Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 462

protokols Nr. 15, 28. punkts

Par zemes vienību Jūras ielā 23/25, Jūrmalā, un Omnibusa ielā 1, Jūrmalā,
apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, pilnvarotās personas U.G., personas kods ***, sertifikāta Nr.AA000000074, 2014.gada 24.septembra iesniegumu Nr.44, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3872, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Jūras ielā 23/25, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 1405 un Omnibusa ielā 1, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 1406 (turpmāk – zemes vienības) apvienošanu, kas ierosināts pēc zemes vienības īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltic Hotel Group” valdes locekļa M.A., personas kods ***, lūguma, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemes vienību apvienošanas priekšlikums ir izstrādāts detālplānojumā, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.marta saistošajiem noteikumiem Nr.25 „Par detālplānojuma projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali”, (turpmāk – detālplānojums).

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Zemes vienību apvienošana veikta saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 18.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), detālplānojuma 1.sējuma 3.daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (51.lapaspusi), Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11., 28. un 30.punktu, un 2014.gada 1.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/16, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Jūras ielā 23/25, Jūrmalā, ar kopējo platību 24541 m2 un Omnibusa ielā 1, Jūrmalā, ar kopējo platību 3240 m2 apvienošanu piešķirot adresi Jūras iela 23, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Jūras ielā 23, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 27781 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Jūras ielā 23, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve– 0902.

1.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Jūras ielā 23, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

1.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija (7311010100);

1.2.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010602);

1.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

1.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi (7312060100).

1.3. Uzdot zemes vienības Jūras ielā 23, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

1.4. Likvidēt adresi zemes vienībai Omnibusa iela 1, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 1406.

1.5. Mainīt adresi sporta kompleksa ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1405 003 un funkcionāli saistītiem objektiem ar kadastra apzīmējumiem 1300 009 1405 002, 1300 009 1405 011, 1300 009 1405 012, 1300 009 1405 014, 1300 009 1405 016 no Jūras iela 23/25, Jūrmala uz adresi Jūras iela 23, Jūrmala.

1.6. Mainīt adresi atpūtas kompleksam - korpusam „A” ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1405 004 no Jūras iela 23/25, korpuss 1, Jūrmala uz adresi Jūras iela 23, korpuss 1, Jūrmala.

1.7. Mainīt adresi atpūtas kompleksam ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1405 005 no Jūras iela 23/25, korpuss 2, Jūrmala uz adresi Jūras iela 23, korpuss 2, Jūrmala.

1.8. Mainīt adresi ieejas mezgla ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1405 007 Jūras iela 23/25, korpuss 3, Jūrmala uz adresi Jūras iela 23, korpuss 3, Jūrmala.

1.9. Mainīt adresi ēdnīcas ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1405 008 no Jūras iela 23/25, korpuss 4, Jūrmala uz adresi Jūras iela 23, korpuss 4, Jūrmala.

1.10. Mainīt adresi atpūtas kompleksam - korpusam „B” ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1405 009 no Jūras iela 23/25, korpuss 5, Jūrmala uz adresi Jūras iela 23, korpuss 5, Jūrmala.

1.11. Mainīt adresi atpūtas kompleksam - korpusam „C” ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1405 010 no Jūras iela 23/25, korpuss 6, Jūrmala uz adresi Jūras iela 23, korpuss 6, Jūrmala.

1.12. Mainīt adresi apartamenti/viesu mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1405 001 no Jūras iela 21, Jūrmala uz adresi Jūras iela 23, korpuss 7, Jūrmala.

1.13. Mainīt adresi katlu mājas ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1405 015 no Jūras iela 23/25, korpuss 7, Jūrmala uz adresi Jūras iela 23, korpuss 8, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF