Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 7.augustāNr. 393

protokols Nr. 12, 31. punkts

Par Zemes nomas līguma noslēgšanu
Raiņa ielā 53, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 13.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, 2364/10000 domājamām daļām nostiprinātas I.A.O., dzimis ***, zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6664. I.A.O. 2008.gada 18.maijā ir miris.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 16.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, 7636/10000 domājamām daļām nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6664. Zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, kopējā platība ir 5791 m2.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 16.maija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 5114 001, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr100000076318.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Zemes nomas līgumu ar I.A.O., dzimis ***, mantinieci par zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, 2364/10000 domājamo daļu (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz vienu gadu sākumskolas ēkas uzturēšanai, bet ne ilgāk kā līdz zemesgabala daļas atsavināšanai.

2. Noteikt zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, nomas maksu 6% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no brīža, kad īpašuma tiesības tiek nostiprinātas zemesgrāmatā. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par izmantojamā zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, 2364/10000 domājamām daļām.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai pēc I.A.O., dzimis ***, mantinieku īpašuma tiesību uz zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, 2364/10000 domājamo daļu nostiprināšanas Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā organizēt lēmuma 1.punktā minēto Zemes nomas līguma noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 7.augusta lēmumam Nr.393

(protokols Nr.12, 31.punkts)

ZEMES NOMAS LĪGUMS

Jūrmalā 2014.gada ___.__________

_____________ , personas kods ____________ (turpmāk - IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, (turpmāk – NOMNIEKS) no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada ____________ lēmumu Nr.___ „ Par Zemes nomas līguma noslēgšanu Raiņa ielā 53, Jūrmalā ” , savā starpā noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS saņem nomā zemesgabala Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114, ar kopējo platību 5791 m2 2364/10000 domājamās daļas (turpmāk – OBJEKTS) sākumskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5114 uzturēšanai un apsaimniekošanai .

1.2. OBJEKTA īpašuma tiesības nostiprinātas IZNOMĀTĀJAM ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 200_.gada ___________, zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ____________.

1.3. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2003.gada 16.maija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kadastra Nr.1300 520 5101, kas sastāv no sākumskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5114 001, ir reģistrētas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000076318. Ēka saistīta ar zemesgabalu Raiņa ielā 53, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 5114.

2. LĪGUMSLĒDZĒJU SAISTĪBAS

2.1. IZNOMĀTĀJA pienākumi un tiesības:

2.1.1. IZNOMĀTĀJA pienākums ir netraucēt un ar jebkādām darbībām nepasliktināt nomnieka darbību OBJEKTĀ, ja tā atbilst Līgumā paredzētajiem noteikumiem;

2.1.2. IZNOMĀTĀJAM ir pienākums neiznomāt visu vai jebkādu OBJEKTA daļu citām fiziskām vai juridiskām personām vai jebkādā citā veidā neapgrūtināt OBJEKTU bez NOMNIEKA iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

2.1.3. ar LĪGUMU IZNOMĀTĀJS pilnvaro NOMNIEKU bez iepriekšējas saskaņošanas apgrūtināt OBJEKTU ar lietu tiesībām, tajā skaitā realizēt labiekārtošanas projektus un būvprojektus, un būvniecības procesā radušās būves reģistrēt zemesgrāmatā uz NOMNIEKA vārda.

2.2. NOMNIEKA pienākumi:

2.2.1. OBJEKTU izmantot tikai tam mērķim, kādam tas NOMNIEKAM iznomāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada ____________ lēmumu Nr.__ „ Par Zemes nomas līguma noslēgšanu Raiņa ielā 53, Jūrmalā ”, ievērojot Zemes ierīcības likumā noteiktos zemes nomnieka vispārīgos pienākumus un prasības;

2.2.2. nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

2.2.3. atbilstoši Līguma noteikumiem saglabāt un uzturēt labā stāvoklī OBJEKTU, pie tā piederošos daudzgadīgos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

2.2.4. ievērot aizsardzībā esošo objektu aizsargjoslu un aizsargzonu izmantošanas režīmu;

2.2.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot IZNOMĀTĀJAM un organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu;

2.2.6. atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM vai trešajām personām zaudējumus, kas tiem radušies NOMNIEKA vainas dēļ.

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Līgumslēdzēji vienojas par OBJEKTA nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no OBJEKTA – zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 2014.gada ___________ zemesgabala 5791 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 82406,00 EUR (astoņdesmit divi tūkstoši četri simti seši). Papildus nomas maksai NOMNIEKS kompensē IZNOMĀTĀJAM nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par OBJEKTU.

3.2. NOMNEKS maksā Līgumā noteikto OBJEKTA nomas maksu, samaksu izdarot ar pārskaitījumu IZNOMĀTĀJA bankas kontā: akciju sabiedrība…………, , ___________.

Veicot nomas maksas aprēķinu tiek ieturēti un samaksāti IZNOMĀTĀJA normatīvajos aktos paredzētie nodokļi. Ieturējumi no aprēķinātās nomas maksas tiek veikti līdz brīdim, kad IZNOMĀTĀJS tiek reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs.

Maksājumi tiek veikti eiro reizi ceturksnī: par 1.ceturksni 2 (divu) nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas, 2.ceturksni līdz 15.maijam, 3.ceturksni līdz 15.augustam, 4.ceturksnim līdz 15.novembrim.

3.3. Ja Līgumā noteiktie maksājumi tiek kavēti, NOMNIEKS maksā nokavējuma naudu 1% (viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.

4. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS KĀRTĪBA UN DARBĪBAS LAIKS

4.1. Līgums stājas spēkā tā līgumslēdzēju abpusējas parakstīšanas brīdī.

4.2. Līgums noslēgts uz vienu gadu .

4.3. Līguma termiņš var tikt pagarināts, līgumslēdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties.

5. LĪGUMA IZMAIŅAS UN LAUŠANA

5.1. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina līgumslēdzēju pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abas līgumslēdzējas puses.

5.2. Līgums var tikt lauzts pēc līgumslēdzēju pušu iniciatīvas, rakstiski paziņojot par to otrai līgumslēdzēju pusei 3 (trīs) mēnešus iepriekš un norādot uzteikuma iemeslus.

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Pušu strīdi tiek izskatīti pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

7.1. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.

7.2. No Līguma spēkā stāšanas brīža visi iepriekšējie mutiskie un rakstiskie solījumi un vienošanās par Līguma priekšmetu zaudē spēku.

7.3. Ja kāda no līgumslēdzējām pusēm maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tai 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra līgumslēdzēja puse, pretējā gadījumā tā sedz visus zaudējumus, kas nodarīti otrai līgumslēdzējai pusei ar nosacījuma neizpildi.

7.4. Visi paziņojumi, brīdinājumi un atgādinājumi tiek nosūtīti uz Līgumā norādītajām līgumslēdzēju pušu adresēm, kur to pienākums ir sūtījumus saņemt.

7.5. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti Līgumā, līgumslēdzējas puses piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

7.6. Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa pievienots pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada ____________ lēmums Nr.___ „ Par Zemes nomas līguma noslēgšanu, Raiņa ielā 53, Jūrmalā uz ___ (_________) lapām.

7.7. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām ar pielikumiem kopā uz ___ (_________) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie NOMNIEKA, viens pie IZNOMĀTĀJA. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. LĪGUMSLĒDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

nomnieks

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

_____________________________

G.Truksnis

IZNOMĀTĀJS

___________

Personas kods: ___________

___________

_____________________

___________


Lejupielāde: DOC un PDF