Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 10.jūlijāNr. 357

protokols Nr. 11, 39. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmuma Nr.398
„Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam
Jūrmalā, Kļavu ielā 5” atzīšanu par spēku zaudējušu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto Teritorijas plānojumu, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2012.gada 19.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.398 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5” un apstiprināja darba uzdevumu.

Dome 2012.gada 11.oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

2012.gada 16.oktobrī tika pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, kur 4.3.nodaļā ir noteikta jauna detālplānojuma izstrādes kārtība un prasības detālplānojuma izstrādes darba uzdevumam.

Domē 2014.gada 21.martā ir reģistrēts I.K. (personas kods ***) pilnvarotās personas J.K. (personas kods ***) iesniegums par detālplānojuma izstrādes turpināšanu atbilstoši Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.1.punkta un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 457.1.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 2.aprīļa atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.398 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5”.

2. Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē.

3. Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas elektroniski to nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF