Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 445

protokols Nr. 15, 10. punkts

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma
noslēgšanu (palīdzība Vecais ceļš 11, Jūrmalā)

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.panta pirmās daļas 1.punktu un ceturtās daļas 1.punkta a)apakšpunktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 3.3.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.711 „Par dzīvojamās mājas Vecais ceļš 11, Jūrmalā, atzīšanu par cietušu stihiskā nelaimē” un 2014.gada 16.janvāra lēmumu Nr.8 „Par atzinuma sniegšanu būves Nr.001 telpu atjaunošanai Jūrmalā, Vecais ceļš 11”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/9) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības dzīvoklim Nr.24, Skolas ielā 63, Jūrmalā.

2. Izīrēt dzīvojamo telpu un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.445

(protokols Nr.15, 10.punkts)

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu un īres līguma noslēgšanu

Nr.p.k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Uzskaitē stāšanās gads, pamatojums

Dzīvojamās telpas adrese, iesniedzēja deklarēšanās gads

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits, dzīvojamā (kopējā) platība, personu skaits

Lēmums

1.

A.M.,***,

māte M.B.***,

tēvs G.B.***,

brālis V.M.***.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu,

neatliekami sniedzama palīdzība personai (ģimenei), kuras īpašumā esošā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes (ugunsgrēka) rezultātā.

***, Jūrmala, īpašnieks,

2000.

***, Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

29,40 (49,20) m2,

4 personas

1.Atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu.

2.Izīrēt dzīvojamo telpu.

3.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.


Lejupielāde: DOC un PDF