Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 452

protokols Nr. 15, 18. punkts

Par atļauju būves nojaukšanai
Bulduru prospektā 116, Jūrmalā

Pamatojoties uz J.K. (personas kods ***), T.T. (personas kods ***) un I.R. (personas kods ***) 2014.gada 15.jūlija iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.14-3/2859) ar lūgumu atļaut nojaukt tiem piederošo garāžu - saimniecības ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 4801 002 Bulduru prospektā 116, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 5.augusta sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļauju izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2267 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, līgumu par zemesgabala lietošanas kārtību, un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieku izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt garāžu - saimniecības ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 4801 002 Bulduru prospektā 116, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014.gada 21.augusta atzinumu Nr.11-02/2137, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 5.augusta atzinumu (protokolu Nr.8), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekiem J.K. (personas kods ***), T.T. (personas kods ***) un I.R. (personas kods ***) atļaut nojaukt garāžu - saimniecības ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 4801 002 Bulduru prospektā 116.

2. Garāžas - saimniecības ēkas Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 4801 002 Bulduru prospektā 116, Jūrmalā nojaukšana veicama Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF