Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 460

protokols Nr. 15, 26. punkts

Par zemes vienību robežu pārkārtošanu un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, pilnvarotās personas U.G., personas kods ***, sertifikāta Nr.AA000000074, 2014.gada 2.septembra iesniegumu Nr.41, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3587, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes vienību Lašu ielā 13, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0105), Lašu ielā 15, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0106), Lašu ielā 17, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0107), Lašu ielā 19, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0108), Lašu ielā 27, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0112), Lašu ielā 29, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0113), Lašu ielā 31, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0114), Lašu ielā 34, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0115), Lašu ielā 32, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0116), Lašu ielā 30, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0117), Lašu ielā 28, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0118), Lašu ielā 26, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0119), Lašu ielā 24, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0120), Lašu ielā 22, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0121), Lašu ielā 20, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0122), Lašu ielā 18, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0123), Lašu ielā 16, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0124), Lašu ielā 14, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0125), Lašu ielā 1111, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 002 0126) robežu maiņu, kas izstrādāta pēc zemes vienību īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltā kāpa”, vienotais reģistrācijas Nr.40103166942, pilnvarotās personas J.K., personas kods ***, priekšlikuma, Jūrmalas dome konstatē:

Zemes vienību robežu pārkārtošana veikta saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.5.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.157 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 grozījumu apstiprināšanu”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, un 2014.gada 3.septembra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/15, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 1111, Jūrmalā, ar kopējo platību 26540 m2 robežu maiņu, atdalot zemes vienības daļu 735 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 13, Jūrmalā, atdalot zemes vienības daļu 172 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 17, Jūrmalā, atdalot zemes vienības daļu 212 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 27, Jūrmalā, atdalot zemes vienības daļu 344 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 14, Jūrmalā, atdalot zemes vienības daļu 219 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 18, Jūrmalā, atdalot zemes vienības daļu 75 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 22, Jūrmalā, atdalot zemes vienības daļu 173 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 24, Jūrmalā, atdalot zemes vienības daļu 109 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 26, Jūrmalā, atdalot zemes vienības daļu 279 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 28, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 1111, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļu atdalīšanas ir 24222 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

1.1. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 1111, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

1.2. Zemes vienībai Lašu ielā 1111, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

1.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krastu kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas terittorija (7311010100);

1.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100).

1.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 1111, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 15, Jūrmalā, ar kopējo platību 12438 m2 robežu maiņu, atdalot zemes vienības daļu 6465 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 13, Jūrmalā, atdalot zemes vienības daļu 5973 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 17, Jūrmalā.

3. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 29, Jūrmalā, ar kopējo platību 8961 m2 robežu maiņu, atdalot zemes vienības daļu 2860 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 27, Jūrmalā, atdalot zemes vienības daļu 6101 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 31, Jūrmalā.

4. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 17, Jūrmalā, ar kopējo platību 8287 m2 robežu maiņu, atdalot zemes vienības daļu 642 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 19, Jūrmalā.

5. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 20, Jūrmalā, ar kopējo platību 9216 m2 robežu maiņu, atdalot zemes vienības daļu 157 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 18, Jūrmalā, atdalot zemes vienības daļu 453 m2 platībā un izveidojot zemes vienību ar nosaukumu Lašu iela 1112, Jūrmalā.

6. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 30, Jūrmalā, ar kopējo platību 8989 m2 robežu maiņu, atdalot zemes vienības daļu 276 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 32, Jūrmalā, atdalot zemes vienības daļu 615 m2 platībā un izveidojot zemes vienību ar nosaukumu Lašu iela 1113, Jūrmalā.

7. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 32, Jūrmalā, ar kopējo platību 7223 m2 robežu maiņu, atdalot zemes vienības daļu 3114 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 34, Jūrmalā.

8. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 26, Jūrmalā, ar kopējo platību 7894 m2 robežu maiņu, atdalot zemes vienības daļu 10 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 28, Jūrmalā.

9. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 16, Jūrmalā, ar kopējo platību 10022 m2 robežu maiņu, atdalot zemes vienības daļu 2524 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 14, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 16, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 7498 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

9.1. Noteikt zemes vienības Lašu ielā 16, Jūrmalā, lietošanas mērķus:

9.1.1. zemes vienības daļai 1874 m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

9.1.2. zemes vienības daļai 1874 m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

9.1.3. zemes vienības daļai 1875 m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve (0801);

9.1.4. zemes vienības daļai 1875 m2 platībā: Individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601).

9.2. Zemes vienībai Lašu ielā 16, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

9.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

9.2.2. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (7311020105).

9.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 16, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

10. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 14, Jūrmalā, ar kopējo platību 7985 m2 robežu maiņu, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 1111, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 344 m2 platībā un pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 16, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 2524 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 14, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību daļu pievienošanas ir 10853 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumā pievienoto projekta grafisko daļu.

10.1. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 14, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve – 0801.

10.2. Zemes vienībai Lašu ielā 14, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

10.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

10.2.2. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (7311020105).

10.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 14, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

11. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 13, Jūrmalā, ar kopējo platību 9202 m2 robežu maiņu, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 15, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 6465 m2 platībā, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 1111, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 735 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 13, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļu pievienošanas ir 16402 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

11.1. Noteikt zemes vienības Lašu ielā 13, Jūrmalā, lietošanas mērķus:

11.1.1. zemes vienības daļai 4100 m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

11.1.2. zemes vienības daļai 4100 m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

11.1.3. zemes vienības daļai 4101 m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve (0801);

11.1.4. zemes vienības daļai 4101 m2 platībā: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

11.2. Zemes vienībai Lašu ielā 13, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

11.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

11.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija (7311010100);

11.2.3. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050601).

11.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 13, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

12. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 17, Jūrmalā, ar kopējo platību 8287 m2 robežu maiņu, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 15, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 5973 m2 platībā, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 1111, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 172 m2 platībā, atdalot zemes vienības daļu 642 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 19, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 17, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļu atdalīšanas un pievienošanas ir 13790 m2, saskaņā ar saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

12.1. Noteikt zemes vienības Lašu ielā 17, Jūrmalā, lietošanas mērķus:

12.1.1. zemes vienības daļai 3447 m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

12.1.2. zemes vienības daļai 3447 m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

12.1.3. zemes vienības daļai 3448 m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve (0801);

12.1.4. zemes vienības daļai 3448 m2 platībā: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

12.2. Zemes vienībai Lašu ielā 17, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

12.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

12.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija (7311010100);

12.2.3. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050601).

12.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 17, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

13. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 19, Jūrmalā, ar kopējo platību 9203 m2 robežu maiņu, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 17, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 642 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 19, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 9845 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

13.1. Noteikt zemes vienības Lašu ielā 19, Jūrmalā, lietošanas mērķus:

13.1.1. zemes vienības daļai 2461 m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

13.1.2. zemes vienības daļai 2461 m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

13.1.3. zemes vienības daļai 2461 m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve (0801);

13.1.4. zemes vienības daļai 2462 m2 platībā: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

13.2. Zemes vienībai Lašu ielā 19, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

13.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

13.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija (7311010100);

13.2.3. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050601).

13.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 19, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

14. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 27, Jūrmalā, ar kopējo platību 10609 m2 robežu maiņu, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 29, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 2860 m2 platībā, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 1111, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 212 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 27, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību pievienošanas ir 13681 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

14.1. Noteikt zemes vienības Lašu ielā 27, Jūrmalā, lietošanas mērķus:

14.1.1. zemes vienības daļai 3420 m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

14.1.2. zemes vienības daļai 3420 m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

14.1.3. zemes vienības daļai 3420 m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve (0801);

14.1.4. zemes vienības daļai 3421 m2 platībā: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

14.2. Zemes vienībai Lašu ielā 27, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

14.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

14.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija (7311010100);

14.2.3. stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090700).

14.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 27, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

15. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 31, Jūrmalā, ar kopējo platību 7559 m2 robežu maiņu, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 29, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 6101 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 31, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību pievienošanas ir 13660 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

15.1. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 31, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve– 0801.

15.2. Zemes vienībai Lašu ielā 31, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

15.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

15.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija (7311010100).

15.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 31, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

16. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 18, Jūrmalā, ar kopējo platību 10144 m2 robežu maiņu, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 1111, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 219 m2 platībā un pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 20, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 157 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 18, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību daļu pievienošanas ir 10520 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

16.1. Noteikt zemes vienības Lašu ielā 18, Jūrmalā, lietošanas mērķus:

16.1.1. zemes vienības daļai 2630 m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

16.1.2. zemes vienības daļai 2630 m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

16.1.3. zemes vienības daļai 2630 m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve (0801);

16.1.4. zemes vienības daļai 2630 m2 platībā: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

16.2. Zemes vienībai Lašu ielā 18, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

16.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

16.2.2. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (7311020105).

16.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 18, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

17. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 20, Jūrmalā, ar kopējo platību 9216 m2 robežu maiņu, atdalot zemes vienības daļu 157 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 18, Jūrmalā, atdalot no zemes vienības daļu 453 m2 platībā izveidojot zemes vienību ar nosaukumu Lašu iela 1112, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 20, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļu atdalīšanas un pievienošanas ir 8606 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu

17.1. Noteikt zemes vienības Lašu ielā 20, Jūrmalā, lietošanas mērķus:

17.1.1. zemes vienības daļai 2151 m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

17.1.2. zemes vienības daļai 2151 m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

17.1.3. zemes vienības daļai 2152 m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve (0801);

17.1.4. zemes vienības daļai 2152 m2 platībā: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

17.2. Zemes vienībai Lašu ielā 20, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

17.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

17.2.2. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (7311020105).

17.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 20, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

18. Izveidot zemes vienību Lašu iela 1112, Jūrmala, ar kopējo platību 453 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

18.1. Noteikt, ka zemes vienība Lašu ielā 1112, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

18.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Lašu ielā 1112, Jūrmalā:

18.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

18.2.2. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (7311020105).

18.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 1112, Jūrmalā, īpašniekiem atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

19. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 22, Jūrmalā, ar kopējo platību 8142 m2 robežu maiņu, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 1111, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 75 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 22, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 8217 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

19.1. Noteikt zemes vienības Lašu ielā 22, Jūrmalā, lietošanas mērķus:

19.1.1. zemes vienības daļai 2054 m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

19.1.2. zemes vienības daļai 2054 m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

19.1.3. zemes vienības daļai 2054 m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve (0801);

19.1.4. zemes vienības daļai 2055 m2 platībā: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

19.2. Zemes vienībai Lašu ielā 22, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

19.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

19.2.2. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (7311020105).

19.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 22, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

20. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 24, Jūrmalā, ar kopējo platību 8026 m2 robežu maiņu, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 1111, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 173 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 24, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 8199 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

20.1. Noteikt zemes vienības Lašu ielā 24, Jūrmalā, lietošanas mērķus:

20.1.1. zemes vienības daļai 2050 m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

20.1.2. zemes vienības daļai 2050 m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

20.1.3. zemes vienības daļai 2050 m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve (0801);

20.1.4. zemes vienības daļai 2049 m2 platībā: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

20.2. Zemes vienībai Lašu ielā 24, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

20.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

20.2.2. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (7311020105).

20.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 24, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

21. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 26, Jūrmalā, ar kopējo platību 7894 m2 robežu maiņu, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 1111, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 109 m2 platībā, atdalot zemes vienības daļu 10 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 28, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 26, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību daļas pievienošanas un atdalīšanas ir 7993 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

21.1. Noteikt zemes vienības Lašu ielā 26, Jūrmalā, lietošanas mērķus:

21.1.1. zemes vienības daļai 1998 m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

21.1.2. zemes vienības daļai 1998 m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

21.1.3. zemes vienības daļai 1998 m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve (0801);

21.1.4. zemes vienības daļai 1999 m2 platībā: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

21.2. Zemes vienībai Lašu ielā 26, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

21.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

21.2.2. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (7311020105).

21.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 26, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

22. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 28, Jūrmalā, ar kopējo platību 8357 m2 robežu maiņu, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 1111, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 279 m2 platībā un pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 26, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 10 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 28, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību daļu pievienošanas ir 8646 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

22.1. Noteikt zemes vienības Lašu ielā 28, Jūrmalā lietošanas mērķus:

22.1.1. zemes vienības daļai 2162 m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

22.1.2. zemes vienības daļai 2162 m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

22.1.3. zemes vienības daļai 2161 m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve (0801);

22.1.4. zemes vienības daļai 2161 m2 platībā: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

22.2. Zemes vienībai Lašu ielā 28, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

22.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

22.2.2. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (7311020105).

22.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 28, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

23. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 30, Jūrmalā, ar kopējo platību 8989 m2 robežu maiņu, atdalot zemes vienības daļu 276 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 32, Jūrmalā, atdalot no zemes vienības daļu 615 m2 platībā izveidojot zemes vienību ar nosaukumu Lašu iela 1113, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 30, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļu atdalīšanas ir 8098 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

23.1. Noteikt zemes vienības Lašu ielā 30, Jūrmalā, lietošanas mērķus:

23.1.1. zemes vienības daļai 2025 m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

23.1.2. zemes vienības daļai 2025 m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

23.1.3. zemes vienības daļai 2024 m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve (0801);

23.1.4. zemes vienības daļai 2024 m2 platībā: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

23.2. Zemes vienībai Lašu ielā 30, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

23.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

23.2.2. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (7311020105).

23.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 30, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju

24. Izveidot zemes vienību Lašu iela 1113, Jūrmala, ar kopējo platību 615 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

24.1. Noteikt, ka zemes vienība Lašu ielā 1113, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

24.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Lašu ielā 1113, Jūrmalā:

24.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

24.2.2. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (7311020105).

24.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 1113, Jūrmalā, īpašniekiem atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

25. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 32, Jūrmalā, ar kopējo platību 7223 m2 robežu maiņu, atdalot zemes vienības daļu 3114 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Lašu ielā 34, Jūrmalā, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 30, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 276 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 32, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļu atdalīšanas un pievienošanas ir 4385 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

25.1. Noteikt zemes vienības Lašu ielā 32, Jūrmalā, lietošanas mērķus:

25.1.1. zemes vienības daļai 1096 m2 platībā: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);

25.1.2. zemes vienības daļai 1096 m2 platībā: Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

25.1.3. zemes vienības daļai 1096 m2 platībā: Komercdarbības objektu apbūve (0801);

25.1.4. zemes vienības daļai 1097 m2 platībā: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

25.2. Zemes vienībai Lašu ielā 32, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

25.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

25.2.2. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (7311020105).

25.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 32, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

26. Apstiprināt zemes vienības Lašu ielā 34, Jūrmalā, ar kopējo platību 7743 m2 robežu maiņu, pievienojot no zemes vienības Lašu ielā 32, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 3114 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 34, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību pievienošanas ir 10857 m2, saskaņā ar pievienoto projekta grafisko daļu.

26.1. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 34, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve– 0801.

26.2. Zemes vienībai Lašu ielā 34, Jūrmalā, atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

26.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

26.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija (7311010100);

26.2.3. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (7311020105).

26.3. Uzdot zemes vienības Lašu ielā 34, Jūrmalā, īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

27. Likvidēt adresi zemes vienībai Lašu ielā 15, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 002 0106.

28. Likvidēt adresi zemes vienībai Lašu ielā 29, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 002 0113.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

(paraksts)

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF