts Domē ar Nr.1.1.-37/1945) ar lūgumu pagarināt Nomas līguma termiņu uz desmit gadiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu, ņemot vērā minēto SIA „JŪRMALAS MADARA” iesniegumu, kā arī, ņemot vērā Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 4.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/4) par Nomas līguma termiņa pagarināšanas atbalstīšanu, Dome nolemj:

1. Grozīt Domes 2014.gada 20.februāra lēmuma Nr.90 „ Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „JŪRMALAS MADARA”” 1.punktu, aizstājot vārdus „nomu uz pieciem gadiem” ar vārdiem „nomu uz desmit gadiem”.

2. Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par Nomas līguma grozījumiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF