Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 144

protokols Nr. 5, 47. punkts

Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Jūrmalā,
Brīvības prospektā 92 statusa maiņu

1999.gada 2.jūlijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5007 ir reģistrēts nekustamais īpašums Jūrmala, Brīvības prospekts 92, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr. 1300 007 4901 (kopējā platība 1553 m2) un uz zemesgabala esošā namīpašuma: trīsstāvu dzīvojamās ēkas ar 12 dzīvokļu īpašumiem, kopējā platība 892,11 m2 (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būves kadastra Nr.001).

Dzīvojamā ēka ir sadalīta 13 dzīvokļu īpašumos, tai skaitā 12 dzīvokļu īpašumi un 1 neapdzīvojamā telpa Nr.601. 12 dzīvokļu īpašumi ir privatizēti un reģistrēti zemesgrāmatā atsevišķos nodalījumos.

2008.gada 17.jūnijā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5007-601 ir nostiprinātas īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz neapdzīvojamo telpu Nr.601 Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 (kadastra Nr.1300 901 7042) ar kopējo platību 87,4 m2 un tai piekrītošajām 8740/71368 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem, neapdzīvojamā telpa Nr.601 Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 ir mācību telpa, kura tika izmantota civilās aizsardzības vajadzībām.

Neapdzīvojamā telpa Nr.601 Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 ir funkcionāli un cieši saistīta ar dzīvojamo ēku, jo tajā atrodas siltummezgls, kas nodrošina māju ar apkuri un karstā ūdens padevi, kā arī mājas komunikācijas.

Dzīvojamās mājas Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 septiņi dzīvokļu īpašnieki savā 2013.gada 8.oktobra vēstulē lūdz neapdzīvojamo telpu Nr.601 iekļaut mājas koplietošanas telpu sastāvā un nodot dzīvokļu īpašniekiem kopīpašumā līdz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 62.panta 1. un 6.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 48.panta piekto daļu, 64.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 7.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 1999.gada 21.jūnija lēmuma Nr.12., 3.punktu par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 sadalījumu dzīvokļu īpašumos (Forma 11) un neapdzīvojamo telpu Nr.601 Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 iekļaut dzīvojamās mājas koplietošanas telpu sastāvā.

2. Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai:

2.1. Organizēt nepieciešamos pasākumus ar mērķi, lai veiktu neapdzīvojamās telpas Nr.601 Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 statusa maiņu, pārveidojot tās par pagraba telpām un sagatavot attiecīgos dokumentus, lai veiktu izmaiņas dzīvojamās mājas tehniskajā pasē un Kadastra informācijas sistēmā.

2.2. Veikt izmaiņas dzīvojamās mājas Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 dzīvokļu īpašumu sadalījumā (Forma11), precizējot dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamās daļas, un kopā ar attiecīgajiem dokumentiem iesniegt tos Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā.

2.3. Sagatavot vienošanos ar dzīvojamās mājas Jūrmalā, Brīvības prospektā 92 dzīvokļu īpašniekiem par kopīpašuma domājamo daļu izmaiņām dzīvokļu īpašumu sastāvos.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF