Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 461

protokols Nr. 15, 27. punkts

Par zemes vienību Turaidas ielā 17, Jūrmalā, un „Majori 5106”, Jūrmalā,
apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr.40003388748, pilnvarotās personas L.B., personas kods ***, 2014.gada 17.septembra iesniegumu Nr.785/a/10-2014, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3783, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Turaidas ielā 17, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 0090 un „Majori 5106”, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 5106, apvienošanu, kas ierosināts pēc zemes vienības īpašnieka SIA „MC Turaida Property” valdes locekles M.Č., personas kods ***, lūguma, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11., 28. un 30.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 18.apakšpunktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2014.gada 1.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/16, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Turaidas ielā 17, Jūrmalā, ar kopējo platību 12441 m2 un „Majori 5106”, Jūrmalā, ar kopējo platību 1442 m2 apvienošanu. Noteikt, ka saskaņā ar grafisko pielikumu zemes vienības Turaidas ielā 17, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 13883 m2.

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Turaidas ielā 17, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve– 0801.

1.2. Zemes vienībai Turaidas ielā 17, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5094 III.daļas 1.iedaļas ierakstos Nr.6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. un 6.6., nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas, veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

1.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010602);

1.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

1.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

1.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201).

1.3. Uzdot zemes vienības Turaidas ielā 17, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Likvidēt zemes vienības „Majori 5106”, Jūrmalā, kadastra apzīmējumu 1300 009 5106, adresi.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF