Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 9.oktobrīNr. 463

protokols Nr. 15, 29. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr.40003388748 pilnvarotās personas T.R., personas kods ***, sertifikāts: sērija BA Nr.455, 2014.gada 17.septembra iesniegumu Nr.786/a/10-2014, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/3784, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 3112, zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „METRUM” ir saņēmusi zemes vienības Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā (turpmāk – zemes vienība) kopīpašnieces I.G., personas kods ***, iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 8.februāra lēmumu Nr.138 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā”.

Zemes ierīcības likuma 18.panta 2.2.punkts nosaka, ka zemes īpašnieku paraksts zemes ierīcības projekta saskaņošanai nav nepieciešams un zemes ierīcības projekta izstrādātājs zemes ierīcības projektā iekļauj informāciju par šo personu izteiktajiem priekšlikumiem un iebildumiem, ja par zemes ierīcības projektu ir spēkā stājies tiesas spriedums.

Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 2014.gada 7.augusta spriedumu, Lietas Nr.C04197714, kas likumīgā spēkā stājies 2014.gada 28.augustā, zemes ierīcības projektu nav nepieciešams saskaņot ar zemes vienības kopīpašniekiem.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 18.panta 2.2.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., un 16.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 2014.gada 7.augusta spriedumu ar Lietas Nr.C04197714 un 2014.gada 1.oktobra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu Nr.1.2-21/16, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 3112, zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā, ar kopējo platību 2203 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 776 m2 platībā un piešķirot adresi Jāņa Pliekšāna iela 12A, Jūrmala.

Noteikt, ka zemes vienības Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 1427 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601;

2.2. Zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2095 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. un noteikt jaunus apgrūtinājumus, apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu:

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

2.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

2.2.8. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010104).

2.3. Uzdot zemes vienības Jāņa Pliekšāna ielā 12, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Jāņa Pliekšāna ielā 12A, Jūrmalā, ar kopējo platību 776 m2, saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Jāņa Pliekšāna ielā 12A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 12A, Jūrmalā, apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu:

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

3.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

3.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

3.2.8. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010104).

3.3. Uzdot zemes vienības Jāņa Pliekšāna ielā 12A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. Mainīt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3112 006 no Jāņa Pliekšāna iela 12, korpuss 6, Jūrmala, uz adresi Jāņa Pliekšāna iela 12A, Jūrmala.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF