Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 457

protokols Nr. 15, 23. punkts

Par atļauju būves nojaukšanai
Kaudzīšu ielā 19, Jūrmalā

Pamatojoties uz V.T. (personas kods ***) 2014.gada 30.jūnija iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.14-3/2631) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo māju Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 4904 002 Kaudzīšu ielā 19, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 1.jūlija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļauju izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.563 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt dzīvojamo māju Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 4904 002 Kaudzīšu ielā 19, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014.gada 25.jūlija atzinumu Nr.11-02/1892, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 1.jūlija atzinumu (protokolu Nr.7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam V.T. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo māju Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 4904 002 Kaudzīšu ielā 19, Jūrmalā.

2. Dzīvojamās mājas Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 009 4904 002 Kaudzīšu ielā 19, Jūrmalā nojaukšana veicama Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF