Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 450

protokols Nr. 15, 16. punkts

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā
starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali pilnveidošanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.354 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali un darba uzdevuma apstiprināšanu” tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde.

2014.gada 15.maijā Jūrmalas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.239 „Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas ietvaros saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi ir izvērtēti darba grupā, kur lemts par nepieciešamajiem precizējumiem un papildinājumiem. Ir sagatavoti ziņojumi par institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem privātpersonu priekšlikumiem un iebildumiem.

Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas rezultātus un institūciju atzinumus, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87.2.punktu un 2014.gada 3.septembra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.2-21/15) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzdot izstrādātājam pilnveidot lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot galīgo redakciju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF