Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 451

protokols Nr. 15, 17. punkts

Par atļauju būvju nojaukšanai
Konkordijas ielā 60, Jūrmalā

Pamatojoties uz P.K. (personas kods ***) 2014.gada 4.augusta iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.14-3/3159) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 7017 006, saimniecības ēkas Nr.003 un Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 7017 003 un 1300 009 7017 004 Konkordijas ielā 60, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 5.augusta sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļauju izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.5225 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, pilnvaru, un, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 7017 006, saimniecības ēkas Nr.003 un Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 7017 003 un 1300 009 7017 004 Konkordijas ielā 60, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014.gada 27.augusta atzinumu Nr.11-02/2171, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 5.augusta atzinumu (protokolu Nr.8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam P.K. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 7017 006, saimniecības ēkas Nr.003 un Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 7017 003 un 1300 009 7017 004 Konkordijas ielā 60, Jūrmalā.

2. Dzīvojamās ēkas Nr.006 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 7017 006, saimniecības ēku Nr.003 un Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 7017 003 un 1300 009 7017 004 Konkordijas ielā 60, Jūrmalā nojaukšana veicama Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF