Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 13.martāNr. 146

protokols Nr. 5, 49. punkts

Par Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo
pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.nodaļas 7.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi” un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 4.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Organizēt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli (Brīvo pludmales nogabalu saraksts – 1.pielikums).

2. Apstiprināt publicējamo informāciju par Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli (2.pielikums).

3. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles nolikumu (Mutiskās izsoles nolikums - 3.pielikums).

4. Apstiprināt iznomājamā pludmales nogabala nomas līguma projektu (Pludmales nogabala nomas parauglīgums - 4.pielikums).

5. Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijai rīkot Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles.

6. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības Jūrmalas pilsētas esošo brīvo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.146

(protokols Nr.5, 49.punkts)

Brīvo pludmales nogabalu saraksts

N. p.k.

Pludmales nogabala adrese

Garums no ielas ass (m)

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1077 "Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu"

Nosacītā nomas maksa līdz 31.12.2014. (neieskaitot PVN) (izsoles sākuma cena) (EUR)

1

36.līnija Kauguru virzienā

100

Aktīvās atpūtas zona

854.00

2

17.līnija - P.Stradiņa iela

140

Sporta zona

1195.60

3

P.Stradiņa iela - 15.līnija

120

Mierīgās atpūtas zona

1024.80

4

15.līnija - 14.līnija

90

Mierīgās atpūtas zona

768.60

5

14.līnija – 13.līnija

120

Mierīgās atpūtas zona

1024.80

6

13.līnija – 12.līnija

175

Mierīgās atpūtas zona

1494.50

7

12.līnija – 11.līnija

180

1537.20

8

10.līnija - 9.līnija

100

854.00

9

4.līnija – 3.līnija

110

Mierīgās atpūtas zona

939.40

10

3.līnija – 2.līnija

120

Mierīgās atpūtas zona

1024.80

11

2.līnija – 1.līnija

130

Mierīgās atpūtas zona

1110.20

12

1.līnija - Kr.Barona iela

240

Mierīgās atpūtas zona

2049.60

13

Kr.Barona iela - Ainažu iela

125

711.25

14

Ainažu iela - Alūksnes iela

120

682.80

15

 Alūksnes iela - Āraišu iela

80

455.20

16

 Āraišu iela - Bērzaunes iela

120

682.80

17

Drustu iela -Piestātnes iela

115

Mierīgās atpūtas zona

654.35

18

Ērgļu iela - Dubultu virzienā

100

569.00

19

Emelīnas iela - Pūpolu iela

65

369.85

20

50 m aiz Gončarova ielas Parka ielas virzienā

100

569.00

21

Baznīcas iela - Slokas iela

150

Mierīgā atpūtas zona

1281.00

22

Ogres iela -Lielupes iela - Amulas iela

395

2247.55

23

Amulas iela - Aiviekstes iela

340

1934.60

24

Aiviekstes iela - Līgatnes iela

190

1081.10

25

Līgatnes iela - Braslas iela

280

Mierīgās atpūtas zona

1593.20

26

Gaujas iela - Salacas iela

130

739.70

27

Salacas iela - Upes ielas virzienā

205

Aktīvās atpūtas zona

1166.45

28

Upes iela Salacas ielas virzienā

100

Aktīvās atpūtas zona

569.00

29

Krūmu iela - Dārzu iela

90

512.10

30

Puķu iela - Magoņu iela

390

Mierīgās atpūtas zona

2219.10

31

Rožu iela - Zaru ielas virzienā

100

Aktīvās atpūtas zona

569.00

32

Zaru iela - Rožus ielas virzienā

210

Aktīvās atpūtas zona

1194.90

33

Zaru iela - Draudzes iela

230

Aktīvās atpūtas zona

1308.70

34

Draudzes iela - Selgas iela

400

2276.00

35

Selgas iela - Vārpu iela

110

Aktīvās atpūtas zona

625.90

36

Stacijas iela - Birzes ielas virzienā

175

Mierīgās atpūtas zona

995.75

37

Birzes iela - Gaidas iela

785

4466.65

38

Gaidas iela - Vēju iela

200

Mierīgās atpūtas zona/Bērnu rotaļu laukums

1138.00

39

Vēju iela - Atbalss ielas virzienā

100

Aktīvās atpūtas zona

569.00

40

100 m aiz Atbalss ielas Kauguru virzienā

