Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 145

protokols Nr. 5, 48. punkts

Par 2010.gada 30.jūnijā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Celtel”
noslēgtā Pludmales nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/561 izbeigšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmumu Nr.475 „Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij iznomāšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi kā iznomātāju un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Celtel” (reģistrācijas Nr.50003656041) kā nomnieku 2010.gada 30.jūnijā tika noslēgts Pludmales nogabala nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/561 (turpmāk – Nomas līgums) par pludmales nogabalu Jūrmalā no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij 150 m garumā. Nomas līguma termiņš ir noteikts līdz 2015.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk kā līdz tā īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda. Nomas līgumā nomas maksa gadā ir noteikta 1280,58 EUR (900 Ls) (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Saskaņā ar Nomas līguma 3.3.apakšpunktu, par kārtējo gadu nomas maksa tiek samaksāta ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.janvārim.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Celtel” nomas maksājums par 2014.gadu Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā netika saņemts līdz 2014.gada 31.janvārim. Līdz ar to sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Celtel” ir pārkāpusi Nomas līguma 3.3.apakšpunktā noteikto nomas maksas samaksas termiņu.

Noslēgtais nomas līguma 6.3.apakšpunkts nosaka, ka iznomātājam (Jūrmalas pilsētas domei) ir tiesības atkāpties no Nomas līguma ar 1.februāri, ja nomnieks nav samaksājis kārtējo nomas maksājumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu, Nomas līguma 6.3.apakšpunktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 4.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/4) izbeigt Nomas līgumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2014.gada 1.februāri izbeigt 2010.gada 30.jūnijā starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Celtel” (reģistrācijas Nr.50003656041) noslēgto Pludmales nogabala nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/561.

2. Ņemot vērā, ka pludmales nogabals Jūrmalā no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij 150 m garumā 2014.gada janvāra mēnesī netika izmantots, nomas maksa par periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 1.februārim netiek aprēķināta.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma parakstīšanas nosūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Celtel” lēmuma norakstu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF