Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 4.septembrīNr. 441

protokols Nr. 14, 44. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.356
„Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nodošanu
privatizācijai” atzīšanu par spēku zaudējušu

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 30.maijā pieņēma lēmumu Nr.356 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nodošanu privatizācijai”, saskaņā ar kuru nodots privatizācijai pašvaldības īpašuma objekts - nekustamais īpašums Ventspils šosejā 26, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6802, kas sastāv no katlu mājas, būves kadastra apzīmējums 1300 021 6802 001, ar kopējo platību 271,60 m2 un zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 6802, ar kopējo platību 1645 m2 (turpmāk – Nekustamais īpašums) un apstiprināta Nekustamā īpašuma nosacītā cena 43 966,74 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro un 74 centi), tajā skaitā ēkas vērtība 30 876,32 EUR, zemes gabala vērtība 13 090,42 EUR.

Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 39.panta 2.punkts nosaka, ka privatizācijas projekts jāiesniedz pašvaldībai termiņā, kāds norādīts paziņojumā par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu privatizācijai.

Jūrmalas pilsētas domes paziņojums par Nekustamā īpašuma nodošanu privatizācijai publicēts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2013.gada 17.jūlijā. Sludinājumā norādītais Nekustamā īpašuma privatizācijas projekta iesniegšanas termiņš – mēneša laikā no publikācijas dienas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Pēc norādītā termiņa 2013.gada 19.augustā Jūrmalas pilsētas dome saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Frontons Pluss” (reģistrācijas Nr.40003650352) privatizācijas projektu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-37/6451. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Frontons Pluss” (reģistrācijas Nr.40003650352) izstrādātais privatizācijas projekts paredz maksājumus par Nekustamo īpašumu veikt 10 (desmit) gadu laikā, sadalot pirkuma maksu pa mēnešiem.

Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 47.panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldības īpašuma objektu nevar privatizēt privatizācijas subjekts, kurš nav izpildījis visas saistības attiecībā uz privatizējamo objektu, kā arī nav samaksājis likumā paredzētos nodokļus.

Ievērojot to, ka Nekustamā īpašuma privatizācijas projekts tika iesniegts pēc noteiktā termiņa un privatizācijas projekta iesniedzējam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Frontons Pluss” (reģistrācijas Nr.40003650352) bija nenokārtotas saistības pret Jūrmalas pilsētas pašvaldību kā Nekustamā īpašuma īpašnieku (kopējais telpu un zemesgabala nomas maksas parāds uz 2013.gada 12.novembri bija 2657,97 EUR), izstrādātais Nekustamā īpašuma privatizācijas projekts netika apstiprināts.

Jūrmalas pilsētas dome 2013.gada 25.novembrī nosūtīja sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Frontons Pluss” (reģistrācijas Nr.40003650352) vēstuli Nr.1.1-37/6198, kurā norādīja, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma objektu nevar privatizēt subjektam, kurš nav izpildījis visas saistības attiecībā uz privatizējamo objektu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 39.panta 2.punktu, 47.panta piekto daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta 1.daļu, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/15), kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 2.jūlija lēmumu (protokola Nr.8-2-6/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.356 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26, nodošanu privatizācijai”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF