Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 449

protokols Nr. 15, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170
„Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle”” tika nolemts noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” (reģistrācijas Nr.40003378932) par pašvaldībai piederoša nekustama īpašuma un kustamas mantas, kura nepieciešamas deleģētā uzdevuma izpildei, nodošanu bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu.

Ņemot vērā to, ka nekustamo īpašumu nodošana bezatlīdzības lietošanā mērķis ir pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumā noteiktā uzdevuma izpilde, bet atsevišķu nekustamo īpašumu lietošana nav nepieciešama šo uzdevumu izpildē, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””, svītrojot lēmuma 2.pielikuma „Līgums par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” pielikumā pievienotajā nekustamā īpašuma sarakstā sekojošas rindas:

Slokas iela 63/3-9

13000103742003

Dienesta dzīvojamās telpas dienesta viesnīcā

19.6

Slokas iela 63/3-18

13000103742003

Dienesta dzīvojamās telpas dienesta viesnīcā

27.3

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF