Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 26.05.2014. Stājas spēkā 27.05.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 15.maijāNr. 236

protokols Nr. 9, 35. punkts

Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma
grozījumu izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas, 1.punktu, likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta 1.daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 76.punktu, izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vējš no jūras”, reģistrācijas Nr.44103082228 izstrādātās vadlīnijas teritorijas plānojuma aktualizēšanai un darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 9.maija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi.

2. Apstiprināt darba uzdevumu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Par Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju un darba grupas vadītāju apstiprināt Domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i. Edgaru Stobovu.

4. Ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidot darba grupu Teritorijas plānojuma izstrādei.

5. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē.

6. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas elektroniski to nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 15.maija lēmumam Nr.236

(protokols Nr.9, 35.punkts)

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevums

1. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes pamatojums

1.1. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 (protokola Nr.16 , 8. punkts) ir apstiprināta Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam. Programma nosaka pilsētas attīstības vidēja termiņa mērķus, prioritātes, rīcības virzienus, rīcības un investīciju plānu. Ir nepieciešams izvērtēt spēkā esošo Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, nodrošinot atbalstu pilsētas telpiskās attīstības mērķu sasniegšanai un attīstības programmas realizācijai.

1.2. 2013.gada 30.aprīlī Ministru kabineta pieņēma noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas nosaka vispārīgas prasības pašvaldības līmeņa teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei, tostarp, vienotu funkcionālā zonējuma un teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju. Pašlaik tiek sagatavota arī teritorijas attīstības plānošanas informācija sistēma. Ir nepieciešams izvērtēt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, lai to saturiski saskaņotu ar aktuālajām normatīvo aktu prasībām un būtu iespējams savlaicīgi iekļauties jaunajā informācijas sistēmā.

2. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi

2.1. Izvērtēt Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu atbilstību Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un veikt nepieciešamās korekcijas.

2.2. Izvērtēt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas atbilstību Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un saskaņot tos ar šo noteikumu prasībām.

2.3. Izvērtēt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma prasības pilsētas centrālajā daļā attiecībā uz dzīvojamās apbūves teritoriju, komerciālas, kūrorta un jaukta rakstu apbūves teritoriju atļauto izmantošanu, apbūves un zemes vienību veidošanas nosacījumiem. Veikt nepieciešamos grozījumus teritorijas plānojuma grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, atbilstoši Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014 – 2020 vidēja termiņa mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem, kā arī, ņemot vērā aktuālo sociāli ekonomisko situāciju un tendences.

2.4. Izvērtēt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā ietvertos spēkā esošos detālplānojumus attiecībā uz to atbilstību normatīvo aktu prasībām, realizācijas termiņiem un iespējām, atbilstoši spēkā esošajā teritorijas plānojumā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietvertajām prasībām, kā arī Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014 – 2020 vidēja termiņa mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem. Atbilstoši izvērtējumam, veikt korekcijas spēkā esošo detālplānojumu sarakstā un izstrādāt priekšlikumus par atceļamajiem detālplānojumiem vai to daļām, kā arī detālplānojumiem, kuru prasības ietveramas Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā.

2.5. Veikt nepieciešamos tehniska rakstura grozījumus Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, saskaņojot teritorijas atļauto izmantošanu ar faktisko situāciju un attīstības priekšlikumiem, kas atbilst Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010 – 2013 pamatnostādnēm un Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014 – 2020 vidēja termiņa mērķiem, prioritātēm un rīcības virzieniem.

3. Teritorijas plānojuma grozījumu saturs

3.1. Paskaidrojuma raksts: spēkā esošā teritorijas plānojuma, lokālplānojumu un detālplānojumu izvērtējums teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu apraksts, atbilstība Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010 – 2030 un Jūrmalas pilsētas Attīstības programmai 2014.–2020.gadam.

3.2. Grafiskā daļa, ietverot kartes:

3.2.1. Jūrmalas pilsētas teritorijas funkcionālais zonējums;

3.2.2. Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības;

3.2.3. Maksimālais apbūves blīvums;

3.2.4. Būvju augstuma ierobežojumi;

3.2.5. Apgrūtinājumi;

3.2.6. Detalizētas plānošanas teritorijas;

3.2.7. Spēkā esošie detālplānojumi;

3.2.8. Citas kartes un kartoshēmas, kas ilustrē veiktos teritorijas plānojuma grozījumus.

3.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi, ietverot pārejas tabulas, kas ilustrē prasību saskaņošanu ar Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu sarakstu un teritorijas plānojuma īstenošanas kārtību.

3.4. Ziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes procesu, ietverot pārskatu par institūciju atzinumiem un privātpersonu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

4. Institūcijas, no kurām pieprasa nosacījumus un informāciju Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei:

4.1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde;

4.2. Vides valsts pārraudzības birojs;

4.3. Dabas aizsardzības pārvalde;

4.4. Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”;

4.5. Valsts meža dienests;

4.6. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;

4.7. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

5. Kartogrāfiskā pamatne

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei izmanto aktuālus Valsts zemes dienesta izsniegtus nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos datus un Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko pamatni ar mēroga noteiktību 1: 10 000.

6. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes process

6.1. Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu organizēt saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām.

6.2. Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas publisko apspriešanu organizēt četru nedēļu garumā, nodrošinot sabiedrībai iepazīties ar redakcijas materiāliem Jūrmalas pilsētas domes telpās un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

6.3. Publiskās apspriešanas laikā organizēt vismaz četras publiskās apspriešanas sanāksmes Jūrmalas pilsētas domes telpās.


Lejupielāde: DOC un PDF