100

569.00

41

100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā

50

Mierīgās atpūtas zona

284.50

42

Kapteiņa Zolta iela Vaivaru virzienā

100

Mierīgās atpūtas zona

569.00

43

Glūdas iela - Zvārtas iela

120

Sporta zona

342.00

44

Draudzības iela - Murdu iela

80

Mierīgās atpūtas zona

228.00

45

Murdu iela - Brekšu ielas virzienā

100

Plānotā vējdēļu un kaiborda zona

285.00

46

Brekšu iela - Murdu ielas virzienā

70

Plānotā vējdēļu un kaiborda zona

199.50

47

Prīmulu iela - Peoniju ielas virzienā

100

142.00

48

Peoniju iela - Raga iela

100

142.00

49

Raga iela -Zvīņu ielas virzienā

100

142.00

50

Zvīņu iela -Brīzes ielas virzienā

100

142.00

51

70 m no Brīzes ielas Zvīņu ielas virzienā

70

Aktīvās atpūtas zona

99.40

52

Brīzes iela - Jaunķemeru ceļa virzienā

110

Mierīgās atpūtas zona

156.20

53

Jaunķemeru ceļš - Brīzes ielas virzienā virzienā

100

Mierīgās atpūtas zona

142.002.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.146

(protokols Nr.5, 49.punkts)

Izstrādāta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 12.punktu

Informācija

par Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu

nomas tiesību izsoli

1. Iznomājamā objekta nosaukums

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošie brīvie pludmales nogabali saskaņā ar sarakstu (1.pielikums), kurā norādīta pludmales nogabala adrese, platība, pludmales zonējuma veids (turpmāk – Iznomājamais objekts) .

2. Iznomāšanas mērķis – nodrošināt videi draudzīgu un racionālu pludmales apsaimniekošanu, piekrastes ainavas, dabas un atpūtai nepieciešamo resursu aizsardzību un saglabāšanu, pludmales iekārtojuma kvalitāti, kas padarītu pludmali pievilcīgāku, krāšņāku un ērtāk izmantojamu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

3. Objekta iznomāšanas veids

Mutiska izsole ar pretendentu atlasi.

Izsoles solis noteikts 10 apmērā no Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas gadā (neskaitot pievienotās vērtības nodokli) (izsoles sākuma cena).

Papildus nosolītajai nomas maksai, maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Ar mutiskas izsoles nolikumu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231.kabinetā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv

4. Iznomājamā objekta nosacītā nomas maksa

Iznomājamā objekta nosacītā nomas maksa gadā (neskaitot pievienotās vērtības nodokli) noteikta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmuma 1.pielikumā norādīto informāciju.

5. Iznomāšanas termiņš

Līdz 2014.gada 31.decembrim.

6. Informācija par iznomājamo objektu

Iznomājamie objekti atrodas Rīgas jūras līča krasta zonā esošajā pludmalē.

7. Izsoles pretendentu pieteikšanās

7.1. Pretendents, kurš vēlas nomāt Iznomājamo objektu Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms pretendentu atlases dienas t.i. līdz 2014.gada ________ plkst 17.00  iesniedz šādus dokumentus:

7.1.1. pieteikumu dalībai izsolē;

7.1.2. Uzņēmumu reģistra izziņas oriģinālu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi iepriekš, par pretendenta amatpersonu pārstāvības tiesībām;

7.1.3. pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties Iznomājamā objekta nomas tiesību izsolē;

7.1.4. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka nav nodokļu parādu;

7.1.5. pludmales nogabalā plānojamās darbības raksturojums.

7.2. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Pieteikuma dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts sanumurēto un cauršūto lapu skaits (ar cipariem un vārdiem), ko ar savu parakstu, tā atšifrējumu, amata nosaukumu, vietu, datumu un pretendenta zīmoga nospiedumu (juridiskām personām) apliecina pretendents vai persona, kurai ir atbilstošas pārstāvības tiesības. Apliecinājuma izvietojumam ir jāsaskaras ar cauršūto lapu uzlīmi.

8. Pretendentu atlases un izsoles laiks un vieta

Pirmā brīvo pludmales nogabalu nomas maksas izsole notiks 2014.gada __________________, plkst.10.00, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, mazajā zālē.

9. Nomas līguma projekts

Ar nomas līguma projektu var iepazīties uz vietas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231.kabinetā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv

10. Iznomājamā objekta apskate (laiks)

Nomas objektus var apskatīt jebkurā laikā.


3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.146

(protokols Nr.5, 49.punkts)

Mutiskās izsoles nolikums

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu (skat. lēmuma 1.pielikumu) nomas tiesību izsolei

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles nolikums izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un nosaka kārtību, kādā mutiskā izsolē tiks izsolīti Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu (turpmāk – Iznomājamie objekti) nomas tiesības.

1.2. Iznomājamā objekta izmantošanas veids – saskaņā ar Jūrmalas pilsētas 2008.gada 11.decembra lēmumu Nr.1077 „Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”.

1.3. Izsoli organizē Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kas izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumu Nr.568.

1.4. Izsoles veids – izsole ar pretendentu atlasi;

1.5. Izsoles mērķis – Iznomājamā objekta iznomāšana par iespējami augstāku nosacīto nomas maksu par 1 metru gadā (neskaitot pievienotās vērtības nodokli). Papildus nomas maksai tiks aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis.

1.6. Pretendentu atlasi veic Komisija.

1.7. Izsoles soli nosaka Komisija un tas ir noteikts 10 apmērā no Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas (izsoles sākuma cenas).

1.8. Maksāšanas līdzeklis par Iznomājamo objektu ir euro (100 apmērā).

2. Iznomājamā objekta nosacītā nomas maksa (izsoles sākuma cena ) un nomas līguma termiņš

2.1. Izsolīts tiek Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu nomas maksas apmērs (lielums) par vienu nomājamo pludmales nogabala metru gadā (neskaitot pievienotās vērtības nodokli). Iznomājamā objekta nosacītā nomas maksa (izsoles sākuma cena) ir noteikta atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes apstiprinātajai pludmales nogabalu nomas maksai par vienu metru gadā (neskaitot pievienotās vērtības nodokli), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.192 „Pludmales nogabalu izmantošanas kārtība”, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.

2.2. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek slēgts no Jūrmalas pilsētas domes lēmuma, ar kuru tiek apstiprināts izsoles uzvarētājs, pieņemšanas dienas līdz 2014.gada 31.decembrim.

3. Pretendentu pieteikšanās

Pretendentu pieteikšanās kārtību un termiņus nosaka publicējamā informācijā par Jūrmalas pilsēta teritorijā esošo brīvo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli.

4. Izsoles norise

4.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens no pretendentiem.

4.2. Ja izsolei piesakās tikai viens pretendents, izsoli atzīst par notikušu un ar vienīgo izsoles pretendentu slēdz attiecīgā pludmales nogabala nomas līgumu.

4.3. Komisija, atklājot izsoli, sagatavo pretendentu sarakstu. Nomas tiesību pretendenti pirms izsoles sākuma ar parakstu apliecina, ka iepazinušies ar izsoles norises kārtību. Izsole tiek protokolēta, pretendentu sarakstā protokolists atzīmē katra pretendenta piedāvāto nomas maksu, nomas maksas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

4.4. Atsakoties no tālākas solīšanas, katrs pretendents ar parakstu izsoles pretendentu sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto nomas maksu.

4.5. Izsoles pretendents solīšanas procesā paceļ savu kārtas numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no pretendentiem nepiedāvā augstāku nomas maksu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko nomas maksu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāk solījumu un šis āmura piesitiens noslēdz nomas maksas noteikšanu. Pretendenta solītā nomas maksa tiek ierakstīta protokolā.

4.6. Pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai. Ar šo brīdi Iznomājamā objekta nomas maksa tiek uzskatīta par noteiktu.

4.7. Septiņu darba dienu laikā Komisija apstiprina izsoles rezultātus.

4.8. Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa (turpmāk - Pašvaldības īpašumu nodaļa) sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmumu par brīvo pludmales nogabalu iznomāšanu izsoļu uzvarētajiem, kas tiek virzīts izskatīšanai tuvākā Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

4.9. Divu darba dienu laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par brīvo pludmales nogabalu iznomāšanu izsoļu uzvarētājiem parakstīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa publicē informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv .

4.10. Pašvaldības īpašumu nodaļa nekavējoši pēc 4.9 punktā minētā lēmuma pieņemšanas informē par to izsoļu uzvarētājus.

4.11. Viena mēneša laikā pēc 4.9 punktā minētā lēmuma pieņemšanas izsoļu uzvarētāji iesniedz Jūrmalas pilsētas domē ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu saskaņotu attiecīgā pludmales nogabala iekārtojuma projektu (Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmuma Nr.192 „Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība” 1.9.6. apakšpunkts);

4.12. Septiņu darba dienu laikā pēc pludmales nogabala iekārtojuma projekta saskaņošanas Jūrmalas pilsētas domē Pašvaldības īpašumu nodaļa noformē pludmales nogabala nomas līgumu un izsniedz to nomas tiesību izsoles uzvarētājam parakstīšanai, nosakot, ka pludmales nogabala nomas maksa līdz 2014.gada 31.decembrim un aprēķinātais pievienotās vērtības nodoklis, samaksājams līdz pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanai.

4.13. Izsoles uzvarētājam pludmales nogabala nomas līgums jāparaksta septiņu darba dienu laikā.

4.14. Ja izsoles uzvarētājs neievēro vai iebilsts iepriekšminētajai kārtībai, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.

4.15. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt nomas līgumu slēgt tam nomas tiesību pretendentam, kuš nosolīja nākamo augtāko nomas maksu. Divu darba dienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa publicē šo informāciju Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.www.jurmala.lv

5. Komisijas tiesības un pienākumi

5.1. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. Komisijas darbu, nodrošina Pašvaldības īpašumu nodaļa.

5.2. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vismaz puse no Komisijas locekļiem.

5.3. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.

5.4. Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt Komisijas lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgo viedokli fiksē sēdes protokolā un viņš šādā gadījumā nav atbildīgs par Komisijas pieņemto lēmumu.

5.5. Komisijas lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu stājas spēkā pēc Izsoles protokola parakstīšanas. Protokolu paraksta visi Komisijas locekļi.

5.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

5.6.1. vērtēt Pretendentus un to iesniegtos pieteikumus saskaņā ar Nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem;

5.6.2. pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu, pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu vai tās izbeigšanu;

5.6.3. atbildēt uz pretendentu jautājumiem.


4.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 13.marta lēmumam Nr.146

(protokols Nr.5, 49.punkts)

PLUDMALES NOGABALA NOMAS PARAUGLĪGUMS

2014.gada ____._____________ Jūrmalā

Jūrmalas pilsētas dome, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu „Par pašvaldībām” (turpmāk – IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un

.........................................., ........................personā, kurš darbojas uz ............................., (turpmāk – NOMNIEKS), no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 201.....gada ................. lēmumu Nr........, savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. Līguma priekšmets

IZNOMĀTĀJS iznomā NOMNIEKAM pludmales nogabalu Jūrmalā no.................................. līdz ..............................metru garumā (turpmāk – OBJEKTS) saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumā pievienoto pludmales nogabala skici.

2. Līgumslēdzēju saistības

2.1. IZNOMĀTĀJS apņemas:

2.1.1. nodot OBJEKTU NOMNIEKAM lietošanā līdz 2014.gada 31.decembrim;

2.1.2. IZNOMĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt NOMNIEKAM nekādus NOMNIEKA izdarītos OBJEKTA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošanās ar IZNOMĀTĀJU.

2.2. NOMNIEKS apņemas:

2.2.1. OBJEKTU ekspluatēt un izmantot sekojoši:

2.2.1.1. ja OBJEKTĀ tiek veikta tirdzniecība ar pārtikas precēm, nodrošināt nepieciešamos priekšnosacījumus higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē;

2.2.1.2. pilnībā saglabāt nomāto OBJEKTU un atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM radušos materiālos zaudējumus, kas tam vai trešajām personām radušās NOMNIEKA vainas dēļ;

2.2.1.3. nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes 20__.gada __.__________saistošo noteikumu Nr.__ „_____________” (turpmāk – Saistošie noteikumi) ievērošanu un informēt apmeklētājus par pludmales izmantošanas noteikumiem. Par to neievērošanas gadījumiem nekavējoties informēt Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju;

2.2.1.4. nodrošināt nepārtrauktu tīrību un sakoptību OBJEKTĀ.

2.2.2. bez kavēkļiem atļaut IZNOMĀTĀJA pārstāvjiem veikt iznomātā OBJEKTA pārbaudi un nodrošināt NOMNIEKA pārstāvju piedalīšanos pārbaudes aktu sastādīšanā un to parakstīšanā;

2.2.3. aktīvi iesaistīties Eiropas Savienības Zilā karoga kustības popularizēšanā savu apmeklētāju un viesu vidū, kā arī informācijas izplatīšanā par vides aizsardzības pasākumiem un akcijām pilsētā;

2.2.4. organizējot publiskus pasākumus gan pludmalē, gan uz ūdens, atbildēt par drošības un glābšanas pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu;

2.2.5. ievērot pludmales nogabalā izvietojamo objektu izvietošanas un izmantošanas prasības (3.pielikums).

2.3. NOMNIEKAM nav tiesību OBJEKTU iznomāt trešajām personām vai citādi apgrūtināt (slēgt sadarbības vai cita veida līgumus) OBJEKTU vai tā daļas bez rakstiskas saskaņošanas ar IZNOMĀTĀJU. Ja šāds saskaņojums ir saņemts, NOMNIEKS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu rīcību un to radītajiem materiālajiem zaudējumiem - sankcijas par Saistošo noteikumu neievērošanu, LĪGUMA saistību pārkāpumiem un pludmales nogabalu izmantošanas pamatnoteikumu neievērošanu tiek vērstas pret NOMNIEKU.

3. Maksājumi un norēķinu veikšanas kārtība

3.1. Līgumslēdzēji apliecina, ka nomas maksu par OBJEKTU EUR .......... apmērā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli) līdz 2014.gada 31.decembrim uz Līguma spēkā stāšanās brīdi NOMNIEKS ir samaksājis IZNOMĀTĀJAM saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

3.2. NOMNIEKS maksā Jūrmalas pilsētas pašvaldības un valsts budžetā visus Latvijas Republikas likumos un Saistošajos noteikumos paredzētos nodokļus un nodevas.

3.3. Ja Līgumā noteiktie maksājumi netiek veikti noteiktajos termiņos, NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM soda naudu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no parāda summas par katru nokavēto maksājuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas OBJEKTA nomas tiesības.

3.4. NOMNIEKS maksā Jūrmalas pilsētas pašvaldības un valsts budžetā visus Latvijas Republikas likumos un Saistošajos noteikumos paredzētos nodokļus un nodevas.

4. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības laiks

4.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas. Pēc LĪGUMA stāšanās spēkā visas iepriekšējās vienošanās, pārrunas un sarakste par OBEJKTU un LĪGUMU zaudē savu spēku.

4.2. Ja kāda no līgumslēdzējām pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas puses tiesību un saistību pārņēmējam.

4.3. LĪGUMS zaudē savu spēku pēc LĪGUMA termiņa beigām.

5. Strīdu izšķiršanas kārtība

Radušies strīdi par līgumsaistību neizpildi tiek risināti savstarpēji vienojoties. Ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Līguma izmaiņas un laušana

6.1. Grozīt LĪGUMA noteikumus var tikai pēc līgumslēdzēju abpusējas vienošanās. LĪGUMA izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir rakstiski noformēti un abu līgumslēdzēju pušu parakstīti.

6.2. LĪGUMS var tikt lauzts pēc vienas līgumslēdzējas puses pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otrai līgumslēdzējai pusei ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš un atlīdzinot otrai pusei visus zaudējumus, kā arī papildizdevumus, kas radušies sakarā ar LĪGUMA laušanu. Šis LĪGUMA punkts neattiecas uz gadījumu, kad netiek ievēroti LĪGUMA noteikumi.

6.3. NOMNIEKS atlīdzina IZNOMĀTĀJAM visus radušos materiālos zaudējumus, kas tam radušies, ja LĪGUMS tiek lauzts NOMNIEKA vainas dēļ;.

6.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot NOMNIEKA zaudējumus, pirms tam 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot NOMNIEKU, ja:

6.4.1. NOMNIEKS nepilda vai pārkāpj LĪGUMA nosacījumus;

6.4.2. NOMNIEKS bojā vai posta OBJEKTU vai arī izmanto to mērķiem, kādiem tas nav paredzēts;

6.4.3. NOMNIEKS 10 (desmit) dienu laikā pēc IZNOMĀTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas, turpina pārkāpt LĪGUMA noteikumus.

6.4.4. OBJEKTS nokļuvis avārijas stāvoklī;

6.4.5. LĪGUMA neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz NOMNIEKA saistību izpildīšanu nākotnē.

6.5. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, par to iepriekš nebrīdinot, ja NOMNIEKS kavē LĪGUMĀ minētos maksājumus ilgāk kā 20 (divdesmit) dienas. Par LĪGUMA beigu termiņu uzskatāma diena, kas norādīta IZNOMĀTĀJA paziņojumā.

7. Citi noteikumi

7.1. Ja kāds no LĪGUMA nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo LĪGUMA nosacījumu spēkā esamību.

7.2. Visi paziņojumi tiek nosūtīti uz LĪGUMĀ norādītajām līgumslēdzēju pušu adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

7.3. Visos jautājumos, kas nav noregulēti Līgumā, līgumslēdzējas puses vadās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.4. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie IZNOMĀTĀJA, bet viens pie NOMNIEKA. Tas sastāv no ....lappusēm, tai skaitā pielikumi uz .....lappusēm.

7.5. Līgumam pielikumā pievienoti:

7.5.1. 1.pielikums - „___________” uz __ (_________) lapām;

7.5.2. 2.pielikums - „___________” uz __ (_________) lapām;

7.5.3. 3.pielikums – „Pludmales nogabalā izvietojamo objektu izvietošanas un izmantošanas prasības” uz 2 (divām) lapām.

8. Pušu rekvizīti un paraksti

IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS
Jūrmalas pilsētas dome
reģistrācijas Nr. 90000056357
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā
z.v. z.v.
_______________________ ________________________

3.pielikums

Pludmales nogabala nomas parauglīgumam

Pludmales nogabalā izvietojamo

objektu izvietošanas un izmantošanas prasības

1. Pludmales kafejnīcas novietojums un piesaiste pludmalē

1.1. Objekta izvietošanai iznomātajā pludmales nogabalā jāizstrādā un jāsaskaņo projekts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos par vispārīgajiem būvnoteikumiem noteiktajai kārtībai.

1.2. Kafejnīcas un jebkuru objektu kas saistīti ar sezonas būvi (t.s. reklāmas slietņi, sauļošanās krēsli, saulessargi) jānovieto pludmalē sekojoši- ne tuvāk kā 25m no noejām uz pludmali, nemazāk kā:

- 7 m attālumā no pamat krasta kāpu līnijas (piekrastes kāpu līnijas);

- 5 m attālumā no pludmalē esošās kāpu veģetācijas (pludmales zonā no priekškāpu un embrionālo kāpu fragmentiem);

- nemazāk kā 30 m no ūdenslīnijas.

1.3. Ja pludmales nogabalā atrodas pašvaldības ierīkoti bērnu spēļu laukumi un/vai atpūtas vietas, jā paredz vismaz 25m atkāpe no tām.

1.4. Kategoriski aizliegts nožogot pludmales nogabalu un/vai kafejnīcas pieguļošo teritoriju ar jebkāda veida nožogojumu, kas traucē pludmales viesu pārvietošanos pa pludmali.

1.5. Aizliegts mainīt pludmales reljefu.

1.6. Pludmales kafejnīca sastāv no kafejnīcas sezonas būves- viena objekta (atbilstoši apbūves noteikumiem) un terases- kuras platība nav lielāka par 100m2 vai mazāka par 100 m2, ņemot vērā teritorijā atrodošos embrionālo un priekškāpu fragmentus, kā arī atsevišķas sezonas būves – saldējuma kioska līdz 7 m2.

1.7. Pludmales kafejnīca- sezonas būve atbilstoši saskaņotajam projektam pludmalē jāizvieto ievērojot lineāru pieeju attiecībā pret blakus objektiem, lai nodrošinātu lineāras uztveres efektu visas pludmales kopskatā.

2. Pludmales kafejnīcu nodrošinājums

2.1. Iznomātajā pludmales nogabalā jānodrošina nepieciešamie priekšnosacījumi higiēnas prasību ievērošanai pārtikas apritē, noslēdzot līgumu par stacionāru tualešu izmantošanu vai uzstādot vismaz vienu pārvietojamo tualeti un atkritumu tvertnes atbilstoši iznomātā pludmales nogabala lielumam un apmeklētāju skaitam.

2.2. Jāparedz pārvietojamās WC (tualetes) un jānodrošina to apkalpošana, tīrība un pieejamība pludmales apmeklētājiem peldsezonas laikā. Apkalpošanu jāveic peldsezonas laikā no 03:00 naktī līdz 08:00 no rīta (ārkārtas gadījumā apkalpošanu paredzot citā diennakts laikā.).

2.3. Jāparedz atkritumu savākšana (nav pieļaujama atkritumu ilgstoša uzglabāšana iznomājamā pludmales teritorijā), jāizvieto atkritumu konteineri un urnas. Jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju.

2.4. Aizliegts kafejnīcas darbībā radušos atkritumus izvietot pludmalē izvietotajos pašvaldības konteineros.

2.5. Jāparedz vakara un nakts izgaismojums.

2.6. Jāparedz elektrības pieslēgums ievērojot drošības prasības.

3. Pludmales kafejnīcu vizuālais noformējums

3.1. Kā pludmales kafejnīcas objektu aizliegts izmantot - piekabes, treilerus, jūras konteinerus, celtniecības konteinerus u.c., ja vien tie nav vizuāli pārbūvēti, radot atraktīvus vides objektu, kas nodrošina paredzamās funkcijas veikšanu.

3.2. Aizliegts izmantot tentveida konstrukcijas, kas apdrukātas ar reklāmas uzrakstiem.

4. Pludmales kafejnīcu montāža / demontāža

4.1. Pēc uzstādīšanas, divu nedēļu laikā izsaukt pašvaldības peldvietu apsaimniekošanas komisiju, kura izvērtē uzstādītās kafejnīcas atbilstību saskaņotajam projektam un sniedz par to atzinumu.

4.2. Īslaicīgās lietošanas objekts demontējams divu nedēļu laikā pēc sezonas beigām (15.oktobris).

4.3. Pēc demontāžas, divu nedēļu laikā rakstiski informēt Pašvaldības policiju, kura apseko un izvērtē demontētās kafejnīcas (objekta) atrašanās vietas vides sakārtošanu pēc peldsezonas laikā veiktās saimnieciskās darbības, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5. Citas prasības

5.1. Uzraudzīt, lai nomātajā pludmales nogabalā neuzturētos apmeklētāji ar suņiem vai citiem mājdzīvniekiem.

5.2. Pludmalē un tauvas joslā norobežot ar žogiem pieeju jūrai, kā arī traucēt tur kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos. Tauvas joslā nedrīkst plānot īslaicīgas lietošanas objektus, kafejnīcu nožogojumus (ar virvēm u.c.).

5.3. Plānojot objektu izvietojumu iznomātajā pludmales nogabalā, attiecībā pret kopējo nomas teritoriju objektu jāplāno tā, lai tas nepārblīvētu pludmali.

5.4. Zilā Karoga peldvietās (Jaunķemeri, Majori, Dzintari, Bulduri) objektos radušos atkritumus šķirot un nodot pārstrādei.

5.5. Nomnieks ir atbildīgs par to, lai nomas teritorijā netiek vesti pastaigā un neuzturētos dzīvnieki.

5.6. Nomnieka pienākums ir ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tajā skaitā Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos, noteiktās prasības par pludmales izmantošanu un apsaimniekošanu.


Lejupielāde: DOC un PDF