Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 335

protokols Nr. 11, 15. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200
„Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014. gada 20.jūnija lēmumu Nr.868 „Par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesniegumu „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” (identifikācijas Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/005), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.200 „Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība” III kārtas īstenošanu”, izsakot lēmuma 2., 3. un 6.punktu šādā redakcijā:

„2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” sagatavoto projekta pieteikumu „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu, investīciju projekta realizācijai, saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Noteikt projekta kopējās izmaksas 16 288 697,47 euro, no kura Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 8 570 333,00 euro, Jūrmalas pilsētas domes – 3 984 041.06 euro un SIA „Jūrmalas ūdens” – 3 734 323,41 euro, tai skaitā, nodrošinot pievienotās vērtības nodokļa apmaksu projektā 2 826 964,02 euro, atbilstoši tiesību aktu prasībām. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums tiks nodrošināts no Jūrmalas pilsētas domes budžeta līdzekļiem kredīta veidā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem 3 984 041,06 euro un ieguldot to SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā.

6. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” nodrošināt projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu līdz 2015.gada 1.septembrim, par projekta norises gaitu informējot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldi.”

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1

1. daļa PDF

2. daļa PDF

3. daļa PDF

4. daļa PDF

5. daļa PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF