Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 448

protokols Nr. 15, 13. punkts

Par Eiropas Savienības „Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2)
stratēģiskās partnerības projekta skolu sektorā
Nr.2014-1-LV01-KA201-000435 īstenošanu

Saskaņā ar Valsts Izglītības Attīstības Aģentūras 2014.gada 05.septembra lēmumu Nr.8.8-1/5944 , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Eiropas Savienības „Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projektu skolu sektorā – „Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā (Remembrance – Totalitarianism in Europe and Historical Consciousness in a European Context)” .

2. Noteikt projekta mērķi:

2.1. stimulēt jauniešu aktīvu līdzdalību demokrātiskā dzīvē, tādējādi sekmējot aktīvas pilsoniskas attieksmes veidošanos un veicinot jauniešu iesaistīšanos vēsturiskās atmiņas veidošanā;

2.2. palielināt informētību par Eiropas dažādību pagātnē un šobrīd;

2.3. izstrādāt līdzekļus, kas palīdzētu skolēniem, skolotājiem un ikvienam interesentam padziļināti aplūkot konkrēto vēstures segmentu savas valsts un visas Eiropas kontekstā.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2014.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.augustam.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 151 910,00 EUR, kur Eiropas Komisijas finansējums ir 151 910,00 (100%).

5. Projekta priekšfinansējumu 20% apmērā no kopējās summas 30 382 EUR segt no Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada budžeta.

6. Noteikt, ka, ja projekta īstenošanas laikā projekta attiecināmās izmaksas ir mazākas nekā plānots, tad ir veicamas visas darbības, lai no attiecināmo izmaksu ekonomijas tiktu segtas neattiecināmās izmaksas, pirms tam saņemot Sadarbības iestādes rakstisku apstiprinājumu/saskaņojumu.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta īstenošanu uzdot Jūrmalas Valsts ģimnāzijai.

9. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF