Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 447

protokols Nr. 15, 12. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu
noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2014.gada 3.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/9) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 10.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 9.oktobra lēmumam Nr.447

(protokols Nr.15, 12.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Dzīvojamā telpas adrese,

istabu skaits, dzīvojamā (kopējā) platība, personu skaits,

iesniedzēja deklarēšanās gads

Dzīvojamās telpas īres līgums, noslēgšanas tiesiskais pamats

Lēmums

1.

I.H.***,

***

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

17,70 (33,80) m2,

1 persona,

1999.

Līgums ar īrnieku I.P. (***) noslēgts uz nenoteiktu laiku. I.P. miris 30.06.2014.

I.H. ir I.P. sieva.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.

2.

A.F.,

***,

sieva I.F.***

***, Jūrmala,

3-istabu dzīvoklis,

35,50 (46,50) m2,

2 personas,

1995.

Līgums ar īrnieku I.F. (***) noslēgts bez termiņa. I.F. miris 15.08.2013.

A. F. ir I.F. dēls.

A.F. sieva I.F. piekrīt līguma pārslēgšanai.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.

3.

A.F.,

***,

vecāmāte J.F.***

***, Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

27,20 (51,20) m2,

2 personas,

2013.

Līgums ar īrnieku P.F. (***) noslēgts uz nenoteiktu laiku. P.F. miris 15.01.2004.

A.F. ir P.F. mazdēls.

A.F. vecāmāte J.F. piekrīt līguma pārslēgšanai.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.

4.

A.T.,

***

***, Jūrmala,

3-istabu dzīvoklis,

39,90 (60,60) m2,

1 persona,

1982.

Līgums ar īrnieci J.T. (***) – A.T. māti - noslēgts uz nenoteiktu laiku.

J.T. mirusi 10.08.2014.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.


Lejupielāde: DOC un PDF