Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 446

protokols Nr. 15, 11. punkts

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un
sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 4.panta pirmo daļu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija nolikuma Nr.11 „Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā” 9., 10. un 11.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/9) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības dzīvoklim Nr.10, Skolas ielā 44, Jūrmalā.

2. Izbeigt un noslēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.

3. Pagarināt sociālo dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu.

4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumos minētos īres līgumus.

5. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.446

(protokols Nr.15, 11.punkts)

Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un noslēgšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

J.K.,

***,

meita A.K.***,

dēls A.K.***,

dēls D.K.***.

***, Jūrmala,

2 istabas,

35,80 (52,60) m2

***, Jūrmala,

1 istaba,

13,70 (15,90) m2

4 personas

Izbeigt līgumu par sociālās dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-224, Jūrmalā, īri.

2.Noslēgt līgumu par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-10, Jūrmalā, īri uz 6 mēnešiem.


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.446

(protokols Nr.15, 11.punkts)

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

V.J.,

***

***, Jūrmala,

1 istaba,

7,40 (12,58) m2

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

7,40 (12,58) m2

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

2.

R.S.,

***,

meita A.S.***,

meita K.S.***,

dēls Ņ.S.***.

***, Jūrmala,

1 istaba,

17,40 (34,10) m2

***, Jūrmala,

1 istaba,

17,40 (34,10) m2

4 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

3.

M.G.,

***,

dēls K.G.***.

***, Jūrmala,

1 istaba,

14,20 (16,30) m2

***, Jūrmala,

1 istaba,

14,20 (16,30) m2

2 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

4.

T.S.,

***

***, Jūrmala,

1 istaba,

11,30 (13,70) m2

***, Jūrmala,

1 istaba,

11,30 (13,70) m2

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

5.

J.J.,

***

***, Jūrmala,

1 istaba,

14,40 (16,40) m2

***, Jūrmala,

1 istaba,

14,40 (16,40) m2

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

6.

J.L.,

***

***, Jūrmala,

1 istaba,

14,20 (24,14) m2

***, Jūrmala,

1 istabas dzīvoklis,

14,20 (24,14) m2

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

7.

S.A.,

***,

vīrs A.A.***.

***, Jūrmala,

1 istaba,

13,90 (16,10) m2

***, Jūrmala,

1 istabas dzīvoklis,

13,90 (16,10) m2

2 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

8.

Z.M.,

***,

dēls A.M.***,

dēls A.M.***

***, Jūrmala,

1 istaba,

18,00 (10,30) m2

***, Jūrmala,

1 istaba,

18,00 (10,30) m2

3 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

9.

H.L.***,

***

***(istaba Nr.2), Jūrmala,

1 istaba,

19,78 (11,60) m2

***(istaba Nr.2), Jūrmala,

1 istaba,

19,78 (11,60) m2

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku.

10.

L.S.***,

***

***, Jūrmala,

1 istaba,

13,90 (16,00) m2

***, Jūrmala,

1 istaba,

13,90 (16,00) m2

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

11.

I.N.***,

***.,

vīrs V.N.***

***, Jūrmala,

1-istaba, sociālajā mājā,

10,9 (18,53 m2 )

***, Jūrmala,

1-istaba sociālajā mājā

10,9 (18,53 m2 )

2 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

12.

Ņ.P.***,

***.,

meita K.S.***,

vīrs V.P.***

***, Jūrmalā

1-istabas dzīvoklis,

13,50 (15,90 m2 )

***, Jūrmalā

1-istabas dzīvoklis,

13,50 (15,90 m2 )

3 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.


Lejupielāde: DOC un PDF